Wednesday, August 7, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ၿပီ


အျမင္မတူရင္ေတာင္ နုိင္ငံေရးသမားေတြ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးတခုအျဖစ္ယူဆတဲ့အတြက္ ထပ္မံ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါသည္။   (ေရႊဟသာၤသတင္းဌာနမွ)

 အပိုင္း (၁)

  • Written by  ဦးေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ၿပီ အပိုင္း (၁)
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက မိမိ၏ ေဘးတြင္ ကပ္ထုိင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညႊန္ျပကာ အတူ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကျပီဟု ဆိုလွ်က္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးမႈ ရေနသေယာင္ ဟစ္ေၾကြး ခဲ့သည့္ ဤသို႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္ ့ခြာသင့္ျပီ ဟု တပ္လွန္႔ နိုးလိုက္သံ ၾကားလိုက္ရေသာ အခါ စာဖတ္သူ အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသပါမည္။ 
အေၾကာင္းမည္သို ့ဆိုသည္ကို ရွင္းပါအံ့။ ေရွ ့ေျခနွစ္လွမ္း တိုးရန္ ေနာက္ေျခ တလွမ္းျပန္ဆုတ္(Onestep backward, two steps forward) ဟူေသာ ဆိုရိုးစကား ရွိသည္။ လူသည္ ဘ၀ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရာ၌ တခါတရံတြင္ မလွမ္းသင့္ ေသာေနရာကို လွမ္းမိ သျဖင့္ ကြ်ံသြား တတ္သည္။

ဤသည္ကို မွန္ကန္စြာ သိျမင္လာပါက လမ္း ေၾကာင္း မွန္ကို ျပန္လည္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မိမိေျခ တလွမ္းကို အျမန္ဆံုး ျပန္ဆုတ္ရပါမည္။၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေခါင္းလွ်ိဳးကာ စစ္အစိုးရ တည္ေဆာက္ ထားခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ သြားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေရးအရ သာမက ဥပေဒအရပါ ေျခ လွမ္းၾကီး တလွမ္းကြ်ံသြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျမန္ဆံုးျပန္ဆုတ္ရန္လိုပါမည္။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေမ်ာေနသည့္ ဆင္ေသေကာင္ၾကီးအေပၚတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါ သြားရင္း ဆင္ေသေကာင္နွင့္အ တူ ေရထဲျမဳပ္သြား မည့္ ငွက္ငယ္ ကေလး၏ ဘ၀နွင့္အလားတူ သြားမွာ စိုးရိမ္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို စနစ္တ က်အသက္ သြင္းထားေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဆင္ေသေကာင္ပုပ္ၾကီး ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ပင္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ သြားခဲ့သည့္ တနွစ္ေက်ာ္ကာလ ျဖတ္ သန္းမႈ ကို ျပန္လည္ သံုး သပ္ ဘို ့လိုပါမည္။ သူမ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္စဥ္က ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္း စံထားခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားလံုးကို ၾကိမ္ဖန္မ်ား စြာ ေျပာ ေနေသာ္လည္း ဤသည္မွာ မည္သို ့ေသာ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းကို လူထုအား တိတိက်က် ရွင္းလင္းမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ က ျပဌာန္းထားေသာ မတရား ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ လိုက္နာေရးနွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္း ေနသည့္ မတရား ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ လူထုတရပ္လံုး ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနထိုင္ေရးအား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူသကဲ ့သို ့ ဖန္တည္းခံ ေနရသည္။ ဤသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က လက္ခံလိုက္နာ ပံ့ပိုး ေပးသကဲ့သို ့ျဖစ္ေနသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရံု သာမက ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ ကိုပါ ျဖည့္ ဆည္းနိုင္ မည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ တခုခုအား တိတိက်က် ကိုင္စြဲမထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားရပ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆို သည္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ဟူသမွ်ကို ထိေရာက္စြာ ေဖၚထုတ္ျပီး အျပစ္ေပးေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးမ်ား၌ အေရးယူ တိုင္တန္း တရားစြဲခြင့္ ရရွိေရးနွင့္ ၄င္းတို႕၏ ဘ၀နစ္နာ ဆံုးရံႈးခဲ့မႈ အတြက္ ျပန္လည္ ကုစားေပးနိဳင္ေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသူေရာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား အတြက္ပါ မွ်တေသာ တရားခြင္ အေျခအေန (Fair Trial) ရရွိေရး အေျခခံ မ်ားအေပၚတြင္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ လူတိုင္း တန္းတူေရး နွင့္တန္းတူ အကာအကြယ္ ရရွိေရးျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ၏ အနွစ္သာရကို ေသခ်ာစြာ ဆုပ္ကိုင္မိပါမွ လူထုအတြက္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ခံစားရရွိနိုင္ပါမည္။

ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၏ အနွစ္သာရကို ဆုပ္ကိုင္ရန္ နွင့္ လက္ေတြ ့ေဖၚေဆာင္ ရန္မၾကိဳးစားဘဲ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားရပ္ အား အၾကိမ္ေပါင္း ကုေဋမွ်ပင္ ရြတ္ဆိုေစဦး။ ေဟာရင္းသာ ျပန္လြန္ေတာ္ မူသြားပါမည္။ လူထုသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ခံစားနိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။ အထက္ပါ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး စံထားခ်က္နွင့္ တိုင္းတာမည္ ဆိုပါက လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းရွိ အေျခခံ လူထုသည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆံုးရွံဳးျခင္း၏ ဟိုမွာ ဘက္ကမ္း သို ့လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ ့ရပါမည္။
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားရပ္ ကဲ့သို ့ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ ေရးဟူ သည္ကို အၾကိမ္ေပါင္း တေထာင္မက ေျပာခဲ့ျပီးေသာ္လည္း ဤသည္မွာ မည္သည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္တံုးက မွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမျပခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ပုဂၢိဳလ္အရ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးၾကေသာ လူထု အမ်ားစုၾကီးမွာလည္း မည္သည္ မွန္းမသိ ေသာ အရာ ေနာက္သိုေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႔တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္မွာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ေရငံုနုတ္ပိတ္ေရး နွင့္ လက္ရွိက်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား အေပၚ တြင္လည္း အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ ထားေရး ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌေနရာတြင္ ယူထားပါလွ်က္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို သူမ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ဥပကၡာျပဳလွ်က္ ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ရွိ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ေဖၚထုတ္ အေရးယူရန္ ၾကိဳးစားဘို ့ေ၀းရံုသာမက မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္လည္းေကာင္း၊ မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သည့္ အေထာက္ အထား မ်ားေတြ့ရ၊နိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကလည္း ေထာက္ျပၾက ပါလွ်က္မျမင္ေယာင္ မၾကား ေယာင္ျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း နိုင္ငံတကာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ ခံခဲ့ရသည့္ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီေသာ ကခ်င္ လူထုမ်ားသည္ ယေန ့တိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အတြင္း ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ မည္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွ် မျပဳ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားရခဲ့သည္ကို မည္သူမွ်မျငင္းနိုင္။ ဆင္ၾကီး တေကာင္လံုး ေတြ ့ရပါလွ်က္ ဆင္ေျခရာရွာသည့္ အလုပ္ကိုသူမ လုပ္ခဲ့သည္။ မီးခိုးဗံုးပါဟု ေျပာင္ ျငင္းခဲ့သည္။ မည္သည့္ လက္နက္ မွ် ကိုင္စြဲျခင္း မရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာသံဃာေတာ္မ်ား ညဘက္ ၾကိမ္းစက္ ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဘက္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းကာ မီးေလာင္ဗံုးနွင့္ ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ သည္။
အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ မ်က္စိပ်က္ သူပ်က္၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ့ယြင္းသူခ်ိဳ ့ယြင္း၊ တကိုယ္လံုးျမင္ မေကာင္းေအာင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္သူျဖစ္နွင့္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးၾကရသည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို တကယ္တန္း ေဖၚ ေဆာင္လိုပါက ဤျပစ္မႈၾကီးအေပၚ အဆင့္နွစ္ဆင့္ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ရပါ မည္။ ပထမ အဆင့္မွာ မည္သူပင္ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ဤ ျပစ္မႈ ကိုေဖၚထုတ္ အေရးယူ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အဆင့္မွာ ဆိုး၀ါးစြာဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီး သြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား တဘ၀လံုးစာ အတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေျမာက္ အမ်ားလည္း ေပးအပ္ရပါမည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးသြား ခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ဘာတခုမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္က်ဥ္းမေပးခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သံဃာေတာ္မ်ားအားရွိခိုးေနသည့္ပံုမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ ့ရသည္။ ၾကည္ညိဳ ဘြယ္ ေကာင္းပါသည္။ သို့ရာတြင္ အသြင္သ႑ာန္အရ သံဃာကို ရွိခိုးေနေသာ္လည္း အနွစ္သာရအားျဖင့္မူ အာဏာကို သာ ရွိခိုးေနသည္ဟု ရႈျမင္မိသည္။ သူမ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ဤျပစ္မႈၾကီး အေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လည္း ခပ္တင္းတင္းပင္လွ်စ္ လွ်ဴရႈထားဆဲျဖစ္သည္။ ငါတို ့မွာေျမလည္းဆံုး ၊ေအာင္ဆန္း စုၾကည္လဲဆံုးပါေပါ့ လားဟု ေအာ္ျမီရင္း ရင္အံုကို တဘံုး ဘံုး ထုကာ ငိုေၾကြးခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံ အဖြားအို တဦး၏ ရင္နင့္ဘြယ္ ရင္ဖြင့္သံကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ မၾကားေယာင္ ျပဳခဲ့ျပီ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးယူရန္ မၾကိဳးစား ခဲ့ရံုသာမက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဘက္မွ မည္သူကမွ် သူမအား မငွား ပါဘဲ လွ်က္ နွင့္ေရွ႕ေနပင္ လိုက္ေပးခဲ့သည္။ သံသယ အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ေပးရမယ္။ဟူေသာ စကားရပ္ကို ထပ္ခါ ထပ္ ခါသံုးစြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစကားရပ္အား မည္သည့္ အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အဓိက သံုးစြဲရသည္ကိုသူမ ေလ့လာခဲ့ဘူးပံု မရ။တရားရံုး က ျပစ္မႈထင္ရွား မစီရင္မျခင္း စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ အျပစ္ကင္းသူ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။”[1] ဟူသည့္မူ နွင့္ နားလည္မႈလြဲကာ သံုးစြဲေနေလသလားဟူ၍လည္း စဥ္းစားမိသည္။ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာမႈခင္းတခုခုကို လက္ခံျပီးေနာက္ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္သံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္” [2] ဟူ သည္ကို တရားရံုးက စြပ္စြဲခံရ သူအ ေပၚ အဓိကအားျဖင့္ လက္ခံစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။

