Saturday, June 28, 2014

ထီးခီးမွာ အထူးစီမံကိန္းၾကီးေဆာက္မည္။

ထီးခီးစီမံကိန္း စက္တင္ဘာတြင္ စေဆာက္မည္
Dawei Watch ၊ ထား၀ယ္၊ ဇြန္ ၂၈

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခရုိင္ ထီးခီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအနီး၌
ထီးခီးေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစတင္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း Co Co Light House ကုမၸဏီမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

(ထီးခီးနယ္စပ္ကုိ ၂၀၁၃ ဇြန္လကေတြ႔ရစဥ္)

စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ အေ၀းေျပးကားကြင္း၊ ဓါတ္ဆီဆုိင္၊ ေစ်းဆုိင္၊
စားေသာက္ဆုိင္နွင့္
တည္ခုိမည္႔အေဆာက္အအုံ တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာဆုိသည္။

 “အခု စီမံကိန္းလုပ္မဲ့ေနရာေတြမွာ ေျမျပင္ေနပါတယ္”ဟု အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူကဆုိသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ေျမဧရိယာ ၅၀ ဧကအတြင္း ထုိင္းဘတ္ သန္း ၅၀၀
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဘာသာျဖင့္
ေရးသားထားေသာ  ထုိင္းရတ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ လုိင္စင္ရရွိေသာ Co Co Light House ကုမၸဏီ၊
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ကုိယ္စားျပဳ Noble prince ကုမၸဏီ ႏွင့္
ထုိင္းနုိင္ငံအေျခစုိက္ Siamvattanakit Group ကုမၸဏီတုိ႔
ထီးခီးေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း နားလည္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးသည့္ အခမ္းအနားကုိ
ထီးခီးနယ္စပ္အနီးရွိ အလယ္စတုိေက်းရြာ တြင္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပႏၷက္ရုိက္မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္
ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား စီမံကိန္းေဒသတြင္
စတင္ေနရာယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Siamvattanakit Group ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ခ်ိဳင္ယုကုိ ကုိးကား၍ ထုိင္းရတ္ သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္း၌ ဗဟုိေစ်းၾကီး၊ ကားအေရာင္းျပခန္း၊ အားကစားခန္းမ၊ ေဒသေစ်း
(local market)၊ အစားအေသာက္ဆုိင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအေရာင္းျပခန္း၊
ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ဆီ(သုိ႔)ဂက္စ္ အေရာင္းဆုိင္၊VIP နားေနအေဆာက္အဦး၊ ရဲဌာန၊
ဟုိတယ္၊ ကားကြင္း၊ အစုိးရရုံးနွင့္
အေကာက္အခြန္မဲ့ ပစၥည္းေရာင္းသည့္ အေဆာက္အအုံတုိ႔ကုိ တည္ ေဆာက္မည္ဟု
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။

ထီးခီးေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ အလယ္စတုိနွင့္
ထီးခီးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအၾကားေနရာ၌ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

ဆယ္သိန္းေပးမဲ့ မီဒီယာသင္တန္းကို စိတ္၀င္စားၾကသလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာျမႇင့္တင္ေရး

အေသးစားေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ (၂ )

အင္တာနယူးစ္ (ျမန္မာ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေပၚထြက္လာေစေရး ေရွးရႈ၍ သတင္းမီဒီယာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္သည္။

အစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသတင္းမ်ား ပိုမိုေရးသားလာေစရန္၊ သတင္း အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡသတင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာ ေပါက္စြာ ေရးသားတင္ျပမည့္ သတင္းသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူရန္အတြက္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

1.    ပုံႏွိပ္၊ အသံလႊင့္ (ေရဒီယုိႏွင့္ရုပ္သံ)၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓါတ္ပုံသတင္းစသည့္ မီဒီယာေရးသားထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ဥပမာ- သြားလာရခက္ခဲေသာေဒသမ်ားသို႔ အေရာက္သြား၍ သတင္းရယူတင္ျပျခင္း)၊ ေရးသားထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မိမိတို႔လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ပရိသတ္ထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

2.    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡသတင္းမ်ားကိုတိက်မႈ၊ မွ်တမႈ၊ ခိုင္မာမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ စသည့္ သတင္း အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အညီေရးသားတင္ျပမည့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း(ဥပမာ-အႀကီးတန္းသတင္းသမားမ်ားက အငယ္တန္းသတင္းေထာက္ မ်ားအား ပဋိပကၡကိုဂရုျပဳနားလည္စြာသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ်ျခင္း)။

3.    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ)။

အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္မည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ မီဒီယာသမားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ (ႏွစ္ဦးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္လည္းရပါသည္။)၊ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (Non-profit making) ျဖစ္ရပါမည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဆင့္ခံမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ရပါမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ပူးတြဲပါ(အဆုိျပဳလႊာ) ပံုစံျဖည့္စြက္၍ ေအာက္ပါ E-Mail လိပ္စာသို႔ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

KoPyiTheinKhine (Assistant Grants Administrator) pkhine@internews.euေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသိရွိရန္ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

အဆိုျပဳလႊာတင္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရွိလိုေသာကိစၥမ်ားကိုpkhine@internews.euသို႔ စံုစမ္းႏိုင္ ပါသည္။

တင္ျပလာေသာအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီေရြးခ်ယ္စိစစ္ျပီး E-Mail ျဖင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။

1.    အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက အဖြဲ႔အစည္းစြမ္းရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေနာက္ခံအေျခအေန၊

2.    အဆိုျပဳလႊာတြင္ပါ၀င္သည့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ Grant အစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မႈ၊

3.    ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊

4.    ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ကာမိေသာ ထိေရာက္မႈ၊

ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ပမာဏ

အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္း(၁၀၀,၀၀၀/-)မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ဆယ္သိန္း (၁,၀၀၀,၀၀၀/-)။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အဆိုျပဳလႊာတစ္ခုသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္Internews Europe ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ၏ ၅၀% ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊မိမိလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာမ်ားအား Internews Europe မွ လက္ခံရရွိအတည္ျပဳျပီးမွသာ က်န္ေထာက္ပံ့ေၾကးအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ျဖင့္ သတင္းရယူရန္ ခရီးစဥ္ရွိေသာ သူမ်ားအား တစ္ေန႔တာအတြက္ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္းသြားလာစရိတ္မွာ က်ပ္တစ္ေသာင္း(၁၀,၀၀၀/-)ျဖစ္ပါသည္။ (ယင္း အတြက္ မူရင္းေဘာက္ခ်ာအားေပးပို႔ရန္ မလိုပါ။)

အျခားေသာ ကားလက္မွတ္ခ၊ တည္းခိုခန္းခ အစရွိသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္တင္ျပရာတြင္ မူရင္းေဘာက္ခ်ာျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းကာလ

အဆိုျပဳေသာလုပ္ငန္းကာလမွာသံုးလထက္ မပိုရပါ။

အဆိုျပဳလႊာေပးပို႔ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္

ဂ်ဴလိုင္လ ( ၂၅ ) ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

(ေပးပို႔လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးရာလူအလိုက္အပတ္စဥ္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။)

Thursday, June 26, 2014

ေတာ္လွန္ေရး သတင္းသမားတဦးရဲ့ ဒုိင္ယာရီ (အပုိင္း ၁၆)

သံရုံးသိမ္း ေသနတ္သမားနွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ အင္တာဗ်ဳးရျခင္း

ထူးထူးရွယ္ အင္တာဗ်ဳး ပုိ႔ၿပီးလုိ႔ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ျပင္ေနတုန္း ကုိ၀င္းႏုိင္ဦးဆီက ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ ''ေဆာ ရီးဗ်ာ ေဟ့လူ။ ခင္ဗ်ားပုိ႔ထားတဲ့ ဖြိဳင္ကုိမွားျပီး Delete လုပ္မိလုိ႔၊ ျပန္ပို႔ေပးပါဦး'' တဲ့။ ေသၿပီဆရာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္က အခုေခတ္လုိ အသံဖြိဳင္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတင္၊ Cool edit ပရုိဂရမ္နဲ႔တည္းျဖတ္၊ အီးေမး လ္နဲ႔ပုိ႔တဲ့ အဆင့္မရွိေသးပါ။ တယ္လီဖုန္းကတဆင့္ ထြက္လာတဲ့အသံကုိ ႀကိဳးနဲ႔သြယ္ၿပီး Sony MD ထဲ မွာ Record လုပ္၊ အဲဒီအသံကို အဲဒီရီေကာ္ဒါထဲမွာပဲ အၾကမ္း Edit လုပ္၊ ၿပီးရင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ျပန္ ခ်ိတ္ၿပီး ေအာ္စလုိရံုးက ဖုန္းေခၚလာခ်ိန္မွာ ဒီတုိင္းပုိ႔ရတဲ့အေျခေနပါ။

(သံရုံးသိမ္းေသနတ္သမား ကုိေဂ်ာ္နီကုိ အဲဒီအခ်ိန္ကေတြ႔ရစဥ္)

အယ္ဒီတာကုိ ျပန္အျပစ္ေျပာဖုိ႔ကလည္း ခပ္ခက္ခက္။ ဒီေတာ့ ရီေကာ္ဒါကိုျပန္ဖြင့္၊ အသံရွိတဲ့နံပါတ္ ေတြကုိ ျပန္ရွာ၊ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ျပန္ခ်ိတ္ျပန္ပုိ႔ရျပန္ေပါ့။ တယ္လီဖုန္းဆုိလုိ႔ အဲဒီအခ်ိန္ထိ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ရီေကာ္ဒါၾကားမွာခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ၾကားခံႀကိဳး (adapter) မရွိေသးပါ။ ဒီေတာ့ ဗ်ဳရုိတာ၀န္ခံ ကိုခင္ ေမာင္၀င္း ကုိယ္တုိင္တီထြင္ထားတဲ့ တယ္လီဖုန္းကို အေပါက္ေဖာက္ၿပီး ႀကိဳးနဲ႔ခ်ိတ္ထားတဲ့ လက္လုပ္ ကိရိယာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ရပါတယ္။ တခါတေလ အခ်ိတ္အဆက္အဆင္မေျပရင္ ''ဂ်စ္စ္စ္...'' ဆုိတဲ့အသံ က ပါေနတတ္တဲ့အတြက္ အေတာ္စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အသံပုိ႔မႈအၿပီးမွာေတာ့ ဘတ္စ္ကားတုိးစီးၿပီး အိမ္ျပန္လာပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က အင္ တာနက္မတြင္က်ယ္ေသး၊ လက္ပေတာ့ေတြ၊ အုိင္းပက္ေတြ ေခတ္မစားေသးေတာ့ ေရဒီယုိအေသး ေလးနဲ႔ပဲ DVB ကို နားေထာင္ရပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ေရဒီယုိဖြင့္ျပီး Earphone နဲ႔နားေထာင္ ေနတဲ့ က်ေနာ္ကုိ ထုိင္းေတြကေတာ့ အထူးအဆန္းၾကည့္ေနမွာေပါ့။ မတတ္နုိင္။ ကုိယ္ပုိ႔လုိက္တဲ့ သ တင္းကုိ ဘယ္လုိလႊင့္သလဲဆုိတာသိခ်င္ေတာ့ ည ၆ နာရီခြဲ ပထမအႀကိမ္အသံလႊင့္ခ်ိန္အမီ ကားေပၚ မွာပဲ ျဖစ္သလုိ နားေထာင္လုိက္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ DVB ေရဒီယုိအသံက သိပ္ၾကည္လင္ေသးတာမဟုတ္။ အိမ္မွာတုိင္ေထာင္ၿပီး ဖမ္းရင္ေတာင္ မနည္းဖမ္းေနရတာဆုိေတာ့ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာဆုိရင္ အေျခေနက ပိုဆုိးတာေပါ့။ အိမ္ ခန္းေရာက္ၿပီးလုိ႔ တျခားေရဒီယုိေတြျဖစ္တဲ့ VOA, RFA, BBC ေရဒီယုိေတြကို နားေထာင္ေတာ့ ဘယ္ ေရဒီယုိကမွ ကိုေဂ်ာ္နီနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးမရ။ ကုိယ္တေယာက္တည္း ထူးထူးျခားျခားရတာပါလားဆုိၿပီး ဂုဏ္ယူ ခ်င္စရာႀကီး။ (ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွျပန္သိရတာက ဒီလုိထူးထူူးျခားျခားတဦးတည္းက ေသ နတ္သမားနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးရတာဟာ မေတာ္တဆရတာမဟုတ္ပဲ နဂုိကတည္းက အခ်ိတ္အဆက္ ရွိလုိ႔ျဖစ္မယ္။ ႀကံရာပါျဖစ္နုိင္တယ္ဆုိျပီး စြပ္စဲြမႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္)။

အဲဒီလုိ ဂုဏ္ယူဖုိ႔ျပင္ေနတုန္း ည ၉ နာရီ ဒုတိယအႀကိမ္ (ဒုတိယအႀကိမ္က အသံနည္းနည္း ပုိၾကည္ လင္ပါတယ္) အသံလႊင့္ခ်ိန္အၿပီးမွာေတာ့ တျခားေရဒီယုိေတြက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ နယ္စပ္ တေက်ာရွိ ABSDF ေခါင္းေဆာင္ေတြက က်ေနာ္ဆီဖုန္းေခၚလာၾကပါတယ္။ ''ကုိေဂ်ာ္နီနဲ႔ ဘယ္လုိ အင္ တာဗ်ဳးရလဲ။ ဖုန္းနံပါတ္ရွိရင္ ေပးပါ'' ေပါ့။ အဲဒါမွ ဒုကၡ။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ၊ မိတ္ရင္းေဆြရင္းေတြ ဆုိေတာ့ မေပးလုိ႔ကလည္းမေကာင္း။ ေပးလုိက္ျပန္ရင္လည္း ကုိယ္တဦးတည္းသာ ထူးထူးျခားျခားရ ထားတဲ့ သတင္းဆုိ႔စ္ကုိ သူမ်ားဆီအလားကားေပးသလုိျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။

''ေဟာဒီနံပါတ္ ၂ ခုကုိသာေခၚၾကည့္ပါ။ အဲဒီထဲက တလုံးလုံးနဲ႔ရတယ္။ ဘယ္နံပါတ္လဲေတာ့ က်ေနာ္ လည္း အတိအက်မမွတ္မိဘူးျဖစ္ေနတယ္'' လုိ႔ေျပာၿပီး တကယ္ေခၚလုိ႔ရတဲ့ နံပါတ္နဲ႔ မရတဲ့နံပါတ္ ၂ ခုစလုံး ေရးေပးလုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဒီလူေတြမေခၚခင္ တခါေလာက္ထပ္ေေခၚၾကည့္ဦးမွဆုိၿပီး ေန႔လယ္ကေခၚတဲ့ နံပါတ္ကုိ ထပ္ေခၚမိပါတယ္။

လုိင္းမအားတာ၊ ဖုန္းမကုိင္တာနဲ႔ပဲ တုိးေနလုိ႔ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ည ၁ နာရီနီးပါး ေလာက္မွာေတာ့ တစုံတေယာက္က ဖုန္းလာကိုင္ပါတယ္။ ကုိေဂ်ာ္နီပါပဲ။ ေန႔လယ္က ဗ်ဳးထားၿပီးသား ဆုိေတာ့ သိပ္မိတ္ဆက္စရာမလုိေတာ့။ အေျခေနကလည္း မနက္ျဖန္ဘာဆက္ျဖစ္မယ္ဆုိတာ ဘယ္ လုိမွ ၾကိဳမသိနုိင္ေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ေသလူအျဖစ္သေဘာထားၿပီး ေျပာခ်င္တာအကုန္ေျပာေတာ့ တာပါပဲ။ က်ေနာ္စိတ္ထဲမွာလည္း မနက္ျဖန္ေသေတာ့မယ့္ လူေတြဆီကေန ဒီလုိအသံေတြ ယူထားရ တာကို ဂုဏ္ယူစရာလား။ လုိခ်င္ေဇာသိပ္မ်ားေနသလား။ သတင္းက်င့္၀တ္ေဖာက္ရာက်မလား မေ၀ ခြဲတတ္ပါ။

“က်ေနာ္လည္း AB ရဲေဘာ္ေဟာင္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕တန္းမွာတိုက္ေနတာ နွစ္ေတြၾကာခဲ့ေပမယ့္ ဘာမွ မထူးလာဘူးဗ်ာ၊ ပြန္း (စစ္တုရင္ ကစားပြဲမွ စစ္သည္႐ုပ္) ေတြနဲ႔ တိုက္ေနလို႔ ဘာမွမထူးဘူး၊ Key ေတြ၊ ထိပ္မွာထိုင္ပီး အမိန္႔ေပးေနသူေတြကို ရွင္းပစ္နိုင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခေနက ေျပာင္းမွာဗ်” လုိ႔ ကုိေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။