သံဃာေတာ္မ်ား အား မီးေလာင္ဗံုး နွင့္ပစ္ကာ ရာဇ၀တ္မႈၾကီး တရပ္ ၾကီးၾကီးမားမား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူ ရံုးတင္ စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ပါက သံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ကို ၄င္းတို ့အေပၚ စဥ္းစားနိုင္သည္။ ယခုမူ သံဃာေတာ္မ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သည့္ရဲ သို ့မဟုတ္ အာ ဏာပိုင္ကိုမွ် ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းမျပဳ၊ ရံုးတင္ တရားစြဲဆိုသည့္ အဆင့္လည္း မေရာက္၊သူမကိုယ္တိုင္သည္ တရား သူၾကီး ေသာ္လည္းေကာင္း တရားရံုးေသာ္ လည္းေကာင္းလဲ မဟုတ္ပါ ဘဲလွ်က္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အာဏာပိုင္မ်ား ဘက္မွကာကြယ္ကာသံသယ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ဟူေသာစကားရပ္အား တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအာဏာပိုင္မ်ားကို အေရးယူျခင္း လံုး၀ မရွိသျဖင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးပ်က္ျခင္းမွာ တျပည္လံုးအနွံ ့ျဖစ္ပြား လွ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးေရႊမန္းတို ့အဖြဲ ့သားမ်ားနွင့္ တြဲကာရႊင္လန္း ျမဴးတူးစြာနွင့္ လႊတ္ ေတာ္ အတြင္းတြင္ ေကြးေနေအာင္ ကေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္သည့္ေအာက္၌ တိုင္းရင္းသား အေျခခံ လူထု အေျမာက္ အမ်ားမွာ ဒူးနွင့္မ်က္ရည္ သုတ္ေနၾကရသည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အေျခခံ ဥပေဒအေမြဆိုးကို ခ်န္ ထားခဲ့မည္လား။