သူတုိ႔ သံရံုးထဲေရာက္စဥ္မွာ သံအမတ္ႀကီး ဦးလွေမာင္နဲ႔ နည္းနည္းေလးပဲ ကပ္လဲြသြားတဲ့အေၾကာင္း။ ဒီလူကုိမိရင္ေတာ့ တခါတည္း ပစ္သတ္မယ္ဆုိတဲ့အေႀကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ကေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ေတြဟာ ဒီလုိ ပစ္မွတ္ေရြးခ်ယ္တုိက္ခုိက္တာကိုမလုပ္ပဲ၊ စစ္မတုိက္ဘဲ ဆယ္မီနာေတြ၊ အစည္းေ၀း ေတြပဲ လုပ္ေနၾကၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္း၊ ေငြျဖဳန္း လုပ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ကုိေဂ်ာ္နီက ရင္ဖြင့္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ မနက္ျဖန္ မနက္ ၈ နာရီမွာ ရဟတ္ယာဥ္တစီး ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြဆီ ေတာင္းဆုိ ထားတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒါအဆင္ေျပရင္ ဓားစာခံေတြနဲ႔အတူ နယ္စပ္စခန္းကုိျပန္မယ့္အေၾကာင္း၊ ထုိင္း ဘက္က ကတည္မတည္ရင္ေတာ့ အားလုံးကိုမုိင္းခဲြၿပီး အေသခံသြားမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ သူ ရင္ထဲမွာ ရွိသမွ်။ သူေျပာခ်င္သမွ်ကုိ ေနာက္ဆုံးေန႔အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ကုိေဂ်ာ္နီက က်ေနာ္ကုိ အကုန္ေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္။

သံရုံးေရွ႕အထိ သတင္းသြားယူျခင္း


ကုိေဂ်ာ္နီနဲ႔ က်ေနာ္စကားေျပာျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ ၁ နာရီနီးပါးေတာင္ ၾကာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီအသံ ေတြကို အက္ဒစ္မလုပ္ပဲ ေအာ္စလုိရံုးဆီ တခါတည္းပုိ႔လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က မနက္ ပုိင္း အသံလႊင့္ခ်ိန္မရွိေသးေတာ့ ဘာမွမထူး။ ေနာက္တေန႔ညေန အသံလႊင့္ခ်ိန္အထိ ထုိင္ေစာင့္ေပါ့။ အသံေတြပုိ႔ၿပီးလုိ႔ တေရးေလာက္အိပ္ေပ်ာ္သြားေပမယ့္ မနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ ျပန္နုိးလာပါတယ္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ထုိင္းအထူးတပ္ဖြဲ႔က သံရံုးကုိ အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ ၀င္စီးလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားေပမယ့္ ဘာအသံမွ မၾကားရပါ။

(ျပန္လြတ္လာတဲ့ ဓားစာခံေတြက VBSW အဖြဲ႔ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းျပေနစဥ္)

ဒီတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ကိုေဂ်ာ္နီတုိ႔ဘက္က ေတာင္းထားတဲ့ ရဟတ္ယဥ္ကုိ ထုိင္းဘက္က လုိက္ေလ်ာ မယ့္ သေဘာေပါ့။ ဘာလက္မွတ္မွမရွိလုိ႔ သံရံုးေရွ႕ မသြားရဲျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္ဟာ မေန႔ညက ကုိ ေဂ်ာ္နီ ေျပာထားတဲ့ စကားေတြကို နားေထာင္ရင္းနဲ႔ ရဲေဆး၀င္လာပါတယ္။

“ဒီလူေတြက အသက္နဲ႔ရင္းၿပီးလုပ္ေနခ်ိ္န္မွာ ငါက ရဲအဖမ္းခံရမွာစိုးလုိ႔ သံ႐ံုးေရွ႕ မသြားရဲဘူးဆုိတာ မ ဟုတ္ေသးပါဘူး” လုိ႔ ေတြးျပိး မနက္ ၈ နာရီေလာက္မွာ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕ဆီ က်ေနာ္ေရာက္လာပါ တယ္။ သံရံုးေရွ႕က ဆြန္ထြန္းလမ္းမႀကီးေရာ၊ သံရံုးေဘးတဖက္တခ်က္က လမ္းၾကားေတြအားလုံးကို ပိတ္ထားေပမယ့္ တကၠစီသမားက အနီးဆုံးေနရာအထိ က်ေနာ့္ကုိ လုိက္ပုိ႔ေပးပါတယ္။ ကုိေဂ်ာ္နီတုိ႔ လုပ္ရပ္ကိုလည္း တကၠစီသမားက ဂုဏ္ယူေနျပီး ''ဒီး ဒီး'' လုိ႔ လက္မေထာင္ျပေနပါတယ္။

သံရံုးေရွ႕ မုိးပ်ံရထားလမ္းေအာက္က ကြန္ကရစ္တုံးေတြကုိ အကာကြယ္ယူၿပီး သံရံုးထဲ ေခ်ာင္းၾကည့္ ေနတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြအမ်ားႀကီး။ ဓာတ္ပုံ၊ ဗြီဒီယုိသတင္းေထာက္ေတြအတြက္က ပုံရဖို႔က အဓိ က မဟုတ္ပါလား။ အဲဒီအခ်ိန္က DVB မွာ တီဗီြ မရွိေသးလုိ႔ ကင္မရာသမားေတြရဲ့ ဒုကၡကုိ က်ေနာ္ ကုိယ္ခ်င္းမစာတတ္ေသး။ ကင္မရာသမားေတြနဲ႔စာရင္ ေရဒီယုိသတင္းေထာက္က ပစ္ကြင္းနဲ႔ နည္း နည္းပုိေ၀းပါတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

အဲဒီလုိေတြးေနတုန္း ရဟတ္ယဥ္တစီးက သံရံုးထဲဆင္းဖုိ႔ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံရံုးက အလံ တုိင္ႀကီးခံေနလုိ႔ဆုိၿပီး အလံတုိင္ကုိ ခုတ္လွဲလုိက္ပါတယ္။ ဒါလည္း ရဟတ္ယဥ္ကဆင္းဖုိ႔ အဆင္မေျပ ျပန္ဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ သံရံုးရဲ့ လမ္းတဖက္ျခမ္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းမယ္။ အဲဒီအထိ သံရံုးထဲက ေသနတ္သမားေတြနဲ႔ ဓားစားခံေတြကို ကားနဲ႔ေခၚသြားမယ္လို႔ ၾကားရျပန္ပါ တယ္။ ၾကားရတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ေဘးနားမွာရွိတဲ့ ထုိင္းနဲ႔ အေနာက္တုိင္း သတင္းေထာက္ေတြ ေျပာ ေနတာကုိ ၾကားရတာပါ။ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ေခါင္းေထာင္ၿပီး သိပ္ၾကည့္ရဲေသးတာမဟုတ္။

ေပါင္မုန္႔ကား ၂ စီး အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ သံရံုးထဲကေန ေမာင္းထြက္လာၿပီး ရဲကားရဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ဘုရား ေက်ာင္းဘက္ေမာင္းသြားတာကို ျမင္လုိက္ရပါတယ္။ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ပရိသတ္ ႀကီးက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးလုိ႔။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲက ရဟတ္ယာဥ္ရပ္ထားတဲ့ေနရာ ဆီသြားတဲ့ျမက္ခင္းဟာ ေရ၀ပ္ေနတဲ့အတြက္ ကားဆက္ေမာင္းလုိ႔ မရဘူးဆုိပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ေနာက္ဆုံး ေတာ့ သံရံုးဘက္ျပန္လွည့္ၿပီး လုံမနီပန္းၿခံေဘးရွိ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းေရွ႕က ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ ဆင္း မယ္၊ အဲဒီမွာ ဓားစားခံေတြကို လႊတ္ေပးမယ္လုိ႔ သတင္းထြက္လာျပန္ပါတယ္။

သတင္းၾကားၿပီးတာနဲ႔ မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ခုနက ေပါင္မုန္႔ကားႏွစ္စီးဟာ ရဲအထူးကား၊ ရဲဆုိင္ကယ္ ေတြၿခံရံၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရွိတဲ့ သံရံုးေရွ႕လမ္းေပၚကေန လုံမနီဘက္ေမာင္းသြားပါတယ္။ သံရံုးနဲ႔ လုံမနီက ၁ ကီလုိေလာက္ေတာင္ ေ၀းမလားမသိပါဘူး။ တျခားလူေတြလုိ လမ္းေလွ်ာက္ေျပးေနရင္ ရဟတ္ယာဥ္ တက္သြားခ်ိန္အထိ ေရာက္မွာမဟုတ္။ ဒီေတာ့ နီးစပ္ရာ ဆုိင္ကယ္တစီးကိုိတားၿပီး ရီေကာ္ဒါကုိျပ၊ သတင္းေထာက္ကတ္အတုကိုျပ၊ ထုိင္းလုိ ဟုိေျပာဒီေျပာနဲ႔ လုံမနီဆီ အျမန္ေမာင္းခုိင္းရပါတယ္။ ရဲသင္ တန္းေက်ာင္းေရွ႕ေရာက္ေတာ့ လူေတြကျပည့္က်ပ္ေနၿပီ။ ၿခံ၀င္းကိုေက်ာ္ၿပီး ၀င္ဖုိ႔မေျပာနဲ႔ ၿခံ၀င္းနား ကပ္ဖုိ႔ေတာင္ အသဲအသန္ႀကိဳးစားေနရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္သိရတဲ့ သတင္းေတြအရဆုိရင္ ဓားစာခံေတြကုိ လႊတ္ေပးၿပီး ဓားစာခံေတြအစား ထုိင္း ဒု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက သူတုိ႔နဲ႔အတူ ေတာထဲအထိ လုိက္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာက ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ကားနွစ္စီးရပ္ထားတဲ့ေနရာနဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းေနေတာ့ ဘာမွ သဲ သဲကြဲကဲြမျမင္ရ။ ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံတက္သြားတဲ့အသံနဲ႔ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ပရိ္သတ္ေတြရဲ့ ေအာ္သံေတြ ကိုသာ ၾကားေနရပါတယ္။

ကံေကာင္းတာကေတာ့ သံရံုးေရွ႕ ေရာက္ကတည္းကေန အခု ရဟတ္ယာဥ္တက္သြားတဲ့အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ စဥ္တခုလုံးကို Live ပုံစံနဲ႔ Sony MD အသံဖမ္းစက္ထဲ က်ေနာ္က ေျပာထည့္ထားပါတယ္။ ညေနက်ရင္ အဲဒါႀကီးတခုလုံးကုိ ေအာ္စလိုဆီပုိ႔မယ္ေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းျပန္သိရတာကေတာ့ အဲဒီညက က်ေနာ္ပုိ႔ လုိက္တဲ့သတင္းဟာ အေတာ္လူသိမ်ားသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အသံလႈိင္းမၾကည္တဲ့ DVB ကုိ လူေတြခဲရာခဲဆစ္ နားေထာင္မႈ တုိးလာေစတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ အဲဒီသတင္းဟာ က်ေနာ့္ သတင္းေထာက္ ဘ၀မွာ ပထမဆုံးပုိ႔ဖူးတဲ့ Live သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(သံရုံးသိမ္း ေသနတ္သမားကုိေဂ်ာ္နီနွင့္ ေဆးရံုသိမ္းေသနတ္သမား ကိုေဗဒါတုိ႔ကုိ ေတာတြင္း ခစန္းတခုမွာေတြ႔ရစဥ္)

ရဟတ္ယာဥ္ တက္သြားၿပီး နာရိီ၀က္ေလာက္အၾကာမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက သံ႐ံုးေဘးရွိ အေဆာက္ အဦမွာ သတင္းစာရွင္းပဲြ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီရွင္းပဲြအတြက္ သတင္းေထာက္ေတြ စုေနတဲ့အထဲ ဧရာ၀တီ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေအာင္ေဇာ္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ သူက အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဧရာ၀တီအျပင္ RFA အ တြက္ပါ သတင္းပုိ႔ေနသူပါ။ နုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြအၾကား အမ်ဳိးမ်ဳိးထင္ျမင္ခ်က္ေပးေနၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ဟာ မဲေဆာက္ဘက္က KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရွိတဲ့ နယ္စပ္ဆီသြားတာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေျပာ ေနၾကပါတယ္။

“ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ မဲေဆာက္က အေ၀းႀကီး။ သူတုိ႔က God Army စခန္းရွိတဲ့ ရတ္ခ်ပူရီက ကမာပုေလာ စခန္းဘက္သြားတာျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္” လုိ႔ က်ေနာ္ ၀င္ေျပာမိပါတယ္။ “မင္းက ဘယ္လုိသိတာလဲ” ဆုိၿပီး ကင္မရာေတြက က်ေနာ့္ဘက္ လွည့္လာပါတယ္။ သတင္းေထာက္ကေန သတင္းဖန္တီးသူ ျဖစ္သြား မွာစုိးတာနဲ႔ ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိေျပာၿပီး ေလွ်ာခ်လုိက္ရတာကို က်ေနာ္ အမွတ္ရေနပါတယ္။    ။

Friday, June 20, 2014

ေန႔တာအရွည္ဆုံးေန႔မွာ သန္းေခါင္ယံေန ဆီ ခရီးသြားျခင္း

(Video ကုိ စာဖြိဳင္ေအာက္မွာ ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္)

ဒီေန႔ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ ေနာ္ေ၀းအပါ၀င္ အေနာက္ကမၻာရဲ့ ေန႔တာ အရွည္ဆုံးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဂ္လိပ္ဘာသာနဲ႔ Summer Solstice လုိ႔ေခၚျပီး ေနာ္ေ၀းဘာသာနဲ႔ Sommersolverv လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီ ေန႔ဟာ တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္မဟုတ္ေပမဲ့ နုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေႏြရာသီပဲြေတာ္၊ Summer Party ေတြက်င္းပၾကပါတယ္။ ေနာ္ေ၀းမွာေတာ့ မီးပုံပဲြက်င္းပတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

(ေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုိင္းမွ သန္းေခါင္ယံ ေန။ ဓာတ္ပုံ- http://en.wikipedia.org)

ျမန္မာနုိင္ငံမွာေတာ့ ေန႔နဲ႔ညဟာ ၁၂ နာရီစီေလာက္ အတူတူနီးပါးရွိတဲ့အတြက္ ေန႔တာအရွည္ဆုံးေန႔ေတြ၊ ညတာအရွည္ဆုံးညေတြကုိ သတိမထားမိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာ္ေ၀းမွာေတာ့ ေႏြနဲ႔ေဆာင္းမွာ ေန႔အခ်ိန္နဲ႔ ညအခ်ိန္ဟာ အေတာ္ကြာျခားပါတယ္။ ေဆာင္းတြင္းမွာ ေန႔အခ်ိန္က မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၃ နာရီ ေလာက္အထိ ၆ နာရီ၀န္းက်င္သာရွိေပမဲ့ အခုလုိ ေန႔တာအရွည္ဆုံးေႏြရာသီမွာဆုိရင္ မနက္ ၃ နာရီခြဲ ေလာက္ကေန ည ၁၀ နာရီခဲြေလာက္အထိ ၁၉ နာရီရွိပါတယ္။

ဒါက ျမိဳ့ေတာ္ေအာ္စလုိကအေျခေနကိုေျပာတာပါ။ ေျမာက္၀င္းရုိးစြန္းနဲ႔ပုိနီးတဲ့ ေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုိင္းမွာ ဆုိရင္ တေနကုန္ ေနမ၀င္ေတာ့ပဲ ၂၄ နာရီေနသာေနတဲ့အခ်ိန္က ၃ လေလာက္ရွိပါတယ္။ ေဆာင္းဆုိ ရင္လဲ ေနမထြက္တဲ့ရက္ေပါင္း ၃ လေလာက္ရွိတဲ့သေဘာေပါ့။

အဲဒီလုိထူးျခားလွတဲ့ ေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုိင္းဆီ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔က က်ေနာ္ေရာက္သြားခဲ့ပါ တယ္။ ေနာ္ေ၀းမွာေနတာ ၁၀ နွစ္ေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ DVB ရံုးခန္းနဲ႔ စတူဒီယုိထဲမွာသာ အလုပ္ ရႈပ္ေနလို႔ ျပင္ပကမၻာအေၾကာင္း၊ သဘာ၀အလွအပေတြအေၾကာင္း ဘာမွမသိခဲ့ရုိးအမွန္ပါ။ ဒီလုိနဲ႔ ဒီနွစ္ေတာ့ ေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုိင္းကို ေရာက္ေအာင္သြားေလ့လာဦးမွဆုိျပီး ရံုးက TV ကင္မရာၾကီး ကုိဆြဲကာ တကိုယ္ေတာ္ခရီးထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္အပါအ၀င္ ေနာ္ေ၀းေရာက္ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၁၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ကာလအတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံဆီ နွစ္ေခါက္သုံးေခါက္ (အခုဆုိရင္ ျမန္မာနုိင္ငံအထိ)၊ အျခား ဥေရာပနုိင္ငံေတြဆီ ေလးငါးေခါက္ေလာက္ လည္ပတ္ခဲ့ဖူးၾကေပမယ့္ သဘာ၀အလွေတြနဲ႔ ေက်ာ္ၾကား လွတဲ့ Midnight Sun ေန မ၀င္အရပ္ရွိရာ၊ Northern Light ေခၚ ေဆာင္းတြင္းမွာ ျမင္ရတဲ့ ေျမာက္ပုိ္င္း ေရာင္ျခည္ရွိရာ ေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုိင္းေဒသဆီ သြားေရာက္ေလ့လာဖူးသူ ဆယ္ဂဏန္းေတာင္ မရွိ ေသးပါဘူး။