အပုိင္း ၂ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္ ခုနွစ္ဆယ္ပိုင္း အတြင္း ၀င္ေရာက္ အရြယ္ေထာက္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဇရာ၏ သေဘာအရ ေကြးေသာလက္ မဆန္ ့ခင္၊ ဆန္ ့ေသာ လက္မေကြးခင္ ျဖစ္သည္။ မိမိအသက္ ထင္ရွားရွိ ေနစဥ္ အတြင္း နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ သံကြန္ခ်ာ အတြင္းသို ့ ျပည္သူလူထုကို ေခၚသြင္းသြားျပီး ရုန္းထြက္ရ လြန္စြာခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ မထား ခဲ့သင့္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ္မွန္သည္ထင္ရာ လုပ္တတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။

မွန္သည့္ လမ္းကို ေလွ်ာက္မိသည့္ အခ်ိန္၌ ဤဥာဥ္မ်ိဳးမွာ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ တတ္ေသာ္လည္း မွားသည့္လမ္းကို ေလွ်ာက္မိသြားလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ေပးစြမ္းနိုင္ပါမည္။

လမ္းေၾကာင္းမွားကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အသက္သြင္းထား သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္း မွာ မွားေနျပီဟု စာေရးသူ အေနျဖင့္ အတိအက် သံုးသပ္သည္။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို လက္ခံျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊ ၄င္းအရ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိုင္းျပည္ အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္သည့္ နည္းမွ်ျဖင့္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံ က်ေသာ ေက်ာရိုးမ်ားကို ျပင္နိုင္မည္ မဟုတ္။
(အေျခခံ က်ေသာ က်ာရိုးမ်ားဆိုသည္မွာ သာဓက အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ အတိုင္း တိုင္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကို ျဖဳတ္၍ ျပည္ေထာင္စုအား အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ မ်ား ျဖင့္သာ ဖြဲ ့စည္းေစျခင္း၊ အတုအေယာင္ သမၼတ စနစ္ကို က်င့္သံုး ျခင္း မွေန ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ပါလီမန္ စနစ္သို့ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ေကာင္စီ တည္ရွိမႈနွင့္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ တရားရံုး သီးျခား တည္ရွိမႈတို ့ကိုျဖဳတ္ျခင္း၊ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ား နွင့္ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုး တရားသူၾကီးမ်ားအား လြတ္လပ္သည့္ တရားေရး ေကာ္မရွင္သို ့မဟုတ္ တရား စီရင္ေရး ပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္က ခန္ ့ အပ္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ ေရး လြတ္လပ္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ န၀တ နွင့္ နအဖ စစ္အစိုး၇မ်ား က ကိုယ့္ကိုယ္ကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကိုျဖဳတ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သား ပါ၀င္မႈကို ျဖဳတ္ျခင္း) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေရာက္သြားသည္မွာ တနွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံက် ေသာ ေက်ာရိုး တခုတေလကိုမွ် ျပင္နိုင္မည့္ အ လားအလာ မေတြ႔ရ။ အဆိုပါ အေျခခံ က်ေသာ ေက်ာရိုးမ်ားအား ျပင္ သြားမည္ဟူ၍ပင္ သူမထံမွ တိတိက်က် စကားထြက္သံ မၾကားရ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ သာမကေနာင္လာမည့္ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွ်၄င္း အေျခခံ ေက်ာရိုးမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္။