ဒါကလည္း သဘာ၀တရားရဲ႕ ဆန္းၾကယ္ပုံကို စိတ္မ၀င္စားလုိ႔ဆုိၿပီး အျပစ္တင္လုိ႔ေတာ့ မရေသး။ ေစ်း ႀကီးတာက အဓိကေနရာက ပါေနတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနာ္ေ၀းကေန ထုိင္းကိုသြား မယ္ဆုိရင္ ေလယာဥ္ခ ခ႐ုိနာ ၅၀၀၀ (ေဒၚလာတထာင္) ေလာက္နဲ႔ ကိစၥျပတ္သြားၿပီ။ ဟုိေရာက္ရင္ အသိ အိမ္ေတြမွာတည္း၊ အမ်ဳိးေတြနဲ႔ေတြ႔၊ ေနာက္ထပ္ သိပ္မကုန္ေတာ့ပါဘူး။ အလားတူ အျခားဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြကို သြားမယ္ဆုိရင္လည္း ေလယာဥ္ခက (၁၀၀၀-၁၅၀၀) ၀န္းက်င္ ေလာက္နဲ႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာ္ေ၀းေတာင္ပုိ္င္းကေန ေျမာက္ပုိင္းကိုသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလယာဥ္ခက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုန္ ပါတယ္ယ္။ ဟုိတယ္ခကလည္း တေန႔ (၁၀၀၀) ၀န္းက်င္ကုန္ပါတယ္။ စားစရိတ္နဲ႔ တကၠစီခပါ ေပါင္း လုိက္မယ္ဆုိရင္ ထုိင္းခရီးစဥ္တခုစာမက ရွိသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီေဒသဆီ သြားလည္ဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္ေနၾက တာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။

(ေနာ္ေ၀း ေျမာက္ပုိင္းျမိဳ့ေတာ္Tromsø ျမိဳ့။ ဓာတ္ပုံ- http://www.bing.com)

ထားေတာ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီး ခ႐ုိနာ ၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ အကုန္က်ခံကာ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ Tromsø ဆီ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေရွ့မွာ ပလႅင္ခံခဲ့တဲ့အတုိင္း နုိင္ငံေရး ကလြဲျပီး က်န္တဲ့ကိစၥေတြကိုသိပ္မေလ့လာမိေတာ့ ဇြန္လ ၂၁ ဟာ ေန႔တာအရွည္ဆုံးေနမွန္း ၾကိဳမသိခဲ့ပါ။ အဲဒီညမွာ Midnight Sun Marathon အေျပးျပိဳင္ပဲြရွိတယ္ဆုိတာကိုလဲမသိပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က က်ေနာ္ သိတာက Midnight Sun သန္းေခါင္ယံေန တခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၂၁ ရက္ေန႔မွာမသြားပဲ ၂၂ မွသြားေတာ့ ထူးျခားလွတဲ့ သန္းေကာင္းယံ မာရသြန္အေျပးျပိဳင္ပဲြကို မမွီလုိက္ပါ။ နုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က အေျပးသမားေတြရာနဲခ်ီ၀င္ျပိဳင္ၾကတဲ့ပဲြၾကီးကုိ မသိလုိက္ပါ။ Tromsø ဟာ ျမိဳ့ေတာ္ေအာ္စလုိနဲ႔ ကီလုိမီ တာ ၁၇၀၀ နီးပါး ကြာေ၀းၿပီး တနာရီေက်ာ္ၾကာ ေလယာဥ္စီးရပါတယ္။ ေန႔တာအရွည္ဆုံးကာလ၊ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံရဲ႕ အပူဆုံးအခ်ိန္မုိ႔ ေအာ္စလုိမွာေတာ့ ေရခဲေတာင္ေတြကုိ လုံး၀ မျမင္ရေတာ့ဘဲ သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းေတြ၊ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေတြကိုသာ ေနရာတုိင္းျမင္ေနရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ပုိင္းဘက္ကုိ ေလယာဥ္၀င္လာတာနဲ႔ ျမင္ကြင္းက လုံး၀ေျပာင္းသြားပါတယ္။ Tromsø ၿမိဳ႕အနီးတ၀ုိက္မွာ ေရခဲေတာင္ေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုကလည္း ေအးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္စ လုိမွာေနတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ အေႏြးထည္ပါးပါးေလးတထည္သာ ယူလာမိတာကုိက က်ေနာ့္အမွား။ Tromsø ေလယာဥ္ကြင္းကို ေရာက္ေတာ့ ည ၁၀ နာရီေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီး ဟုိတယ္ကုိသြား၊ ပစၥည္းေတြေနရာခ်ၿပီး ျပန္ထြက္ေတာ့ ၁၁ နာရီေက်ာ္ေနၿပီ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႔ အဲဒီေန႔က ရာသီဥတုေကာင္းၿပီး ေနသာေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ သန္းေခါင္ ယံေနကုိ ဘယ္နားကေန သြားၾကည့္ရင္ေကာင္းမလဲ၊ ဒီအခ်ိန္သြားၾကည့္ရင္ မီႏိုင္ေသးလားဆုိၿပီး ဟုိတယ္ ေလာ္ဘီေကာင္တာမွာေမးေတာ့ “တံတားႀကီးေရွ႕က ဘုရားေက်ာင္းကုိသာသြား၊ အဲဒီေနရာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ” လုိ႔ ဟုိတယ္ စာေရးက အၾကံေပးပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ကင္မရာအိတ္နဲ႔ ထ႐ုိင္ပြတ္ကို ကတုိက္က႐ုိက္လြယ္ၿပီး တံတားထိပ္ဆီ ေျပးရပါတယ္။ တခါမွ မေရာက္ဖူးေသးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေ၀းမွန္းလည္းမသိ။ ဟုိတယ္ကေန ဒီဘက္တံတားထိပ္ကုိတင္ ၁၅ မိနစ္၊ တံတားဒီဘက္ထိပ္ကေန ဘုရားေက်ာင္းရွိတဲ့ ဟုိဘက္ထိပ္အထိက ၁၀ မိနစ္ဆုိေတာ့ ဘုရား ေက်ာင္းေရွ႕မွာ က်ေနာ္ကင္မရာခ်ိန္နုိင္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ သန္းေခါင္ယံေရာက္ဖုိ႔ ၁၅ မိနစ္ပဲ လုိပါေတာ့ တယ္။

အဲဒီေနရာမွာ က်ေနာ့္အရင္ေရာက္ေနသူေတြက အမ်ားႀကီး။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးက အေပ်ာ္တမ္း ကင္မရာ သမားေတြသာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ တီဗီြကင္မရာႀကီးကုိ ထ႐ိုင္ပြတ္ေပၚတင္ၿပီး ေထာင္လုိက္ေတာ့ သူတုိ႔ကက်ေနာ့္ကုိ ေနရာဖယ္ေပးၾကပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ Tromsø ျမစ္ အေနာက္ဘက္ေတာင္စြယ္မွာ ကြယ္ေတာ့မလုိလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ေနကုိ အေသအခ်ာ႐ုိက္ခြင့္ရလုိက္ပါတယ္။

သန္းေခါင္ယံမေရာက္ခင္ ၁၀ မိနစ္အထိ ေနက တေျဖးေျဖး နိမ့္ဆင္းလာေနဆဲလုိ႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ထင္ေနၿပီး ၅ မိနစ္ေလာက္အလုိမွာေတာ့ ရပ္တန္႔သြားသလုိ ခံစားမိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနက ေအာက္ ကုိဆက္မဆင္းေတာ့ပဲ နေဘးကုိ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ေရြ႕သြားၿပီး အေပၚကို နည္းနည္းျပန္ေထာင္တက္ လာတယ္လုိ႔ က်ေနာ့္မ်က္စိနဲ႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ခံစားမိပါတယ္။

(သန္းေခါင္ယံေန အဆင့္ဆင့္ျပပုံ။ ဓာတ္ပုံ- http://en.wikipedia.org)

သန္းေခါင္ယံကုိ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ေက်ာ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ သန္းေခါင္ယံေန မွတ္တမ္း ႐ုိက္ခ်က္ကို ရပ္နားၿပီး ဒီေနကုိ တကူးတကလာၾကည့္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ကို အင္တာဗ်ဳးလုပ္၊ ေနာက္တခါ သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္မွာ ဘုရားေက်ာင္းတက္ၿပီး ၀တ္ျပဳၾကတဲ့ လူေတြကို မွတ္တမ္း႐ုိက္ၿပီး မနက္ (၁) နာရိီမွာ ဟုိတယ္ကုိ က်ေနာ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ထဲမွာေတာ့ တမ်ဳိးႀကီးပါပဲ။ သန္းေခါင္ယံေက်ာ္လည္း ေနကမ၀င္။ မနက္ (၁) နာရီလည္း ေနက လင္းေနဆဲ။ ဒါေပမယ့္ လင္းပုံလင္းနည္းကေတာ့ ေန႔ဘက္မွာ လင္းတဲ့အလင္းေရာင္နဲ႔မတူသလုိပါပဲ။ နည္းနည္းအေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီး လျပည့္ည လအလင္းေရာင္ရဲ႕ ႏွစ္ဆေလာက္နီးပါး လင္းေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိးလား၊ ေန၀င္ခ်ိန္ တိမ္ေတာက္စဥ္ လင္းေနတဲ့ အလင္းမ်ဳိးလားလုိ႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ နႈိင္းယွဥ္မိေပမယ့္ တကယ္ ကေတာ့ ဘာနဲ႔မွနႈိင္းယွဥ္လုိ႔မရတဲ့ က်ေနာ့္တသက္မွာ ဒီတခါပဲ ေတြ႔ဖူးေသးတဲ့ သန္းေခါင္ယံေန ရဲ႕ အလင္းေရာင္ပါ။

ဒီလုိနႈိင္းယွဥ္ေတြးဆရင္းနဲ႔ ငယ္ငယ္က ရြာဘုရားပြဲမွာ ၾကည့္ဖူးတဲ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ထဲက စကားလုံး တခ်ဳိ႕ကိုသြားသတိရမိပါတယ္။ “ေတာင္စြယ္မွာ ေနကြယ္ရင္ ဒီလူဆုိးကုိ အေသသတ္ေစ” ဆုိတာမ်ဳိး၊ “ေတာင္ထိပ္မွာ ၾကာေပါက္ၿပီး အေနာက္က ေနထြက္မွ မင္းငါ့ကုိ ဖမ္းႏိုင္လိ္မ့္မယ္” ဆုိ တာမ်ဳိးေတြဟာ ရြာကဘုရားပဲြပရိသတ္အတြက္ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ဒုိင္ယာေလာ့ေတြျဖစ္ေပမယ့္ အခု ေနာ္ေ၀း ေျမာက္ပုိင္းမွာမ်ား အဲဒီလုိေျပာမိရင္ လူဆုိးကုိလည္း မသတ္ႏိုင္၊ ဇာတ္လုိက္ကိုလည္း ခဏေလးနဲ႔ ဖမ္းမိ သြားႏိုင္မယ့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနာက္တခါ အာ႐ံုတက္ခ်ိန္မွာ ဆြမ္းေတာ္တင္တာတုိ႔၊ ေနမြန္းမတည့္ခင္မွာ ဘုန္ႀကီးဆြမ္း အမီကပ္ရ တာတုိ႔၊ ေနလြဲညစာ မစားရတုိ႔၊ ေနထြက္ခ်ိန္ကေန ေန၀င္ခ်ိန္အထိ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတာတုိ႔ေတြဟာ ဒီလုိေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အျမဲတမ္း အမွန္တရားတခုအျဖစ္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ေဒသတခုက လူ ေတြက သဲသဲမဲမဲယုံၾကည္ထားေပမယ့္ အဲဒိီအမွန္တရားဆုိတာဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အျခား တေနရာမွာေတာ့ မွန္ခ်င္မွမွန္မယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ တန္ဖုိးထားမႈဆုိတာေတြဟာ ကာလေဒသကုိ လုိက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သလားဆုိတာကို က်ေနာ္ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။        ။

(ခရီးစဥ္ အသးစိပ္ကုုိ ဖတ္လုုိပါက... 
...

Wednesday, June 18, 2014

ေတာ္လွန္ေရး သတင္းသမားတဦးရဲ့ ဒုိင္ယာရီ (အပုိင္း ၁၅)

DVB ဘန္ေကာက္ဗ်ဳရုိ ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီ

၉၉၉၉ လုံးနွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဘာမွမျဖစ္တဲ့အတြက္ နယ္စပ္နဲ႔ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္းရွိ ျမန္မာအတုိက္ခံေတြ အားလုံးညည္းတြားေနခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ျဖစ္လာတာကေတာ့ ဘန္ေကာက္သံရံုးကို ျမန္မာေက်ာင္း သားတစုက ၀င္ေရာက္စီးနင္းလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔၊ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္ DVB ဘန္ေကာက္ရံုးမွာ သတင္းမရွိလုိ႔ စိတ္ညစ္ေနတုန္း ဒီသတင္းႀကီး၀င္လာတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုိခင္ေမာင္၀င္းနဲ႔ ကုိမုိးေအးတုိ႔က ျမန္မာနုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ BLC က က်င္းပတဲ့ သမၼာဆတ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒေရးရာေဆြးေႏြးပဲြတခုဆီ သြားေနတာဆုိေတာ့ ရံုးမွာက်ေနာ္နဲ႔ ရံုး၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႔ပဲ ရွိ ပါတယ္။

(မင္းကိုနုိင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘန္ေကာက္သံရံုးေရွ့ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား)

DVB ဘန္ေကာက္ရံုးအေၾကာင္း အက်ဥ္ေလးတင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ကုိမုိးေအးနဲ႔ က်ေနာ္ ေအာ္စလုိကျပန္ လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘန္ေကာက္ရံုးကုိ တရား၀င္ဖြင့္ပါတယ္။ ဒီလုိေျပာလုိက္လုိ႔ အရင္က တရားမ၀င္ဖြင့္ ထားသလားဆုိၿပီး ေမးခြန္းရွိလာနုိင္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေျပာမယ္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဘန္ေကာက္ဗ်ဳရိုတာ၀န္ခံ ကိုခင္ေမာင္၀င္းေနတဲ့ အခန္းကုိ ဗ်ဳရိုရံုးလုိ႔ သတ္မွတ္ ထားေပမယ့္ လုံျခံံဳေရးအေျခအေနအရ (ထုိင္းရဲဖမ္းမွာစုိးလုိ႔) ဘန္ေကာက္သတင္းေထာက္ က်ေနာ္ ကိုယ္တုိင္ အဲဒီအခန္းဆီ သြားခြင့္မရွိပါ။

အဲဒီလုိ ခုိးခုိး၀ွက္၀ွက္ လုပ္ေနရာကေန အခုလုိသတင္းေထာက္ေတြ စုုဆုံအလုပ္လုပ္နုိင္တဲ့ ရံုးခန္း ဖြင့္နုိင္ၿပီဆုိေတာ့ တုိးတက္လာတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရံုးခန္းေနရာက အရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ABSDF ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေျခစုိက္ရာ ဘန္းကပိတုိ႔၊ ရမ္ဂဟမ္တုိ႔ဘက္မွာမဟုတ္ပဲ ဘန္းကပိကေန ေဒါင္း ေမာင္း (Don Mueang) ေလယဥ္ကြင္း (အဲဒီအခ်ိန္က သု၀ဏၰဘူမိ Suvarnabhumi ေလယဥ္ကြင္းမရွိ ေသးပါ) ဘက္သြားတဲ့လမ္းေပၚရွိ ရာအင္တရာ (Ramindra) လမ္းေပၚက ကီလုိ ၈ လမ္းဆုံနဲ႔ သိပ္ မ ေ၀းတဲ့အရပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သြားလာရနည္းနည္းခက္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက အဲဒီရံုးခန္းေရွ႕နားေလး မွာ ရဲစခန္းတခု ရိွေနျခင္းပါပဲ။

''ရဲစခန္းေရွ႕တည့္တည့္မွာ ရံုးခန္းဖြင့္ထားေတာ့ တျခားနယ္ကရဲ လာမဖမ္းေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီရဲစခန္း နဲ႔ ေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းထားရမွာေပါ့'' လုိ႔ ဗ်ဳရုိတာ၀န္ခံက ေျပာပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ျခံ၀င္းနဲ႔ နွစ္ ထပ္တုိက္အိမ္ရံုးခန္းဆုိေတာ့ မသိတဲ့လူေတြအတြက္ အထင္ႀကီးခ်င္စရာပါ။ (၂၀၀၈ ခုနွစ္က ေဒၚလာ ၃ သိန္းလာဘ္္စားျပီး Burma VJ တာ၀န္ခံက ၀ယ္ထားလုိ႔ DVB ကျပန္သိမ္းထားတယ္ဆုိတဲ့ ဘန္ ေကာက္ဗ်ဴရုိရံုးခန္နီးနီး သားနားပါတယ္)။ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အတုေတြ၊ ဘာလက္မွတ္မွ မရွိတဲ့ ဒုကၡ သည္ေတြ စုေပါင္းအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ေနရာတခုအျဖစ္ ရဲေတြကုိယ္တုိင္က ထင္ထားပုံမရပါ။ ပုိၿပီး အ ထင္ၾကီးစရာအခ်က္ကေတာ့ ဒီရံုးခန္းကို က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာေတြရဲ့ စာအုပ္အတုနဲ႔ ငွားထားတာမဟုတ္ပဲ ထုိင္း NGO တခုက သူတုိ႔အမည္နဲ႔ ငွားေပးထားျခင္းပါ။

ဗ်ဳရုိတာ၀န္ခံက ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ သတင္းေထာက္က ကုိမုိးေအးနဲ႔ က်ေနာ္။ ရံုးတာ၀န္ခံက ကိုမင္းေဇာ္ ေရႊ၊ ထုိင္းစကားျပန္က ကုိတင့္ေဇာ္တုိ႔ျဖစ္ျပီး ထမင္းခ်က္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေတာင္ အခ်ိန္ပုိင္း ၀န္ ထမ္းတဦး ငွားထားလုိက္ပါေသးတယ္။ ဆုိေတာ့ နယ္စပ္နဲ႔ဘန္ေကာက္က ABSDF ရံုးခန္းေတြမွာ သာေနဖူးတဲ့ က်ေနာ္အတြက္ေတာ့ DVB ရံုးခန္းက အေတာ္သားနားလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံဆုိးခ်င္ ေတာ့ အဲဒီရံုးခန္းမွာ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္က ၃ လေတာင္မၾကာလုိက္ဘူးထင္ပါတယ္။ ေရွ့မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ သံရံုးသိမ္း ေက်ာင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကုိေဂ်ာ္နီနဲ႔ရတဲ့ အင္တာဗ်ဳးကို လႊင့္ၿပီးကတည္းက ေျပးလုိက္ရတာ အခုခ်ိန္ထိပါပဲ။  

သံရံုးသိမ္း ေသနတ္သမားနွင့္ အင္တာဗ်ဳးျခင္း

ကုိေဂ်ာ္နီနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးရပုံကလည္း ထူးျခားလွပါတယ္။ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္ကတည္းက သံရံုး၀င္ စီးခံရတဲ့သတင္းကုိ ၾကားေနရေပမယ့္ ထုိင္း TV မွာ ျပေနတဲ့ပုံေတြက သံရံုးေရွ႕ဆႏၵျပပြဲ ဓာတ္ပုံေဟာင္း ေတြဆုိေတာ့ သိပ္မေသခ်ာလွပါ။ “သံ႐ံုးသတင္းက တကယ္ျဖစ္ေနတာေနာ္။ ေသနတ္သံေတြေတာင္ ၾကားရတယ္လို႔ TV ထဲမွာ ေျပာေနတယ္” ဆုိၿပီး ထုိင္းစကားကြ်မ္းတဲ့ DVB ဘန္ေကာက္႐ံုး ထုိင္း ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ကုိတင့္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

(သံရံုးသိမ္း စြမ္းအားျမင့္စစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကုိေဂ်ာ္နီကုိ သံရံုးအတြင္းေတြ႔ရစဥ္)

ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ဟုိဖုန္းဆက္၊ ဒီဖုန္းဆက္ ေလွ်ာက္ေမးေတာ့ မနီလြိဳင္စခန္းက ေက်ာင္းသားေတြ လည္းပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တပတ္ကေတာင္ သူတုိ႔အဖြဲ႔ ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ထားေသးတယ္ဆုိၿပီး အစအန ေတြရလာပါတယ္။ တခ်ိန္းတည္းမွာပဲ TV သတင္းေတြက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သံ႐ံုးအေျခအေန အေသးစိတ္ပါလာၿပီး သတင္းေထာက္အေတာ္မ်ားမ်ား သံ႐ံုးေရွ႕ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ က်ေနာ္လည္း တ ျခားသတင္းေထာက္ေတြလုိ သံ႐ံုးေရွ႕သြားခ်င္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္အထိ က်ေနာ့္လက္ထဲမွာ ျမန္မာစာ အုပ္အတုကလြဲၿပီး ဘာသတင္းကတ္မွ မရွိေသးပါ။

အဲဒီလုိ ဘာ ID မွ မရွိတာကုိက ကံေကာင္းသြားတယ္ ေျပာရမလားပါပဲ။ တျခားသတင္းေထာက္ေတြ သံ႐ံုးေရွ႕ေျပးေနခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လုိ မေျပးနုိင္တဲ့က်ေနာ္က ႐ံုးခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းထဲမွာ ဖုန္းတဂြမ္ဂြမ္ ဆက္ ရင္းနဲ႔ NGO သတင္းရပ္ကြက္ဆီကေန သံ႐ံုးဖုန္းနံပတ္တခု ရလိုက္ပါတယ္။ ရမ္းသမ္းၿပီး နွိပ္ထည့္ လုိက္ေတာ့ “ဆ၀ါဒီခပ္” ဆုိၿပီး ဖုန္းကုိင္တဲ့လူက ထုိင္းလုိေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူ႔အသံ ထုိင္းအသံ မေပါက္ဘူးဆုိတာကို ရိပ္မိတာနဲ႔ ထုိင္းလုိျပန္မေျပာေတာ့ဘဲ “က်ေနာ္ DVB ကပါ။ အဲ …” ဆုိၿပီး စကား ဆက္ဖုိ႔ အရွိန္ယူေနတုန္း။

“DVB ေနာ္ေ၀လား။ ဘယ္သူလဲမသိဘူး” ဆုိၿပီး ဖုန္းကိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ျပန္ေမးပါတယ္။ တကယ္က က်ေနာ့္သတင္းေထာက္အမည္ ”ထက္ေအာင္ေက်ာ္” ဆုိတာကို ေျပာရမယ့္အစား ေမ့ၿပီးေတာ့ အမည္ ရင္းျဖစ္တဲ့ “၀င္းထိန္ပါ … က်ေနာ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဲဒီ … ဟုိကိစၥ ဘာေျပာလုိ႔ရမလဲ၊ ေနာက္ဆုံးအေျခေန” ဆုိၿပီး အစီစဥ္တက်မဟုတ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္သြားပါတယ္။

”ေၾသာ္ … ေနာ္ေ၀းအသံကိုလား။ ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္တုိ႔သိမ္းထားတယ္။ သံ႐ံုးကို စီးထားလုိက္ၿပီ” ဆုိၿပီး အဲဒီပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေသခ်ာ ေမးခြန္းဆက္ေမးရမယ့္အစား အ ေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးတဲ့ သတင္းေထာက္ပီပီ “ဒီနံပါတ္က သံ႐ံုးနံပါတ္ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္” ဆုိၿပီး သြားေမး မိပါတယ္။ ေတာ္ေသးတယ္။ ဟုိဘက္ကပုဂၢိဳလ္က စိတ္ဆုိးၿပီး ဖုန္းခ်မသြားလုိ႔။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္စေမး တဲ့ ေမးခြန္းကၾကည့္ပါဦး၊ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘာေျပာခ်င္လဲ။ ေျပာခ်င္တာေတြအကုန္လုံး ေျပာထားခဲ့ဗ်ာ” တဲ့။

“က်ေနာ္ဘာမွ မေျပာနုိင္ေသးဘူး။ စတိတ္မန္႔ထဲမွာ ပါသေလာက္ပဲ ေျပာနုိင္ဦးမယ္။ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သားအားလုံးလႊတ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းထားပါတယ္။ ခင္ ဗ်ား စတိတ္မန္႔ ရၿပီးၿပီမုိ႔လား” လုိ႔ ျပန္ေမးပါတယ္။ မရေသးရင္ Fax နံပါတ္ေပး၊ သူပုိ႔ေပးမယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔႐ံုးက တရား၀င္ဖြင့္ထားတယ္ဆုိေပမယ့္ သတင္းဌာနအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ထားတဲ့ ရံုးမဟုတ္။ ဆုိေတာ့ ဒီလုိျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့အရပ္ဆီ Fax နံပါတ္ေပးလုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ဒါနဲ႔ အသံနဲ႔ လိုခ်င္လုိ႔ပါ။ ဘာညာ ညႇိရတာ ၁ မိနစ္ေလာက္ၾကာသြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္ေမးမယ္၊ ခင္ဗ်ား ေျဖဗ်ာဆုိၿပီးေျပာေတာ့ “အုိေက” လုိ႔ သူကဆုိပါတယ္။

ဓားစာခံကိစၥ အင္တာဗ်ဳးအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ထားဖုိ႔လုိမလား

ခင္ဗ်ားတုိ႔က ဘယ္အဖြဲ႔ကလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အခုလုိ၀င္စီးတာလဲ ဆုိၿပီး စေမးျဖစ္ပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လက္ေအာက္ခံမွမဟုတ္ဘူး။ Vigorous Burmese Students Warrior စြမ္းအားျမင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားစစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔။ ဘယ္အဖြဲ႔နဲ႔မွ မဆုိင္ဘူး။ အခုမွ အသစ္ဖြဲ႔တဲ့ အဖြဲ႔” ဆုိၿပီး အဲဒီပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္၀င္သိမ္းလဲဆုိေတာ့ ဒီေကာင္ေတြက ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ လူေတြမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဟာသူ ေသနတ္နဲ႔ အာဏာသိမ္းၿပီး ေလွ်ာက္ လုပ္ေနတာ။ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြပဲ။ ျပည္သူဘက္က လူေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္သိမ္း တာလုိ႔ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါတယ္။

(VBSW စြမ္းအားျမင့္စစ္သည္ေတာ္အဖြဲ႔ကုိေထာက္ခံေနတဲ့ ဓားစာခံမ်ား)

ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမွာလဲ။ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ညႇိမွာလားဆုိၿပီး ဆက္ေမးေတာ့ “မိထားတဲ့ ဓားစားခံေတြကိုဖမ္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမကို ျပန္ဆုတ္မယ္။ ထုိင္းနဲ႔ ညႇိမယ္။ ထုိင္းကုိ ေစာ္ကားတာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာသံ႐ံုးဟာ ျမန္မာပုိင္နက္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္နက္ခ်ဖုိ႔ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ မဟာမိတ္ God Army လည္း ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔ Mediator လုိင္း ကေန ၀င္ေပးနုိင္ရင္ေကာင္းမယ္။ မဟုတ္ရင္ အားလုံးေသကုန္မယ္။ လက္နက္ခ်ဖို႔မရွိဘူး” ဆုိၿပီး အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

''ခင္ဗ်ားတုိ႔အင္အားက ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ဖမ္းထားတဲ့ ဓားစားခံဦးေရေကာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ'' ဆုိ ျပီးက်ေနာ္က ဆက္ေမးေတာ့ သူက အတိအက်မေျဖပဲ လွည့္ပတ္ေျဖသြားပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီလုိ အရွိန္ေကာင္းေနတုန္း ေမးခြန္းေတြ ဆက္တုိက္ေမးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္စိတ္ထဲ ဒီလူသံရံုးထဲေန တကယ္ေျပာေနတာေရာ ဟုတ္ရဲ့လား။ သံ႐ံုးနံပါတ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိၿပီး သံသယ ထပ္၀င္လာျပန္ပါတယ္။ “ခင္ဗ်ား သံ႐ံုးထဲကေျပာေနတာ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ားနာမည္နဲ႔ တာ၀န္ ကုိ ေျပာနုိင္မလားဗ်။ က်ေနာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ယူခ်င္လုိ႔ပါ” ဆုိၿပီး သြားေမးမိျပန္ ပါတယ္။

”နာမည္။ နာမည္က အကုန္လုံးသိေနၿပီဗ်။ By Name နဲ႔ေတာင္ Fax ေတြ၀င္လာေနၿပီ။ က်ေနာ့္နာမည္ ေဂ်ာ္နီပဲ” ဆုိၿပီး အဲဒီပုဂၢိဳလ္က ေျဖပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေသနတ္သံေတြ၊ မွန္ျပတင္းကြဲသံေတြ ၾကားလုိက္ ရပါတယ္။” ဒါပဲေနာ္။ က်ေနာ္ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာရဦးမယ္” လုိ႔ေျပာၿပီး ဖုန္းခ်သြားပါ တယ္။ အဲဒါဟာ အေတြ႔အႀကံဳ နုေသးတဲ့ သူပုန္လူထြက္ခါစ သတင္းေထာက္ေပါက္စနဲ႔ ျမန္မာသံ႐ံုးကုိ စီးထားသူ ေသနတ္သမားတုိ႔ရဲ႕ ပထမဆုံး အင္တာဗ်ဴးပါပဲ။

တကယ္ကေတာ့ နုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနေတြမွာဆုိရင္ ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းမႈေတြ၊ ဓားစာခံကိစၥ ေတြအတြက္ အထူးသတင္းေထာက္ေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္အတြက္ အထူးေလ့ က်င့္ထားတဲ့ သတင္းသမားေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာသတင္းေလာကမွာေတာ့ အခုခ်ိန္ အထိ ဒါမ်ဳိးေလ့က်င့္ထားတာ၊ ဒီဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားတယ္ဆုိတာမ်ဳိး မၾကားမိေသးပါဘူး။ ေနာက္ တခါ ဒီလုိျဖစ္ရပ္ဟာ ဆယ္နွစ္ေလာက္ၾကာမွ တခါေလာက္ ေပၚတဲ့ကိစၥမ်ဳိးဆုိေတာ့ ခန္႔မွန္းဖုိ႔ သိပ္ မ လြယ္။ နီးတဲ့လူ၊ ဖုန္းရတဲ့လူကပဲ ေမးလုိက္တာ သဘာ၀က်တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဒါက အခုမွ စဥ္းစားမိတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ရင္တုန္ပန္းတုန္ျဖစ္ေနၿပီး ဘာလုပ္္လုိ႔ ဘာ ကုိင္ရမွန္းမသိပါ။ ဒီအင္တာဗ်ဴး ၿပီးသြားတဲ့အထိ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ယုံတ၀က္၊ မယုံတ၀က္ျဖစ္ေနဆဲ။ ဒီ လုိနဲ႔ ေအာ္စလို႐ံုးက ဖုန္းေခၚလာခ်ိန္ကုိေတာင္ မေစာင့္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ္ကပဲ အရင္ေခၚၿပီး သံ႐ံုး ကိုစီးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဳးရထားတဲ့အေၾကာင္း၊ အျမန္ပုိ႔ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေအာ္စလုိ႐ံုးတာ၀န္က် သတင္းအယ္ဒီတာက ကုိ၀င္းနုိင္ဦး (ေနာက္ပုိင္း RFA ကို ေျပာင္းသြားသူ) ျဖစ္ပါတယ္။ သူလည္း က်ေနာ္အင္တာဗ်ဳးရတာကို အေတာ္အံ့ၾသေနပုံရပါတယ္။ က် ေနာ္ ကုိယ္တုိင္လည္း ကုိယ္ဘာသာ အံ့ၾသေနဆဲ။    ။Sunday, June 15, 2014

မိုးသီးဇြန္၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ႏွင့္ တကိုယ္စာ ရွင္သန္ေနထိုင္သူမ်ား

သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဧရာ၀တီ။
  
မိုးသီးဇြန္၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ႏွင့္ တကိုယ္စာ ရွင္သန္ေနထိုင္သူမ်ား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာေသာ မိုးသီးဇြန္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

၈ ေလးလုံးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ဥကၠဌေဟာင္းလည္း ျဖစ္တဲ့ ကိုမုိးသီးဇြန္နဲ႔ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္က ကုိမုိးဟိန္းတုိ႔ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဗီဇာ ထပ္တုိးမေပးေတာ့ပဲ ရန္ကုန္ကေန နွင္ထုတ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ အေမရိကန္နုိင္ငံသား သူတုိ႔ နွစ္ဦးနဲ႕ မိသားစုကို ေလယဥ္ေပၚတင္မလာပါနဲဲ႔လုိ႔ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြ အားလုံးဆီ လ၀က ဌာနက အမိန္႔ ထုတ္လုိက္ပါတယ္။