(၂) ဆႏၵရွိလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကိုတလအတြင္းျပင္နိုင္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေၾကြးေၾကာ္ေနျခင္း မွာ သၾကၤန္ အေျမွာက္သာျဖစ္သည္။သူမ အိမ္အခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ ခါစတြင္ ပင္လံုကဲ့သို ့အလားတူေသာ ညီလာခံ ၾကီး တခုက်င္းပ သြား မည္ ဟူ၍ တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာခဲ့ ဘူးသည္။ စာေရးသူနွင့္ သိကြ်မ္းရင္းနွီးခဲ့ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (ေကအင္န္ပီပီ) ၏ ဥကၠဌၾကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးထဲဘူးဖဲ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္ ေခၚယူမည့္ ပင္လံုကဲ့သို ့ေသာ ညီလာခံၾကီးကို တက္လို ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေရဒီယိုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခု ဥကၠဌ ၾကီး မွာ ကြယ္လြန္ သြားရွာပါျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ပင္လံု ညီလာခံမွာ ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည္မွာ ၾကာပါျပီ။ ဥကၠဌၾကီးသည္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ် တက္ခြင့္ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ မရေစရန္ ကန္႔သတ္ ထားခ်က္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံ ေက်ာရိုး မဟုတ္ သည္မွာ ရာနုန္း ျပည့္ေသခ်ာသည္။ မည္သည့္ အေျခခံ ေက်ာရိုးကိုမွ် ျပင္မေပးဘဲ ဥပေဒမ်က္လွည့္ျပ သည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ ထားခ်က္အား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေကာင္း လုပ္လာနိုင္သည္။ ဤသည္မွာ လူထု တရပ္လံုးအတြက္ ဆင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ ေထာင္ေျခာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းမွလြဲ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အေျခခံေက်ာရိုးမ်ား အနက္ တခု တေလမွ်ကိုပင္ တလ အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္နိုင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္တာ၀န္မဲ့ စကားမ်ားကိုအ ဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုေနသနည္း။ မိမိကုိယ္ ကိုမိမိ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ အတြင္း အတင္း သြင္းေနေသာ အျဖစ္မွ နိုးထသင့္ပါျပီ။

(၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၀င္သြား ခဲ့သည္မွာ တနွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ မတရား သည့္ ဥပေဒ တခုတေလကို မွ်ဖ်က္သိမ္းနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသး။ ေျပာင္းျပန္ပင္ မတရားသည့္ ဥပေဒ အသစ္မ်ား ဆက္ လက္ျပဌာန္းေန သည္ကို ကန့္ကြက္ေဖၚပင္ မရဘဲ ထိုင္ျပီး လက္ခုပ္တီးေပးေနသည့္ အဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန ့တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္က ပံုုနွိပ္ျခင္း နွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ ယင္း၏ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၇) အရ ပံုနွိပ္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းကို တား ျမစ္သည့္ စည္းကမ္း (၅) ရပ္ အနက္ တရပ္မွာ ေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။

(င) ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ နွင့္ အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအ ရျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္ ့က်င္ေဖါက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည့္ အေရး အသားမ်ား၊ စာမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း။ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ယင္းအေပၚတြင္ ဘက္စံု ေဒါင့္စံုမွ သံုးသပ္ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသား ျပဳစုျပီး အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာခြင့္ ရေစရန္ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ ရ ပါမည္။
အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ရွင္းေနသည္မွာ ဤဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သြားပါက၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ဆန္ ့က်င္ေ၀ဖန္ ေရးသား ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ားအား ထုတ္ေ၀ရဲမည့္ သူရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ျခင္းပင္။ အရဲစြန္ ့ထုတ္ေ၀မည့္သူ ရွိဦးေတာ့။ စိုးတထိတ္ထိတ္ ရွိေနပါမည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ လြတ္ လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္အား အၾကီးအက်ယ္ ထိပါးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤမွွ်ဆိုး၀ါးသည့္ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ မကန္ ့ကြက္ဘဲ အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ပါသနည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၉) ရက္ေန ့ တြင္ ျပဌာန္း လိုက္သည့္ တရားရံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒ သည္လည္း အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၁ ခုနွစ္က ျပဌာန္း ထား သည့္ အလားတူ ဥပေဒမွ တိုက္ရိုက္ပံုတူကူး ခ်ထားေၾကာင္းေတြ ့ရ သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မကန္ ့ကြက္ခဲ့သနည္း။ အားလံုး နီးပါးကို ကူးခ် ထားေသာ္လည္း အိႏၵိယ ဥပေဒတြင္မပါဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒ တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည့္ေအာက္ပါ တားျမစ္ ကန္ ့သတ္ ခ်က္မွာ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္ ထိပါး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို တစံုတရာ အဆံုးအျဖတ္ မေပးရေသးမီ ၾကိဳတင္ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ေရး သားေဖၚျပျခင္း၊ ပံုနွိပ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္ ့ခ်ီျခင္း။ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ Legal Aid Network (L.A.N) ၏ ကန္ ့ကြက္ ေ၀ဘန္ခ်က္အား လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ ေရဒီယိုက ဇူလိုင္လ သံုးဆယ္ ရက္ေန ့တြင္ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္တြင္ျပန္လည္ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
အျခားအခ်က္မ်ား အျပင္ ယင္းကန္ ့ကြက္ခ်က္ကိုလည္း ရည္ညႊန္း၍ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနက ၾသဂုတ္လ (၂ ) ရက္ေန ့ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒ စိုမိုးေရး ေကာ္မတီ၀င္ အမတ္ တဦးလဲျဖစ္၊ ေရွ႕ေနၾကီး တဦးလည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန့္ အား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၄င္းက ဤဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားသည္ ့ ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားသည္ လိုသလိုဆြဲ ၍ရသျဖင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း ျဖင့္၀န္ခံေျဖဆို သြားခဲ့ရသည္။ ဦးသိန္းညြန့္၏ အင္တာဗ်ဴးကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။