ဒီအမိန္႔စာကုိ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔စဲြနဲ႔ ကုိမုိးသီးဇြန္ရဲ့ Facebook ေပၚတင္လုိက္ေတာ့ သတင္းဌာနတခ်ဳိ႕က သတင္းလုပ္ၾကပါတယ္။ Share သူ တရာနီးပါး၊ Like လုပ္သူ တရာေက်ာ္နဲ႔ Comment ေရးသူ ၁၅ ဦးခန္႔ရွိပါတယ္။ တ၀က္ေလာက္က ကုိမုိးသီးဇြန္တုိ႔အေပၚ ဒီလုိလုပ္တာကို မေက်မနပ္နဲ႔အစိုးရကုိ ေ၀ဖန္ၾကေပမဲ့ အျခားတ၀က္နီးပါးေလာက္ကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္တာကုိ ေက်နပ္တဲ့ေလသံနဲ႔ ”ငန္းငန္းတက္ သြားခ်င္ေနတာ၊ ခံရမွာေပါ့”၊ ”မုိးသီးေရ အမွ် အမွ်” ဆုိျပီး ေျပာတဲ့လူေတြေတာင္ရွိပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုနဲ႔ စစ္အစိုးရၾကား (အခုေတာ့ စစ္တပုိင္းအစိုးရ) ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ အားျပိဳင္မႈေတြကို လူေတြက အရင္လုိမျမင္ၾကေတာ့ပဲ ကုိယ္လမ္းကိုေလ်ာက္၊ ကုိယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံဆုိတဲ့ Individual သေဘာထားေတြ၊ တကုိယ္စာ အဆင္ေျပေနရင္ ေတာ္ျပီ၊ က်န္တဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားေတြ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားတက္ၾကြ သူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ အေတာ္ျပန္နွ႔ံေနျပီဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ဒီလုိေျပာလုိက္လို႔ ကိုမုိးသီးဇြန္ဘက္က ေရွ႕ေနလုိက္ေနတယ္လို႔ တခ်ဳိ႕ ထင္ေကာင္းထင္နုိင္ပါ တယ္။ မဟုတ္ပါ။ ABSDF ကြဲျပဲစဥ္ကတည္းကေန အခုခ်ိန္ထိ သူနဲ႔က်ေနာ္ၾကားမွာ ပုဂၢိဳလ္အရ ရင္းနွီးမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္အရ က်ေနာ္မၾကိဳက္တဲ့အခ်က္လက္တခ်ဳိ႕ သူ႔ဆီမွာ ရွိေကာင္းရွိေနနုိင္ေပမယ့္ သူဟာ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတဦးပါ။
ဒီမုိကေရစီအေရးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံဆီျပန္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသား ျပန္ေလွ်ာက္တာပါ။ တျခားလူ ၅၀ နီးပါးကုိ နုိင္ငံသားအျဖစ္ ေပးလုိက္ေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိမွမေပးဘဲ ျငင္းလုိက္တာ ပါ။

ဒါေပမယ့္ ဘ၀တူ ျပည္ေတာ္ျပန္ နုိင္ငံသားရျပီးသူေတြ၊ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သူေတြ၊ ေလ်ွာက္ဖုိ႔ျပင္ေနသူေတြက သူတုိ႔ရဲ့ တကုိယ္စာကိစၥေတြ ထိခုိက္မွာစိုးတဲ့အတြက္ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚ ဘာမွ၀င္မေျပာရဲၾကပါ။ သံရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ျပီး ၀င္ဖုိ႔ျပင္ေနသူေတြကလည္း သူတုိ႔ကုိ ဗီဇာျငင္းပယ္မွာစိုးလုိ႔ ဘာမွမေျပာရဲၾကပါ။ ”ဒါလားဟဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ” ဆုိျပီး ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာပါပဲ။

ဒီလုိနဲ႔ ”ကုိယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံ၊ ငါနဲ႔မဆုိင္ဘူး” ဆုိတဲ႔ မူ သိပ္လႊမ္းမုိးလာေနျပီး နုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ နယ္စပ္က နုိင္ငံေရးတက္ၾကြသူေတြ၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ ဘယ္သူကမွ ေလသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ထုတ္ မေျပာရဲေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ တခ်ိန္က သူ႔ေအာက္မွာ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ျပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရဆီမွာ လခစားသြားလုပ္ေနၾကတဲ့ MPC ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာရွိ ရဲေဘာ္ေတြဆီက ဘာအသံမွထြက္မလာ ေတာ့ပါ။

ဒါက ကိုမုိးသီးဇြန္ရဲ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚတုန္႕ျပန္ခ်က္ေတြကုိ ဥပမာထုတ္ျပတာပါ။ ေနာက္ထပ္ျပည္ေတာ္ျပန္တဦးျဖစ္တဲ့ ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း ဒီလိုပဲ အာဂႏၲဳဆိုျပီး ျပန္အေျခခ်ခြင့္ မေပးတာလည္း အတူတူပဲ။ ျပည္ေတာ္ျပန္ထဲက ကံအဆိုးဆုံးက အဂၤလန္နုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕ သာသနာ့ရံသီ ဝိဟာရ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱရပါ။ သူ႕ကို အစိုးရက ဖမ္းဆီးျပီး လူ၀တ္လဲလုိက္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ျပန္လာၾကပါ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒ ဇာတ္သိမ္းခန္းအစလား။ ဒါဆို ဒီကိစၥအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဒီမိုကေရစီေရးသမားေတြ ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။

လတ္တေလာျဖစ္စဥ္နွစ္ခုကိုေက်ာ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ခန္႔ေလာက္အထိကို ျပန္လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြဟာ အရင္လုိ တပ္ေပါင္းစုအသြင္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အသြင္ အေတာ္နည္းသြားတာကိုေတြ႔ရနုိင္ပါတယ္။ နယ္စပ္တေက်ာရွိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အားလုံးနီးပါး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္ျပီး ကားပါမစ္ေတြ ယူလုိက္ၾကပါတယ္။ ကခ်င္နဲ႔ရွမ္းကုိ အစိုးရဖက္က ထုိးစစ္ ဆင္ေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ က်န္တဲ့အဖဲြ႔ေတြက သူတုိ႔နဲ႔မဆုိင္သလုိေနျပီး ေနျပည္ေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္ ေနၾကပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပဲြထပ္နုိင္ေစခ်င္ေသးတယ္လို႔ေတာင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆုေတာင္းေပးၾကပါေသးတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္သြားတာလဲ။ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးက ပထမ၊ နုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္က ဒုတိယ ျဖစ္သြားတဲ့့သေဘာလား။ မဟာမိတ္အခ်င္းခ်င္း ရင္းနွီးဖုိ႔ထက္ စစ္တပ္နဲ႔ ရင္းနွီးဖုိ႔က ပုိအေရးၾကီးလာတဲ့ သေဘာ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းဖုိ႔ထက္ အစိုးရဆီမွာ လခစား၀င္လုပ္ျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အေရးပါေၾကာင္းျပသဖုိ႔က ပုိေခတ္စားလာတဲ့ သေဘာလား။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုမူ၊ မဟာမိတ္ မူ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မူေတြထက္ တဖြဲ႔စီ၊ တကိုယ္စီ အဆင္ေျပစြာေနထုိင္ေရးကုိ ဦးစားေပးလာၾကတဲ့ သေဘာလား။

နယ္စပ္ကုိေက်ာ္ျပီး ရန္ကုန္နုိင္ငံေရးကို ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း တပ္ေပါင္းစုမူထက္ တဖြဲ႕ခ်င္းဦးစား ေပးေရးမူ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မူထက္ ကိုယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံမူေတြက နယ္စပ္နုိင္ငံေရးနဲ႔အတူတူလုိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမတက္ခင္အထိ၊ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ျပီး တုိက္ပဲြ၀င္ေလ့ရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြဟာ အခုေတာ့ အဲဒီလုိတပ္ေပါင္းစုမူ မရွိေတာ့။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ မတရားမႈကုိ ဦးတည္တုိက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကေန အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္တုိက္ၾကတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္လာေနတာကို ျမင္လာေနရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အတြက္ NLD နဲ႔ 88 က လုပ္တဲ့ပဲြေတြကို ေထာက္ခံရမယ့္အစား ေ၀ဖန္မႈေတြကုိ လုပ္လာေနၾကပါတယ္။ နုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕နဲ႔ နုိင္ငံေရးတက္ၾကြသူတခ်ဳိ႕ဟာ အစိုးရကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ယူလုိက္ၾကျပီး နုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ထက္ မိမိအဖြဲ႕၊ မိမိတကုိယ္စာ ရွင္သန္ေနထုိင္မႈ အဆင္ေျပေရးဘက္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကတာကို ေတြ႕လာေနရပါတယ္။

၂၅ နွစ္ေက်ာ္ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းအတြင္း ေထာင္က်ခံခဲ့သူေတြ၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြ၀င္ရင္း မေသလုိ႔ က်န္ခဲ့သူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား အခုလုိျဖစ္သြားၾကတာလဲ။ စစ္တပုိင္းအစိုးရသစ္ရဲ့ ပါးနပ္လြန္းတဲ့ စည္းရံုးေရးနည္းသစ္ေတြေၾကာင့္လား။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကိုယ္တုိင္ ေျခကုန္လက္ပန္းက် သြားလုိ႔  ရသေလာက္နဲ႔ တင္းတိမ္ေတာ့မယ္၊ ေပးသေလာက္ပဲ ယူေတာ့မယ္ဆုိျပီး စိတ္ေလွ်ာ့လုိက္ၾကလုိ႔ လား။
ေသခ်ာတာကေတာ့ ”လူကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လုိ႔ ရခ်င္ရမယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လုိ႔မရဘူး” ဆုိတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲဝင္ေတြရဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ အခုေတာ့ မႈန္ဝါးလာေနပါျပီ။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္သြားတာလဲ။ ဒီလုိျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာကုိေကာ အေသခ်ာ သတိထားမိသူ ဘယ္နွစ္ဦးရွိသလဲ။ ကုိယ့္ကို မထိမခ်င္း ဒီတုိင္းပဲ ျငိမ္ခံေနၾကမလား။ အရင္ေခတ္ကလုိ တပ္ေပါင္းစုမူ၊ မဟာမိတ္မူ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မူေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ ရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘယ္လုိပူးေပါင္းျပီး ခရီးနုိင္မလဲဆုိတာကုိ ဒီမုိကေရစီေရးအင္အားစုေတြအားလုံး အေသအခ်ာ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေနျပီလို႕ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုက္ပါတယ္။

စာေရးသူသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေက်ာင္းသား လက္နက္ကိုင္ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ျဖစ္ျပီး DVB ၏ သတင္းေထာက္ ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

Thursday, June 12, 2014

ေတာ္လွန္ေရး သတင္းသမားတဦးရဲ့ ဒုိင္ယာရီ (အပုိင္း ၁၄)

(၉၉၉၉) ကုိးေလးလုံးအႀကိဳ စကား၀ုိင္းနွင့္ PP 21

ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္မွာ ၃ လတာ Interim တာ၀န္ၿပီးဆုံးလုိ႔ ဘန္ေကာက္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ပထမဆုံး ေပး အပ္ျခင္းခံရတဲ့တာ၀န္က ၉ ေလးလုံး စကား၀ုိင္းလုပ္ဖုိ႔ပါ။ စကား၀ုိင္းဆုိလုိ႔ အခုေခတ္ DVB TV စကား ၀ုိင္းေတြ၊ ဒီဘိတ္ေတြလုိ ဟုိတယ္အခန္းေတြငွားျပီး ကင္မရာမင္း မ်ားစြာ၊ ၀န္ထမ္းေတြမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္ ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ လုပ္ခြင့္ရတယ္လို႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ အဲဒီအခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု အားလုံးနီးပါး အေျခစိုက္တဲ့ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕စြန္က လွ်ဳိ႕၀ွက္ေနရာတခုမွာ လုပ္ခဲ့ရတာပါ။

(ABSDF ဒုဥကၠဌ၊ PP21 အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုမုိးသီးဇြန္ကုိ နယ္စပ္စခန္းတခုမွာေတြ႔ရစဥ္။  ဓာတ္ပုံ- ထက္ေအာင္ေက်ာ္)

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေနရာဆုိတာကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က အတုိက္ခံအင္အားစုေတြ သုံးေနၾက စကားလုံးကို ယူသုံး လုိက္တာပါ။ အတုိက္ခံအမ်ားစုဟာ မဲေဆာက္မွာ ရံုးခန္းဖြင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကေပမယ့္ သူတုိ႔က်င္းပ တဲ့ အခန္းနားေနရာကို မဲေဆာက္လုိ႔ ထည့္ေလ့မရွိပါ။ မီဒီယာေတြက အဲဒီလုိ တည့္တည့္ညႊန္းဆုိတာ ကိုလည္း သူတုိ႔က မႀကိဳက္ၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ကလွ်ဳိ႕၀က္တေနရာ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ ေျမ တေနရာဆုိၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕စြန္တေနရာက ကိုမုိးသီးဇြန္တုိ႔ ရဲ့ ရံုးခန္း PP21 (People Power 21 Century) မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ စကား၀ုိင္းကုိ နယ္စပ္က လွ်ဳိ႕၀ွက္စခန္း တခုမွာ လုပ္သလုိလုိနဲ႔ သတင္းပို႔လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ထိ ကိုမုိးသီးဇြန္ဟာ ABSDF ဒုဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ကုိ၀င္းမင္း (အခု VOA)၊ ကုိမင္းမင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတုိ႔ရံုးခန္း (အဲဒီကာလရံုးခန္းေတြဟာ လူေနေဆာင္ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္) နဲ႔ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ လမ္းတဖက္ခ်မ္းမွာေတာ့ NGO ေတြ အလုပ္ လုပ္တဲ့ သစ္သားအိမ္တလုံးရွိပါတယ္။ အဲဒီေဘးမွာေတာ့ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ (အခု KNU ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳ လ္) ရဲ့ ေနအိမ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီနုိင္ငံေရးရံုးခန္းေတြရွိတဲ့ လမ္းကိုေက်ာ္ၿပီး လယ္ကြင္းတခုကိုျဖတ္ လုိက္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ NCGUB ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေအးရဲ့ ရံုးခန္း သို႔မဟုတ္ က်ေနာ္တုိ႔ DVB သတင္းေထာက္ႀကီး ကိုစုိး၀င္းညိဳရဲ့ ရံုးခန္းကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ရဲ့ ၉ ေလးလုံးစကား၀ုိင္းမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေတြကေတာ့ ABSDF နဲ႔ ၈ ေလးလုံးေခါင္းေဆာင္ ကိုမုိးသီးဇြန္၊ ၁၉၉၆ ၀န္းက်င္မွာ နယ္စပ္ဆီထြက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ကုိမင္းဇင္နဲ႔ ၁၉၉၈ မွာ ထြက္လာတဲ့ ကုိ၀င္းနုိင္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စကား၀ုိင္းဆုိေပမယ့္ စားပဲြ၀ုိင္းမရွိ၊ ပရိသတ္လည္းမရွိပါ။ PP21 ရံုးေအာက္ထပ္ေျမျပင္က ထုိင္ခုံတခုမွာ သူတုိ႔ ၃ ဦးကုိ စုထုိင္ခုိင္းျပီး က်ေနာ္ရဲ့ Sony MD ရီေကာ္ဒါ ေလးနဲ႔ တလွည့္စီ မုိက္ကရုိဖုန္းထုိးေပးၿပီး ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ့ေျပာၾကား ခ်က္ကုိ အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ ၉ ေလးလုံးေန႔ (၁၉၉၉ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔) မွာ လူထုအုံႂကြမႈ တကယ္ပဲျဖစ္လာေတာ့မယ့္ ပုံစံမ်ဳိး အားလုံးကေျပာခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


ဒုကၡသည္ကို ဒုကၡထပ္ေပးမိတဲ့ သတင္းေထာက္

ကုိစုိး၀င္းညဳိရဲ့ ရံုးခန္းမွာတည္းၿပီး မဲေဆာက္နုိင္ငံေရး အေျခေနကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ ေသာင္ရင္းျမစ္ေဘး ကေစ်းတန္းေတြ၊ ဒုကၡသည္စခန္းေတြဆီ က်ေနာ္ေရာက္သြားပါတယ္။ အခု အုန္းဖ်န္စခန္းအျဖစ္ နာ မည္ႀကီးေနတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းဟာ အဲဒီအခ်ိန္က စတင္တည္ခါစပဲရွိေသးၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္ သြား ခ်ိန္မွာ တဲအိမ္ေတြေဆာက္ေနဆဲ၊ အင္ဖက္ေတြ၊ ၀ါးလုံးေတြ သယ္ယူေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

( ၉၉၉၉ ကာလအတြင္း မနီလြိဳင္စခန္းမွာ သတင္းသြားယူစဥ္က)

က်ေနာ္နဲ႔အတူ အဲဒီစခန္းဆီေရာက္သြားသူက ဧရာ၀တီအယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ RFA နာမည္ႀကီး သ တင္းေထာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ေဇာ္ပါ။ တကယ့္ေတာ့ အတူေရာက္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ ကားနဲ႔ က်ေနာ္ကလုိက္သြားတာပါ။ သူ႔ကားဆရာက ထုိင္းနုိင္ငံသားဆုိေတာ့ လမ္းတေလွ်ာက္က ထုိင္း စစ္တပ္ဂိတ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းစကားေျပာနုိင္ၿပီး ဒီလမ္းတေလွ်ာက္က လွပတဲ့ ရႈခင္းေတြကို ၾကည့္ဖုိ႔လာတယ္လို႔ ရႊီးလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိမရႊီးလုိ႔မရ။ အဲဒီအခ်ိန္က သတင္းေထာက္ေတြ ဒီဘက္လာ တာကုိ ထုိင္းလုံျခံဳေရးက မႀကိဳက္ပါ။

အုန္းဖ်န္စခန္းဆီေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း လုံျခံဳေရးဂိတ္မရွိတဲ့ စခန္းေအာက္ဘက္နားမွာ ကားရပ္ၿပီး ကရင္လုိ ဟုိေျပာဒီေျပာနဲ႔ ၀င္သြားရတာပါ။ ေတာင္နံရံမွာ၊ ေတာင္နံရံဆုိေပ မယ့္ ေက်ာက္ေဆာင္မရွိတဲ့ ေျမသားသက္ သက္နံရံမွာ ျဖစ္သလုိေဆာက္ထားတဲ့ တဲအိမ္ေတြကို ဓာတ္ပုံရုိက္ရင္း၊ ေတြ႔မွ်လူ ေတြ ကို ဟုိေမး ဒီေမး လုပ္ရင္းနဲ႔ အင္ဖက္အိတ္ႀကီးတလုံး ထမ္းၿပီး ေတာင္ေပၚတက္လာေနတဲ့ လူတဦးကုိ က်ေနာ္က အင္တာဗ်ဳးသြားလုပ္မိပါတယ္။

ဟုိလူက အင္ဖက္အိတ္ႀကီးေလးလြန္းလုိ႔ ေခြ်းျပန္ေနခ်ိန္၊ ေဟာဟဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က မုိက္က ေလးကုိင္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လုိက္ေမးေနတဲ့ပုံကို ကုိေအာင္ေဇာ္က ဓာတ္ပုံလွမ္းရုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ''ခင္ဗ်ားက Refugee ကုိ torture ထပ္လုပ္ေနတာပဲ'' လုိ႔ေျပာၿပီး က်ေနာ္ကုိေနာက္ပါတယ္။ သူေျပာမွ ပဲ က်ေနာ္လည္း သတိထားမိပါတယ္။ သတင္းေထာက္ဆုိတာ တခါတခါ ကုိယ္လုိခ်င္တာရဖုိ႔ပဲသိၿပီး တဖက္သားရဲ့ ဒုကၡေတြ၊ အေျခေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့ သတၱ၀ါမ်ဳိးျဖစ္ေနပါေရာ့ လား။


၉ ေလးလုံး ဆႏၵျပပဲြနွင့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား

မဲေဆာက္မွာ တပတ္ေလာက္ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္ ၉ ေလးလုံးေန႔အမွီ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့ဆီ က်ေနာ္ ျပန္ တက္လာပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့လယ္က ျမန္မာသံရံုးေရွ့မွာဆႏၵတာျပတာနဲ႔ ရန္ကုန္က ေက်ာင္းအိမ္ သာေတြမွာ စာကပ္တာမ်ဳိးကလြဲရင္ ၉ ေလးနွစ္ပတ္လည္မွာ ထူးျခားတဲ့လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဘာမွျဖစ္မလာ ခဲ့ပါ။ ဒီေတာ့ ဘန္ေကာက္သံရံုးေရွ့မွာ သတင္းတပတ္ေလာက္ စခန္းခ်ဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈကိုပဲ အဓိက သတင္းလုပ္ခဲ့ရေပါ့။


(၉၉၉၉ ကာလ ဘန္ေကာက္သံရံုးေရွ့မွာ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းတခ်ဳိ႔)

အဲဒီမွာ က်ေနာ္ေတြ႔ရတဲ့ BBC ျမန္မာပုိင္းသတင္းေထာက္တဦးကေတာ့ ကိုေက်ာ္ဇံသာ (အခု VOA တုိက္ရုိက္ေလလႈိင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ BBC၊ VOA ေရဒီယုိေတြကုိ ေက်ာင္းသားဘ၀ ၇-၈ တန္းေလာက္ ကတည္းက နားေထာင္ဖူးေပမဲ့ အဲဒီသတင္းဌာနက ျမန္မာသတင္းေထာက္တဦးကုိ အျပင္မွာ လူခ်င္း ေတြ႔ဖူးတာ ဒါ ပထမ ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္အမွတ္မမွားဘူးဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္ထိ BBC နဲ႔ VOA ဟာ အရင္လူေဟာင္းေတြ၊ မူေဟာင္းေတြအတုိင္းသြားေနဆဲျဖစ္ျပီး အစိုးရစိတ္အေနွာက္ယွက္ျဖစ္ေစမဲ့ ဒီလုိ သံရံုးေရွ့အထိ သတင္းလာယူတာမ်ဳိးလုပ္ေလ့မရွိေသးပါ။

''ေအးရာေအးေၾကာင္း'' မူအရသြားေနဆဲျဖစ္ျပီး သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔လဲ Journalist ေတြ၊ Reporter ေတြ အျဖစ္ေခါင္းစဥ္ မတပ္ေသးပါ။ Broadcaster အျဖစ္သာ အမည္တပ္ထားျပီး ကြင္းဆင္းသတင္းယူသူ မရွိသေလာက္နည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေလာကဆီေရာက္ေနျပီး ေရဒီယုိမွာ ေန႔စဥ္ သတင္းဖတ္ ေနေပမဲ့ သတင္းေထာက္လို႔ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ေသး။ အသံလႊင့္ဌာန ၀န္ထမ္းေတြ၊ သူမ်ားပုိ႔တဲ့ (နုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြ) သတင္းေတြကို ဘာသာျပန္လႊင့္တာ၊ ျပန္ဖတ္တာသာ လုပ္ဖူးျပီး ကြင္းဆင္းသ တင္း ေထာက္မလုပ္ဖူးသူေတြ အဲဒီေခတ္က အမ်ားၾကီးရိွခဲ့တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

က်ေနာ္အမွတ္မမွားဘူးဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္ထိ BBC, VOA, FRA အားလုံး ဘန္ေကာက္မွာ ရံုးခန္းမဖြင့္ ေသးပါ။ DVB လဲ အဲဒီအခ်ိန္ထိရံုးခန္းမရွိေသးပဲ ေျမေအာက္သတင္းဌာနဆန္ဆန္ ABSDF ရံုးေတြ၊ သ တင္းေထာက္ေနတဲ့အခန္းေတြကေန ျဖစ္သလုိသတင္းပို႔ေနရဆဲပါ။ အဲဒီ ၉ ေလးလုံးကာလတုိ ေလး အတြင္းမွာ BBC သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ဇံသာနဲ႔တဲြျပီး မနီလြဳိင္ေက်ာင္းသားစခန္းဆီသတင္းသြားယူ တာအပါ၀င္ ဘန္ေကာက္နဲ႔ ဆင္ေျခဖုံးေဒသတခ်ဳိ႔ဆီ ခရီးထြက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ေကာက္မွာအလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ABAC (Assumption Business Administration College)   ေက်ာင္းဆရာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုံမႈ၊ မနီလြဳိင္မွာေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္း သား ေတြရဲ့ ေျပာဆုိမႈ အေပၚအေျခခံျပီး ေရးလုိက္တဲ့ The Nation သတင္း စာပါ ''Role of the Educated in the Revolution'' ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးဟာ ပညာတတ္ေလာကဆီ အေတာ္ဂရက္ရုိက္သြားတယ္လို႔ သိ ရပါတယ္။ ABSDF ေက်ာင္းသားေတြက အသက္စြန္႔တုိက္ပဲြ၀င္ေနခ်ိန္မွာ ပညာတတ္ေတြက ေတာ္ လွန္ေရးထဲမပါပဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးကိုဦးေဆာင္ဖုိ႔ မၾကိဳးစားပဲ နုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔၊ နုိင္ငံျခားထြက္ ပညာသင္ဖုိ႔ပဲ ဆႏၵေစာေနတယ္ဆုိျပီး အဲဒီေဆာင္းပါးအတြင္း ေ၀ဖန္မိပါတယ္။

က်ေနာ္ေမးျမန္းခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကေတာ့ တတိယ နုိင္ငံဆီထြက္ခါြ ပညာသင္မွာျဖစ္ျပီး ''ျမန္မာနုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီရတဲ့ တေန႔'' မွာ အဲဒီပညာေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြင္း ပါ ၀င္ကူညီနုိင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျပင္ထားမယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတေန႔က ဘယ္ေတာ့ေရာက္ မွာလဲ၊ အဲဒီေန႔ဆီေရာက္ဖို႔ ဘယ္သူေတြက လုပ္ေဆာင္မွာလဲ။ ပညာတတ္အားလုံးက ပညာပဲဆက္ သင္ျပီး အဲဒီေန႔ကို ဒီတုိင္းထုိင္ေစာင့္ေနၾကမွာလားလို႔ ေမးခြန္းနဲ႔ ေဆာင္းပါးကုိ အဆုံးသတ္ထားပါ တယ္။

အခု ၁၅ နွစ္ေလာက္ၾကာျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီလုိျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးတဲ့ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ ေနာ္ ေ၀းနုိင္ငံဆီေရာက္ေနတာ ၁၂ နွစ္ရွိေနပါျပီ။ ABSDF ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအပါ၀င္ မနီလြိဳင္စခန္းက ေက်ာင္းသားအားလုံး တတိယ နုိင္ငံေတြဆီေရာက္သြားတာလဲ ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ နွစ္ ၂၀ နီးပါးရွိေနပါျပီ။ ဒါ ေပမယ့္ အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာေမးခြန္းထုတ္ထားသလုိ အခု ျမန္မာနုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာဟာ ျပည္ပေရာက္ ပညာတတ္ေတြထုိင္ေစာင့္ေနတဲ့ ''ျမန္မာနုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ရတဲ့ တေန႔'' ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာကေတာ့ မေသခ်ာေသးပါ။

ABSDF ကေန နုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္အျဖစ္ေစလႊတ္ခံရသူတခ်ဳိ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ျပီး သမၼတအၾကံေပး ေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေတြ၊ NGO ေတြ၊ သတင္းဌာနေတြမွာ တာ၀န္ျပန္ထမ္းေနတာ ေတြ႔ရေပမဲ့ တပ္ဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုၾကီးကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ အိမ္မျပန္နုိင္ေသးပဲ တတိယ နုိင္ငံေတြဆီမွာ ေသာင္တင္ေနဆဲ၊ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဦးေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို အတုအေယာင္အျဖစ္ ေ၀ ဖန္ေနဆဲျဖစ္တာကို ျမင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။    ။

Monday, June 9, 2014

တနသာၤရီ ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၅၁

Sunday, June 8, 2014

ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္မရေသးတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ကုိဖတ္ျပီး နားရႈတ္မသြားပါနဲ႔။ ၂၈ ရက္စာ Social Visa နဲ႔ အလည္သေဘာသာျပန္ခြင့္ရေန ေသးတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရက္ရွည္ေနထုိင္ခြင့္၊ အျပီးျပန္ေနခြင့္မရေသးတဲ့အခ်က္ ကုိေဆြးေႏြးခ်င္လုိ႔ ဒီလုိေခါင္းစည္းတပ္လုိက္တာပါ။


အမ်ားသိျပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိင္း နုိင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးမွာပါ၀င္လႈပ္ ရွားခဲ့ျပီး အေျခေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္ပနုိင္ ငံေတြဆီေရာက္သြားသူအားလုံး အမိေျမဆီျပန္ လာနုိင္ျပီလုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဖိတ္ေခၚခ်က္ထြက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ေတာခုိေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ စာေရးသူအပါ၀င္ ျပည္ပ ေရာက္ေနသူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ေလ့လာေရးလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၅ နွစ္ေက်ာ္ခဲြခြာေနရတဲ့ အမိေျမဆီ မနွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ပထမ ဆုံးအၾကိမ္ျပန္ေရာက္ဖူးတဲ့ အ တြက္ အခုဆုိရင္ တနွစ္တိတိ ရွိပါျပီ။ ဒီတနွစ္တာအတြင္း ဘာေတြေလ့လာနုိင္ခဲ့သလဲ။ ဒီမုိကေရစီအင္ အားစုေတြနဲ႔ ဘာေတြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့သလဲ။ အစိုးရနဲ႔ေကာ ဘာေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရွိ သလဲ။ ဘယ္ေတာ့အျပီးျပန္မွာလဲဆုိျပီး ေမးၾကသူေတြ မ်ားလာေနသလုိ ဒီလုိျပန္တာဟာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ အိမ္ျပန္ျခင္းပုံစံမ်ဳိးဟုတ္ရဲ့လားဆုိျပီး ေ၀ဖန္သူေတြလဲရွိလာေနပါတယ္။

''ခင္ဗ်ားတုိ႔ျပန္တာက အေပ်ာ္ျပန္တာပဲဗ်ာ။ ေဟာလီးေဒး (Holiday) ျပန္တဲ့သေဘာဆုိေတာ့ ဘာကို မ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာနုိင္မွာမုိ႔လဲ။ စာအုပ္ထုတ္တာကလဲြျပီး ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္နုိင္ခဲ့လုိ႔လဲ'' ဆုိျပီး အ ခု ခ်ိန္ထိ ျပည္ေတာ္မျပန္ေသးတဲ့ ေနာ္ေ၀းရွိမိတ္ေဆြတဦးက ေ၀ဖန္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ျပည္ေတာ္ျပန္အမ်ားစုရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ၂၅ နွစ္ေက်ာ္ခြဲခြာေနရတဲ့ မိသားစုနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ အေရးသာ အဓိကလုိျဖစ္ေနျပီး နုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အေလးထားစဥ္းစားမိရဲ့လားဆုိတာဟာ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါတယ္။ ျပည္ေတာ္ျပန္လည္ခြင့္ရသူအမ်ားစုဟာ ခြဲခြာေနရတဲ့မိသားစုေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုံ၊ မိဘေတြစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ရဟန္းခံ၊ ရွင္ျပဳပဲြလုပ္၊ မိသားစုေတြနဲ႔အတူ ဘုရားဖူးသြား၊ အပန္းေျဖ ခရီးသြားတဲ့ပုံေတြကိုသာ သူတုိ႔ရဲ့ Facebook မွာ အဓိက ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ အေပၚကမိတ္ေဆြေထာက္ျပခဲ့သလုိ Holiday သြားတဲ့သေဘာထက္ပိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို သိပ္ မ ေတြ႔ရေသးပါဘူး။

ဒါကျပည္ေတာ္မျပန္ေသးတဲ့၊ လက္ရွိအစိုးရဆီမွာ ဗီဇာသြားေလွ်ာက္တာကိုေတာင္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္ျမင္ေနေသးတဲ့ ျပည္ပရွိ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႔ရ့ဲ အျမင္ပါ။ ျပည္တြင္းရွိ မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႔ကလဲ သြား လုိက္လာလုိက္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြအေပၚ သိပ္အျမင္မၾကည္ပါ။ သမၼတကုိယ္တုိင္က ဖိတ္ ေခၚထားတာေတာင္ ဒီလူေတြက ဘာေၾကာင့္အျပီးျပန္မလာေသးတာလဲ။ နုိင္ငံျခားမွာအေနၾကာသြား လို႔ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မေနခ်င္ေတာ့တာလား။ တုိင္းျပည္အတြက္ တာ၀န္ျပန္ထမ္းဖို႔ ဒီလူေတြမွာ စိတ္ကူး မရွိေတာ့ဘူးလား ဆုိျပီး ေ၀ဖန္သံတခ်ဳိ႔ကို က်ေနာ္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