https://docs.google.com/file/d/0B75-mXONmTooZV9yNnZEemdwTEU/edit?usp=sharing
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူ ထားေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ လူထု၏ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားအား ပိတ္ဆို႔သည့္ ေဖါက္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ ေဟာတခု၊ ေဟာတခုထိုင္ျပီး အတည္ျပဳေပးေနသနည္း။ လႊတ္ေတာ္ တြင္ မိမိပါတီက လူမ်ားစုေနရာ မရေသာ္လည္း အမတ္တဦးခ်င္းအေန အ ထား အရပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရန္၊ မတရား ဥပေဒ မွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရန္ တာ၀န္ ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ လူထု အားကို ရယူ၍ မတရားျပဌာန္းခ်က္ မွန္သမွ်ကို တိုက္ဖ်က္ဘို ့ၾကိဳးစားသင့္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ျငိမ္ထိုင္ေနသနည္း။ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ တာ၀န္ခံမႈ သည္အဘယ္ နည္း။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ ထားသည့္ မတရား ဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိမည္ဟူ၍မ်ား စိတ္ကူး ယဥ္ ေနပါ သလား။ အျခားနိုင္ငံမွ ဥပေဒကို ပံုတူကူးခ်၊ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ား လိုျခင္သည့္ ဖိနွိပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒျပဳသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္း ဘာမွ် မလုပ္နိုင္ပါ ဘဲလွ်က္ ဆက္ထိုင္ေနျခင္းသည္ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိပါမည္လား။


အပုိင္း ၃

သူမသည္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္း ပံု လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စီးေမ်ာခံရင္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ ဥပေဒ သံကြန္ခ်ာၾကီး ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ ရာ၌ ပံ့ပိုးေပးရသည့္ ဘ၀သို ့က်ေရာက္သြားျခင္းမွာ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္း ဘြယ္ပင္။ ဤသည္မွ ရုန္းထြက္သင့္ျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္႔ခြာ သင့္ပါျပီ။
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ကန္ ့ကြက္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုေသာ လူထုအသံမ်ား၊ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အသက္သြင္း ထားသည့္ဖြဲ ့စည္းပံုအျဖစ္၂၀၀၈ ဖြဲ ့ စည္းပံုအား ရည္ညႊန္းလွ်က္တိုက္ပြဲမျပီး ဆံုး ေသးေၾကာင္းျဖင့္ ဗမာနိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ဇူလိုင္လ (၂ ) ရက္ေန့ က ရဲရဲ ေတာက္ျမြက္ၾကား သြားခဲ့သည္။
၄င္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု၏ အတြင္းသရုပ္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ျမင္တတ္သည့္ အျပင္ ျမင္သည့္ အတိုင္း တည့္ တည့္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာရဲသူ ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးမွ်ျဖစ္ေသာ ကိုေက်ာ္ကိုကို နွင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ယေန ့၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံု လမ္းေၾကာင္းတြင္ စီးေမ်ာေနၾကေသာ လူၾကီးနိုင္ငံေရး သမားမ်ား အတြက္ စံထားစရာ သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ကလည္း၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္းပံုမွာ ျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လက္ခံ ရံုသာမက ျပင္ ဆင္နုိင္သည့္

ျပဌာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၄၃၆ အရဆိုပါက လက္ေတြ ့ျပင္၍ရနိုင္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို ့ျဖစ္၍ မျပင္ေတာ့ဘဲ အသစ္ေရးဆြဲ သင့္ေၾကာင္း၊ အသစ္ ေရးဆြဲျခင္း အားျဖင့္ အခ်ိန္ ကုန္သက္သာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း ကထဲကပင္ ထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။ထိုနည္းတူ စြာပင္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ကလည္း ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒ စိုးမိုး ေရးမူမ်ား အေပၚတြင္ ျပဳစုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ အတည္ျပဳက်င့္သံုးသြား ရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ (၅) ရက္ေန ့တြင္ ဘဲလ္ဂရိတ္

ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္တြင္ရႈပါ။
https://docs.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIUDhveGRoOVYzRUk/edit?usp=sharing
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္ေန ့အတြင္းထိုင္းနိုင္ငံခ်င္း မိုင္ျမိဳ့တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ား အားလံုးနွင့္ လက္နက္ မကိုင္သည့္ အျခား တိုင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပါတက္ ခဲ့သည့္ ညီလာ ခံၾကီးမွ ေန၍၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ကို လက္မခံနိုင္ ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ သစ္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အ တြင္းမွာပင္ အျပီး ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ တရပ္တည္ေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ားအား ၾကိီးၾကီးမားမား စိမ္ေခၚလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ၄င္းတို ့သာ မဟာ လူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒကို မက်င့္သံုးဘဲ ရိုးသားစြာ နားလည္မႈ ထားရွိမည္ ဆိုပါက စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး လမ္းေၾကာင္း မွန္အေနျဖင့္ လက္ခံသင့္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ့စည္းပံု မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ အေတြ ့အၾကံဳ ရွိေနခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ မဒတဟုေခၚသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု တြင္ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ့ အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနွင့္ ေပါင္းကာ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ) ကို ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥ ပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတရပ္အား ဖြဲ့စည္းေဆာင္ရြက္ေစ ခဲ့သည္။

ေလးနွစ္ခန္ ့ ၾကာျပီးေနာက္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိ၊ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီအား တိုးခ်ဲ့ ဖြဲ ့ စည္းကာ ဖြဲ ့စည္းပံု မူၾကမ္းအား တဆင့္ျပီးတဆင့္ တနွစ္ျပီးတနွစ္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္အေခ်ာသတ္ လာခဲ့သည္။ စာေရးသူသိသမွ် ေနာက္ဆံုး ကမကထ ျပဳ၍ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲၾကီးမ်ား က်င္းပကာ ျပဳစုေရးဆြဲ ခဲ့သည့္ ေကာ္မတီမွာ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံု (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးနွင့္ ညွိနုိင္းေရးေကာ္မတီ(FCDCC) ျဖစ္သည္။

၁၇ နွစ္တာ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္း ခဲ့မႈ၏ ရလာဒ္ အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီမွေန၍၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ အမ်ား ျပည္သူ ေလ့လာခြင့္ ရေစရန္ ပံုနွိပ္ျဖန္ ့ေ၀ ခဲ့သည့္ ဖြဲ ့စည္းပံု (ပထမ မူၾကမ္း) အား ဤလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။
https://docs.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIZ0xjalZQLUNkS3c/edit?usp=sharing
ယခုေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံၾကီးမွေန၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အသစ္တရပ္ ေရးဆြဲသြားမည္ ဟူသည္မွာ အထက္ပါဖြဲ ့စည္းပံု (ပထမမူၾကမ္း) အား ဆက္လက္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ သြားမည္လား၊ ေနာက္ထပ္ အသစ္ တရပ္ကိုေရးဆြဲသြားမည္လား မေျပာနိုင္ပါ။