ကိုယ့္၀မ္းနာကိုယ္သာသိဆုိသလုိ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြရဲ့ ဒုကၡကုိ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ အသိဆုံးပါ။ က်ေနာ္ ရဲ့ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးစဥ္ဟာ Holiday သေဘာသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္နုိင္ငံေရးအေျခေနကို ေလ့လာျပီး ေနလုိ႔ရရင္ ရက္ရွည္ေနထုိင္ဖုိ႔၊ အဲဒီထက္ ပိုအဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ အျမဲတန္းျပန္ေနဖုိ႔ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ အေျခေနက က်ေနာ္တုိ႔ထင္ထားသလုိ၊ အမ်ားကထင္ထားသလုိ မဟုတ္ေသးပါ။ သမၼတနဲ႔ အဖြဲ႔က တရား၀င္ဖိတ္ေခၚတယ္ဆုိေပမဲ့ ပါးစပ္နဲ႔ဖိတ္ေခၚတာသာျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ျပန္လာရင္ ဘယ္လုိ လက္ခံမယ္၊ ဘယ္လုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ဘာမွမရွိပါ။ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ရဲ့ စကားတလုံးဟာ သမၼတအုိဘားမားရဲ့စကားတလုံးလုိပဲ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္ပါလိမ့္ မယ္လို႔ ပုံေသတြက္ထားမိတာကိုက က်ေနာ္တုိ႔အမွားပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္ဆိုတဲ့ သမၼတရဲ့စကားဟာ နြားနုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ နႈိးေဆာ္ခဲ့ဖူးတဲ့စကားလုိပါပဲ ေျပာျပီး ျပီး သြား တဲ့သေဘာ။ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ဘာမွမရွိတဲ့သေဘာဆုိတာကုိ ျမန္မာနုိင္ငံဆီ ေရာက္ျပီးမွ သိ လုိက္ရပါတယ္။

သံရုုံုးမွာ ဗီဇာ သြားေလွ်ာက္ကတည္းက ကုိယ္ေရးအခ်က္လက္မွန္အားလုံးကို အေသးစိပ္တင္ျပထား ျပီးျဖစ္ေပမဲ့ က်ေနာ့္ရြာဆီေရာက္တဲ့အခါ နယ္ေျမခံရဲနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးက ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံသား မွတ္ပုံ တင္နံပတ္ေတြ၊ ဗီဇာနံပတ္ေတြ၊ နုိင္ငံေရးေနာက္ခံအခ်က္လက္ေတြ လာေမးျပန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမိဳ့ နယ္ လ၀က ရံုးဆီသြားျပီး နုိင္ငံျခားသားအျဖစ္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီဧည့္စာရင္းတင္းက်ပ္မႈေတြထဲမွာ ''၁၉၄၈ ခု နုိင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးစည္းကမ္းဥပေဒ မ်ား''၊ ရပ္ကြက္အတြင္း တည္းခုိတဲ့ နုိင္ငံျခားသားဧည့္စာရင္း။ ရပ္ကြက္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္ဦမ်ားတြင္ တည္းခုိေနထုိင္သည့္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားနွင့္အိမ္ရွင္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား။ အိမ္ေထာင္ စု လူဦးေရစာရင္း။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရမႈးရဲ့ ေထာက္ခံစာ ဆုိတာေတြပါရွိပါတယ္။

ဒါေတြကို က်ေနာ္လက္မခံနုိင္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိတခါမွမေရာက္ဖူးလုိ႔ အလည္လာတဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျပန္ေနဖုိ႔ ကုိယ္အိမ္ကုိယ္ျပန္လာသူေတြသာျဖစ္ပါ တယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီလုိပုံနဲ႔ေတာ့ ရြာမွာေရရွည္ေနဖုိ႔မျဖစ္နုိင္ေသးပါ။ ဒါဟာ က်ေနာ္တဦးတည္းၾကံဳရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ေဒသက အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ တမင္ညစ္မႈလားလုိ႔ေတာ့ သံသယ၀င္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တ ျခားနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြလဲ က်ေနာ္လုိပဲ ၾကံဳရတယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ခက္တာက ဒီကိစၥေတြကိုလူသိရွင္ၾကားျပန္ေျပာရင္ ေက်းလက္ေဒသက သူတုိ႔မိသားစုေတြ ထိ ခုိက္မွာစိုးလုိ႔ ျပန္မေျပာရဲတာလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။

အင္း...အစိုးရကို ျပန္မေျပာရဲတဲ့သူေတြထဲမွာ ျပန္ေတာ္ျပန္ေတြပါ ပါေနျပီလား။ ထားေတာ့။ ေက်းလက္ ကကိစၥဆုိေတာ့ လူေတြသိပ္မသိၾကပါ။ ရန္ကုန္မွာေကာ အေျခေနဘယ္လိုလဲ။ ေလာေလာဆယ္ လူ ေျပာမ်ားေနတဲ့ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ကိုမုိးသီးဇြန္ရဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္ခြင့္နဲ႔ နုိင္ငံသား ျပန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေျခေနကုိၾကည့္ရင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြရဲ့အေျခမွန္ကို ပုိျပီးသေဘာေပါက္လြယ္ မယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အေမရိကန္နုိင္ငံသားစာအုပ္ကိုလႊင့္ပစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသားအျဖစ္ျပန္ေလွ်ာက္ထားတာ တနွစ္နီးပါးၾကာ တဲ့အထိ အစိုးရဖက္က ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။ အခုေတာ့ ယာယီေန ထုိင္ခြင့္ ေတာင္ မေပးေတာ့ပဲ ထုိင္းနုိင္ငံကိုျပန္ထြက္ျပီး ဗီဇာ ျပန္ေလွ်ာက္ဖုိ႔၊ အဲဒီကေန နုိင္ငံသားျပန္ ေလွ်ာက္ ဖုိ႔ အစိုးရက သတိေပးလုိက္တယ္လို႔ သတင္းေတြထဲဖတ္ရပါတယ္။

(အခုေနာက္ဆုံးသတင္းေတြအရေတာ့ ကုိမုိးသီးဇြန္နဲ႔ ကုိမုိးဟိန္းတုိ႔ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက BlackList ေၾကျငာလုိက္ျပီလုိ႔သိရပါတယ္။ ကိုမုိးသီးဇြန္ရဲ့ Facebook မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚျပထား တာကို ဒီေန႔ ၁၁-၆-၁၄ မွာေတြ႔ရပါတယ္)ဒီကိစၥေတြကိုကုိုင္တြယ္တဲ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီရဲ့ စကားကို ကုိးကားရမယ္ဆုိရင္ “ႏိုင္ငံသားျပန္ေလွ်ာက္သူေတြကို ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုကေနၿပီးေတာ့ ျပန္ လည္စစ္ေဆးပါတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးတာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို တင္ပါတယ္။ တင္တာကို သမၼတက ေန ျပန္လက္ခံဖို႔ ခ်ေပးပါတယ္။ ခ်ေပးတာနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ သူလုပ္ကိုင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြ ထပ္လုပ္ရ မွာေတြ ရွိပါတယ္” လုိ႔ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာက်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုအတြင္း ဦး ခင္ရီကေျပာသြားပါတယ္။

ဦးခင္ရီရဲ့စကားကုိ စာဖတ္သူေတြ ဘယ္လုိသေဘာေပါက္သလဲေတာ့ မသိပါ။ ျပည္ေတာ္ျပန္တဦးျဖစ္ တဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ နုိင္ငံသားအျဖစ္ျပန္လက္ခံျခင္းဟာ လုပ္ထုံလုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြထက္ သမၼ တနဲ႔အစိုးရအဖြဲ႔ကလက္ခံမွ၊ ပုိရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔အစိုးရကၾကိဳက္တဲ့လူမွ၊ သူတုိ႔ အစိုးရကို ဖားတဲ့လူကိုမွ ထုတ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ေလသံမ်ဳိးထြက္ေနတယ္လို႔ခံစားရပါတယ္။

သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္ လစားတာ၀န္ထမ္းေနတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ၊ MPC ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ လခစား၀င္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြအားလုံးဟာ တခ်ိန္က ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ကိုမုိးသီးဇြန္ရဲ့ ေအာက္မွာ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ဖူးသူေတြပါ။ အဲဒီလူေတြကိုက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းနုိင္ငံသားထုတ္ေပးတာ၊ ခ်က္ ခ်င္းမထုတ္ေပးနုိင္ရင္ေတာင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းမွာေရရွည္ေနထုိင္ခြင့္ရေအာင္ အစိုးရအာဏာကုိ သုံး ျပိး တနည္းနည္းနဲ႔လုပ္ေပးထားနုိင္ေပမဲ့ ကိုမုိးသီးဇြန္က်မွ ဘာလုိ႔လုပ္မေပးနုိင္တာလဲ။ အစိုးရလခစား ၀င္မလုပ္ပဲ အစိုးရကုိ ေ၀ဖန္ေနလုိ႔လားဆုိတာဟာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေနပါတယ္။

ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ကုိမုိးသီးဇြန္လုိ ပုဂၢိဳလ္ကိုေတာင္ ဒီလုိညစ္ထားတယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လုိ သာ မန္ တပ္၀င္ေဟာင္းေတြဆုိ ဘယ္လြယ္ပါ့မလဲ။ အမွန္တုိင္း၀န္ခံရရင္ က်ေနာ္ဟာ ကုိမုိးသီးဇြန္လုိ လက္ ရွိကုိင္ထားတဲ့ နုိင္ငံျခားသားစာအုပ္ကုိလႊင့္ပစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသားျပန္ေလွ်ာက္ဖုိ႔အထိ သတၱိမရွိေသးပါ။ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေသခ်ာတဲ့နုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္မျဖစ္မခ်င္း၊ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြအလြန္ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးသစ္ကာလအထိ လက္ရွိနုိင္ငံျခားသားစာအုပ္ကုိကုိင္ျပီး ျမန္မာ နုိင္ငံမွာ မီဒီယာအလုပ္ လုပ္ကုိင္ဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္ထားသူပါ။

ေရွ့မွာညႊန္းခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးဦးခင္ရီကိုယ္တုိင္ လြန္ခဲ့တဲ့တနွစ္ခန္႔ကေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ PR အျမဲတန္းေနထုိင္ခြင့္ဆုိ တာကုိ စိတ္ကူးယဥ္ေစာင့္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစီစဥ္ကလဲ သမၼတရဲ့ဖိတ္ေခၚခ်က္လုိပဲ အသံသာရွိျပီး အဆံမရွိတဲ့ စကားလုံးသက္သက္မ်ားျဖစ္ေနေလမလားလုိ႔ေတာ့ သံသယ၀င္မိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အဲဒီ PR ဥပေဒထုတ္ေပးဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဆီတင္ထားပါတယ္လုိ႔ေျပာသံၾကားျပီး တနွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အထိ ဘာလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္မလာေသးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့္တဦးတည္းအျမင္ကိုေျပာရမယ္ဆုိရင္ နုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္သြားသူေတြ ထဲက ယုံၾကည္ခ်က္ကိုအတိမ္းအေစာင္းခံျပီး အစိုးရလခစားအျဖစ္ျပန္လုပ္မဲ့သူ ဆယ္ဂဏန္းထက္ မေက်ာ္နုိင္ပါ။ နုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ျပီး အာဏာအသိုင္း၀ုိင္းထဲျပန္၀င္မဲ့လူလဲ ရာဂဏန္း၀န္းက်င္သာ ရွိ မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ တကယ့္လူအမ်ားစုဟာ ကုိယ္တတ္ထားတဲ့ ပညာေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ ကိုယ့္ ရပ္ကိုယ့္ရြာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ျပန္လည္အလုပ္အေကြ်းျပဳခ်င္သူေတြသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

အတတ္ပညာနဲ႔အေတြ႔အၾကံဳဆုိတဲ့အထဲမွာ ေဒါက္တာဘဲြ႔ရမွ၊ မာစတာဘဲြ႔ရမွ မဟုတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကားျပင္ဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးထိမ္းေက်ာင္းအကူလုပ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေစ်းဆုိင္ ေရာင္းသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆူရွီသမားပဲျဖစ္ျဖစ္ နုိင္ငံရပ္ျခားမွာတာ၀န္ထမ္းဖူးသူဟာ စနစ္တက်တတ္ေျမာက္ ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြရဲ့ အတတ္ပညာနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာျပန္လည္အသုံးခ်ခြင့္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္အေျခခံအေဆာက္ဦ တုိးတက္ေရးအတြက္ တစုံတရာအက်ဳိး ရွိေစမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဒီလုိအလုပ္အေကြ်းျပဳဖို႔ ျပန္လာခ်င္သူေတြကို အစိုးရက ဘာေၾကာင့္တားဆီးပိတ္ပင္ခ်င္ေနရတာလဲ။ တျခားအိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံေတြရဲ့ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ ျပန္လာနုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရဖက္က ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလဲဆုိတာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အဖြဲ႔ အေသခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ နုိင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ Political Reform မလုပ္ခင္ အာဏာျပမႈမ်ားအားေျဖေလွ်ာ့ျခင္း Liberate အဆင့္မွာကတည္းက လုပ္ေပးရမဲ့ အခ်က္တခုျဖစ္တယ္လို႔လဲ ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။    ။

Saturday, June 7, 2014

‘‘တခု တေကာင္ တေယာက္’’ စာေပစကား၀ိုင္းSaturday, June 7, 2014

“ဦးေန၀င္းရဲ႕ ေနာက္ၿမီးဆြဲ မလုပ္ခ်င္ၾကနဲ႔ေတာ့’’ လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ ဆရာေမာင္သင္းခိုင္၊ ဆရာေမာင္ၾကဴးရင့္တို႔ႏွင့္ ‘‘တခု တေကာင္ တေယာက္’’ စာေပစကား၀ိုင္း

(မိုးသစ္ေ၀ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္သည္။)


ပ်ဥ္းမနားကဗ်ာဆရာမ်ား ေတြ႔ဆံုေလ႔ရိွရာ ကိုမိုးႀကီး(ကဗ်ာဆရာမိုးေက်ာ္ေအာင္) ရဲ႕ Rain ကဖီးကို ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေတာ႔ ဆရာေမာင္သင္းခိုင္က ေရာက္ႏွင့္ၿပီ။

“မဂၤလာပါဆရာ”

“မဂၤလာပါ ကိုမိုးသစ္ေ၀ေရ၊ ထိုင္ကြာ၊ ဗိုလ္ၾကဴးလည္း ခဏေနရင္ ေရာက္လာလိမ္႔မယ္”

ကၽြန္ေတာ္လည္း ခံုတလံုးမွာ ၀င္ထိုင္လိုက္ရင္း လက္ဖက္ရည္တခြက္ မွာလိုက္ပါတယ္။

“ဆရာေရ ဒီေန႔ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာတို႔နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးစရာေလးေတြ ရိွတယ္။ ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ္လည္း သိမီသေလာက္ေတာ႔ သိမီခဲ႔တယ္ေပါ႔ေလ။ ဒါေပမယ္႔ ဆရာတို႔ေျပာတာ ၾကားရရင္ ပိုၿပီး ျပည္႔စံုမယ္ ထင္လို႔ပါ”

“ဘာကိစၥမ်ားလဲ ဆိုပါဦး”

“တစ္ခု၊ တစ္ေကာင္၊ တစ္ေယာက္ဆိုတဲ႔ အေရးအသား အမွားကိစၥပါဆရာ”

“သိပ္ေကာင္းတယ္ေဟ႔၊ ဒီကိစၥကို အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္ေဖာ္ထုတ္သင္႔တာၾကာေနၿပီ။ ေဟာ .. အေတာ္ပဲ။ ဗိုလ္ၾကဴးလည္း ေရာက္လာၿပီ။ စကား၀ိုင္းေလး ပိုၿပီး စိုျပည္သြားတာေပါ႔ကြာ”

ဗိုလ္ၾကဴးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်စ္စႏိုးေခၚတဲ႔ ကဗ်ာဆရာေမာင္ၾကဴးရင္႔ စားပြဲမွာ၀င္ထိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကား၀ိုင္းေလး စၿပီး အသက္၀င္သြားပါေတာ႔တယ္။

သင္း။ ။ ဗိုလ္ၾကဴးေရ၊ ငါတို႔ အခုေျပာေနတာက တစ္ခု တစ္ေကာင္ တစ္ေယာက္ ဆိုတဲ႔ အေရးအသား အမွားကိစၥကြာ။ တခ်ဳိ႕ေတြလည္း တခု တေကာင္ ဆိုၿပီး ျပန္ျပင္ေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေတာ႔ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ ဒီေတာ႔ ဒီကိစၥကို အမ်ားျပည္သူလည္း ျပန္သတိရလာေအာင္ အမွန္အတိုင္း ျပန္ေရးလာၾကေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္ၾကသလဲ ေဆြးေႏြးၾကရင္ မေကာင္းဘူးလား။

ၾကဴး။ ။ သိပ္ေကာင္းတာေပါ႔ ဗိုလ္ႀကီးရာ၊ ကိုယ္ကေတာ႔ ကဗ်ာတပုဒ္ထဲမွာေတာင္ ထည္႔ေရးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကဗ်ာဆိုေတာ႔ ဖတ္တဲ႔လူနည္းေတာ႔ သိပ္ၿပီး မပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ႔ဘူးေပါ႔။ ဒီအေၾကာင္းကို ၀ိုင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေဆာင္းပါးေရး၊ ဂ်ာနယ္မွာထည့္ခိုင္းရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္။