သို ့ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ ဆက္က ဖြဲ ့စည္းပံု ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိမ္းခ်ဳပ္ကာ ၄င္းတို ့အလိုက် ေရးဆြဲေစခဲ့ ျခင္းမ်ိဳး ကဲ ့သို့မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အေျခခံ လူထုၾကီးတရပ္လံုး ပါ၀င္ခြင့္ရေစမည့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖၚေဆာင္ လိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ရသည္။ ဥပေဒေရးရာ၊ နိုင္ငံေရးအရ ခ်ိန္ကိုက္မႈ နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ တက္ကာ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းမွာ တိုင္းရင္း သား အခြင့္အေရးမ်ား အားကာကြယ္နိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္လာ ရန္လုပ္ေဆာင္နိုင္ဘုိ ့ေ၀းစြ။ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ လူထု၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ ဒီမို ကေရစီ အခြင့္အေရး မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးနိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ပင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာသံုးသပ္ရပါမည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း၊ ၄င္း အရ တည္ေထာင္ ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္၊[3] နွင့္တိုင္းျပည္ အေဆာက္အအံုမ်ား အတြင္း၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသမွ်ကာလပတ္ လံုး စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံ တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နွင့္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံသား တိုင္း၏ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး မ်ားအား ကာကြယ္ေဖၚေဆာင္နိုင္မည့္ ဥပေဒအုတ္ျမစ္ [4] ခ်မွတ္ရန္ လံုး၀ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ယင္း သို ့မခ်မွတ္နိုင္သမွ် ကာ လပတ္လံုး စစ္မွန္သည့္ ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မည္သည့္ အခါမွ် ရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နွင့္ လူထု၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မွာလည္း အိပ္မက္ပမာသာ ျဖစ္ေနပါမည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန ့၌ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း တြင္ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမူၾကမ္း တခု ေရးဆြဲရန္ ဦးတီခြန္ ျမတ္ နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနု တို့အားတာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလား သည့္ ဖက္ဒရယ္ သည္ ေပးအပ္ သင့္ေသာ နုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟုလက္ခံ လာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာ ဏာရွင္ ေဟာင္းသစ္ မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒ မ်က္လွည့္တမ်ိဳးျပ သရန္ စီမံ ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နားမေယာင္ သင့္ပါ။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ့စည္းပံုမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုး ဖြဲ ့စည္းပံုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ယင္းအေျခခံ တြင္တည္ေဆာက္မည္ ဟူသည္မွာ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နွင့္ ခေလာက္ ျဖစ္ရံုသာမက ပတၱျမားကို ယိုအိမ္သာထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအရ သမ တ ျဖစ္လာနိုးနွင့္ ေျမွာ္လင့္ခ်က္ ေပးထားခံရသည့္ အေျခအေနမွ နိုးထသင့္ပါျပီ။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္တြင္ လက္ရွိ စိုင္းေမာက္ခမ္းကဲ ့သို ့ဘာမွ အခြင့္အာဏာ မရွိသည့္ ဒုသမၼတေနရာ မ်ိဳးနွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေခ်ာင္ ထိုးခံထားရရံု သာမက တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုလူထုၾကီး တရပ္လံုးစစ္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ေက်းကြ်န္မ်ား ျဖစ္က်န္ေစမည့္ အေျခ အေန မ်ိဳးကို တြန္းပို ့မထားသင့္ပါ။ ယခု အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ ေတာ္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေက်ာခိုင္း ထြက္ခြာကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အေျခခံ လူထုမ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာ တို ့၏ ေထာက္ ခံမႈ ကို ရယူလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ သစ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အတူပါ၀င္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ျပီျဖစ္သည္။

ယင္းသို ့ျဖစ္ပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပထမ မူၾကမ္း) တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္က်င့္သံုး ထားသည္ကို ရည္ညႊန္း လွ်င္ ျပည္ေထာင္ စုနိုင္ငံသစ္၌ ပထမဆံုး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ သင့္သူမွာေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းမည့္သူ မ်ားတြင္ စာေရးသူကိုယ္ တိုင္လည္းပါ၀င္ရန္ အသင့္ရွိပါမည္။


ဦးေအာင္ထူး (ေရွ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ
ေန ့စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More