မိုး။ ။ ဒီေန႔ေျပာသမွ်ကို မွတ္သားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေရးေပးပါ႔မယ္။ ကဲ ကၽြန္ေတာ္ စၿပီး ေမးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို တ၀မ္းပူစသတ္ တစ္ လို႔ အရင္ေရွးထံုးမရိွပဲ အမွားႀကီး စေရးခဲ႔တာ ဦးေန၀င္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္း ဆရာတို႔ ေျပာျပေပးပါဦး။

သင္း။ ။ သိပ္ဟုတ္တာေပါ႔ကြာ။ ျပန္ေျပာရရင္ေတာ႔ တ႐ုတ္ျပည္က တိန္႔ယင္ေရွာင္ အလည္လာတုန္းကေပါ႔။ တခါမွ စာတပုဒ္ကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္မေရးဖူးတဲ႔ ဦးေန၀င္းက ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးၿပီး သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ခိုင္းတယ္ကြာ။ သတင္းစာအယ္ဒီတာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းေျခာက္ခဲ့ရတယ္တဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ေဆာင္းပါးထဲမွာ တခါမွ သံုးေလ့သံုးထမရိွတဲ့ အသံုးအႏႈန္း အမွားေတြ ပါေနလို႔ပဲ။

“အေဆြေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ျပည္ေထာင္နဲ႔ တစ္ျပည္ေထာင္ ” စသျဖင့္ ေပါ႔ကြာ။ ေရးထံုးအမွားကို အမွန္လို႔ မွတ္လာခဲ့ရတဲ့ အခုေခတ္ လူငယ္တေယာက္ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဘာမွားလို႔လဲေပါ႔ကြာ။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို မ်က္စိထဲမွာ ထူးဆန္းေနတဲ့ သတ္ပံုအမွားႀကီးေပါ႔ကြာ။ အယ္ဒီတာေတြလည္း ဦးေန၀င္းေရးတာဆိုေတာ့ မျပင္ရဲဘဲ ဒီအတိုင္းပဲ သတင္းစာထဲ ထည့္ေပးလိုက္တာေပါ႔။ ေနာက္ေန႔ အဲဒီေဆာင္းပါး ဖတ္ၿပီးသူေတြက ျပံဳးေစ႔ေစ႔နဲ႔ေပါ႔ကြာ။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ လုပ္ေနၿပီး စာေလးတပုဒ္ေတာင္ ေျဖာင့္ေအာင္မေရးႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ႔။

ၾကဴး။ ။ အဲဒီအမွားကို မသိလိုက္မသိဖာသာဘဲ ေနလိုက္ၾကရင္ေတာ့ အဲဒီကိစၥက အဲဒီမွာပဲ ၿပီးခဲ့မွာပဲ။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြက ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေရးတဲ့အတိုင္း လိုက္ေရးၾကမယ္ဆိုၿပီး လိုက္ေရးၾကရာက အဲဒီလိုအမွားေရးတဲ့ လူေတြ အေတာ္ေလးမ်ားလာၿပီး၊ အမွားနဲ႔အမွန္ ေရာေထြးလာတယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာလာေတာ႔ တေယာက္လို႔ေရးတာ အမွန္လား၊ တစ္ေယာက္လို႔ ေရးတာအမွန္လားဆိုတာ ျပႆနာႀကီးတခု ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့တာေပါ႔။

သင္း။ ။ အဲဒီမွာပဲ ဦးေန၀င္းက အာဏာရွင္ညာဥ္အတိုင္း သူစခဲ့တဲ့ အမွားကို အမွန္ျဖစ္လာေအာင္ အတင္းလုပ္ခိုင္းေတာ႔တာေပါ႔။ သတ္ပံုအမွန္ျဖစ္ေရး လုပ္ၾကပါ ဆိုၿပီး ျမန္မာစာအဖြဲ႔ကို ဖိအားေပးခဲ႔တယ္ေလ။ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ကလည္း ဦးေန၀င္းအလိုက် ႀကိဳးဆြဲရာ ကေပးခဲ႔တယ္။ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံု က်မ္းဆိုတာ ထုတ္ၿပီး တစ္ လို႔ ေရးၾကပါဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေပးလိုက္တယ္။ ဥပေဒစကားနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူမႏွစ္သက္တဲ့ ဥပေဒတခု ျပ႒ာန္းေပးလိုက္တာေပါ႔။

မိုး။ ။ ျမန္မာစာအဖြဲ႔က သတ္ပံုက်မ္းမွာ “တစ္” လို႔ေရးသင္႔တယ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုအေထာက္အထား ေတြမ်ားရွာၿပီး အေၾကာင္းျပခဲ႔တာလဲဆရာ။

သင္း။ ။ အေထာက္အထားရွာလို႔ ဘယ္လိုရမွာလဲကြာ။ ပုဂံေခတ္ကစလို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွင္အကုန္လံုး တခု တေကာင္တေယာက္လို႔ပဲ ေရးခဲ့ၾကတာကိုကြာ။ အနႏၲသူရိယအမတ္ႀကီးရဲ႕ မ်က္ေျဖအလကၤာမွာပဲ ၾကည့္ေလကြာ။

“သူတည္းတေယာက္၊ ေကာင္းဖို႔ေရာက္မူ၊ သူတေယာက္မွာ၊ ပ်က္လင့္ကာသာ၊ ဓမၼတာတည္း” တဲ႔။ “သူတည္းတစ္ေယာက္” လို႔ ေရးခဲ့လို႔လား။ မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသရဲ႕စာေတြထဲပဲရွာရွာ၊ ဦးပုညရဲ႕စာေတြထဲပဲရွာရွာ၊ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ႕ စာေတြထဲပဲ ရွာရွာ ဘယ္ေတြ႔လိမ့္မလဲ။ အဲဒီလိုေရးထံုးမွ မရိွခဲ့ပဲကိုး” ဒါေပမယ့္ လိုရာဆြဲေျပာဖို႔ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ထုတ္ စကားလံုးရွာတဲ့ေနရာမွာေတာ႔ ျမန္မာစာအဖြဲ႔က တကယ္ေတာ္တယ္ေဟ႔။ “တ ႏွင့္ တစ္အေရးကို စဥ္းစားေသာအခါ ေရးေတာ႔အမွန္ ဖတ္ေတာ႔အသံ ဟူသည္ကို လိုက္နာမည္” တဲ႔။ “သဘာ၀ယုတၲိအရ ျပဳျပင္သင္႔သည္ကို ျပဳျပင္မည္” တဲ႔။ နာမ္၊ မ်ဳိးျပပစၥည္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေသာ တ သည္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုကို အရင္းခံေသာ ပုဒ္ျဖစ္သျဖင့္ စသတ္ျဖင့္ေရးရန္” တဲ႔။

ေရွးစာေပ အေထာက္အထား အကိုးအကား တခုမွ မပါဘူးေနာ္။ ငါတို႔မွာ အာဏာရိွတယ္၊ ငါတို႔ေရးခိုင္းတဲ့အတိုင္း ျပင္ေရးရမယ္ဆိုတာကို စကားလံုးလွလွေလးေတြနဲ႔ ေျပာလိုက္တာပဲ။

မိုး။ ။ ေရးေတာ့အမွန္ ဖတ္ေတာ႔အသံ ဆိုၿပီး “ဒို႔” ဆိုတဲ႔စကားလံုးကိုေတာင္ “တို႔” လို႔ ေျပာင္းေရးၾကရမယ္ဆိုလို႔ “ဒို႔ေက်ာင္းသား” စာေစာင္ကိုေတာင္ “တို႔ေက်ာင္းသား” လို႔ နာမည္ေျပာင္းေပးခဲ့ရတာ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိေသးတယ္ ဆရာ။

ၾကဴး။ ။ အဲဒီ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ပဲေလ၊ စစ္အစိုးရတက္လာေတာ႔ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး ဆိုတာ စာလံုးေပါင္းမွားေနတယ္။ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး လို႔ေရးပါ ဆိုၿပီး ေထာက္ျပရဲခဲ့လို႔လား။

မိုး။ ။ မွန္လိုက္တာ ဆရာရယ္။

သင္း။ ။ ဆက္ေျပာရရင္ ဦးေန၀င္းက သူ႔ေရးထံုးအမွားႀကီးကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္လို႔ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ကိုအသံုးခ်ၿပီး တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပ႒ာန္းခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ လူတိုင္းက လိုက္မေရးခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေတာ႔ ဘယ္သူ႔ကို အသံုးခ်လာလဲဆိုေတာ႔ စာေပကင္ေပတိုင္လို႔ အမ်ားကေခၚၾကတဲ႔ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ေလ။ ပံုႏိွပ္သမွ် စာအုပ္စာတမ္းေတြ အားလံုးကို သတ္ပံုမမွန္ရင္ ထုတ္ခြင္႔မေပးဘူးဆိုၿပီး အတင္း ျပင္ခိုင္းေတာ႔တာပဲ။ ဒီေတာ႔ ေနာက္လူေတြလည္း တခု တေကာင္ ဆိုတဲ႔အေရး အသားကို မျမင္ဘူး ၾကေတာ႔ပဲ၊ တစ္ခုတစ္ေကာင္လို႔ ေရးရတယ္လို႔ပဲ အမွားႀကီးကို အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ၾကတာေပါ႔။

မိုး။ ။ အဲဒီတုန္းက စာေရးဆရာေတြက မကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကဘူးလား။

သင္း။ ။ အဲဒီတုန္းက အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာဆိုေတာ့ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တရား၀င္ေရးသားခြင့္ မရခဲ႔ဘူးေလ။ ကိုတင္မိုးႀကီးကေတာ့ ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ မႀကိဳက္ေၾကာင္းေျပာခဲ႔တာမွတ္မိတယ္။ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ ရြဲ႕တည္႔တည္႔ ေျပာတာခဲ့တာလည္း မွတ္မိေသးတယ္။ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ေတြ႔ျဖစ္ လားေမးေတာ႔ “ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါတစ္ေလ (ေရးသည့္အတိုင္း အသံထြက္ၿပီးေျပာ) ေတာ့လည္း ေတြ႔ျဖစ္ပါတယ္” တဲ့။ အဲဒီ တစ္ ဆိုတဲ့ အေရးအသားကို ဆရာမင္းသု၀ဏ္လို ဆရာႀကီးေတြလည္း မႀကိဳက္ခဲ့ၾကပါဘူး။

ၾကဴး။ ။ ရွင္းေနတဲ့ အေရးအသားကို ႐ႈပ္ေအာင္ ေျပာင္းေရးခိုင္းေတာ့ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာေတြကို ထပ္ေတြ႔ရျပန္ေရာ။ လူေတြလည္း ေရးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တ၀မ္းပူ စသတ္ တစ္ လိုက္ၾကတာ တစ္က်က္က်က္တို႔၊ တစ္သသတို႔၊ တစ္အံ့တစ္ၾသတို႔ေတာင္ ျဖစ္သြားၾကျပန္ေရာ။ အဲဒါေတြက်ေတာ႔ စသတ္ မတစ္ရျပန္ဘူး ဆိုေတာ႔ လူေတြလည္း ဘယ္ဟာကို စသတ္နဲ႔ တစ္ရမယ္၊ ဘယ္ဟာကိုေတာ့ စမသတ္ပဲ တ လို႔ပဲ ေရးရမယ္၊ တခမ္းတနားလား တစ္ခမ္းတစ္နားလား၊ တခါတေလလား တစ္ခါတစ္ေလလား တစ္ခါတေလလားဆိုတာ မွတ္ရတဲ႔အပိုဒုကၡေတြပါ ေတြ႔လာရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သတ္ပံုက်မ္း ဆိုတာႀကီးကိုသာ မေဆာင္ထားရင္ ေရးတာမွားသြားဖို႔မ်ားတယ္။ အယ္ဒီတာေတြလည္း သတ္ပံုက်က္ရတဲ႔ဒုကၡ၊ သတ္ပံုလိုက္ျပင္ေပးရတဲ႔ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳခဲ့ၾကရတာေပါ႔။

သင္း။ ။ ကဲ၊ အဲဒါေတြ ထားလိုက္ပါေတာ႔ကြာ။ အခု ဦးေန၀င္းလည္း မရိွေတာ႔ဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီ၊ အဲ .. ဆိုေသာ္ရေကာင္း၏ေပါ႔ကြာ။ စာေပစိစစ္ေရးလည္း မရိွေတာ႔ဘူး၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင္႔လည္း ရလာၿပီ။ ဒီလို အခြင့္အေရးရတုန္းမွာ ဦးေန၀င္းစခဲ့တဲ့ ဒီ တ၀မ္းပူ စသတ္ တစ္ အေရးမွားႀကီး ကို ျပန္ျပင္ေရးၾကဖို႔ ေကာင္းၿပီ။

မိုး။ ။ အခုဆို ကၽြန္ေတာ္လည္း စာေရးရင္ တ နဲ႔ပဲ ေျပာင္းၿပီးေရးေနတာပါပဲဆရာ။ ဒါေပမယ္႔ အယ္ဒီတာေတြက တစ္ ဆိုၿပီး ျပန္ျပန္ေျပာင္းပစ္ေတာ႔ ခက္တယ္ဆရာ။

သင္း။ ။ အယ္ဒီတာေတြကိုယ္တိုင္က ဒီကိစၥရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္းကို ေလးေလးနက္နက္ မစဥ္းစားမိၾက လို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ မယူဆၾကလို႔ စာစီတဲ့ကေလးေတြ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မမွာျဖစ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ႔ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး ငါတို႔ခင္တဲ့ အယ္ဒီတာေတြကို စၿပီး စည္း႐ံုးၾကမယ္ကြာ။ ကိုခ်စ္ေမာင္တို႔၊ တင္တင္ဦးတို႔၊ ကို၀င္းသူရတို႔၊ ကိုေလးကိုတင္တို႔က စၾကမယ္ကြာ။ သူတို႔မဂၢဇင္းေတြမွာ စၿပီး ေျပာင္းေရးလာၾကရင္ ဒီကိစၥဟာ ဦးေန၀င္းရဲ႕လက္က်န္ အမွားႀကီးဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္အသိ စိတ္ဓာတ္ရိွတဲ့ လူေတြ လိုက္ေျပာင္းေရးလာၾကမွာပဲ။

ၾကဴး။ ။ ေနာက္ၿပီး ပိုၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လူသိလာဖို႔ movement တခု၊ campaign တခုလိုကို သေဘာထားၿပီး ၀ိုင္း၀န္းလႈပ္ရွားႏိုင္ၾကရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ကိုထက္ျမက္တို႔ရဲ႕ စာေရးဆရာသမဂၢတို႔၊ မသီတာတို႔ရဲ႕ Pen Myanmar တို႔လို ရိွၿပီးသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားလာၾကရင္ ပိုထိေရာက္မယ္။

သင္း။ ။ ဒိျပင္ စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ ထိေတြ႔မႈမ်ားတာ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကြာ။ ေမာင္သာခ်ဳိတို႔၊ ခ်စ္ဦးညိဳတို႔၊ ေန၀င္းျမင္႔တို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ဒီကိစၥအေၾကာင္း ထည့္ေဟာေပးဖို႔ တိုက္တြန္းၾကမယ္ကြာ။

မိုး။ ။ ေကာင္းတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္တဲ႔စာေရးဆရာေတြ၊ အယ္ဒီတာေတြကို တျဖည္းျဖည္း စၿပီး စည္း႐ံုးၾကတာေပါ႔။ ဒီေန႔ ဆရာတို႔ေျပာတဲ႔အေၾကာင္းေတြ ကို ျပန္ေရးၿပီး ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္တို႔ဂ်ာနယ္ကို ပို႔လိုက္မယ္။ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။

ၾကဴး။ ။ ဒီကိစၥကို ဦးေန၀င္းက စခဲ့တာဆိုေပမယ့္ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ရိွခဲ့တာက ျမန္မာစာအဖြဲ႔ပဲ။ ဒီေတာ့ သူတို႔လုပ္ခဲ႔တဲ့အမွားႀကီးကို ျပန္လည္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး၊ တရား၀င္ ျပန္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ျမန္မာစာအဖြဲ႔အေပၚမွာ တာ၀န္ရိွတယ္လို႔ ကိုယ္ေျပာခ်င္တယ္။

သင္း။ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီ တ၀မ္းပူ စသတ္နဲ႔ တစ္ေနရတဲ႔ကိစၥဟာ ဦးေန၀င္းက အာဏာသံုးၿပီး အတင္းျပင္ေရးခိုင္းလို႔ ေအာင္႔သက္သက္နဲ႔ လိုက္ေရးခဲ႔ရတဲ႔ကိစၥပဲကြာ။ ဒီေန႔ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာင္ တခု တေကာင္ တေယာက္လို႔ အမွန္အတိုင္း ျပန္မေရးၾကပဲ၊ တစ္ခု တစ္ေကာင္ တစ္ေယာက္ လို႔ပဲဆက္လုပ္ေနတာဟာ ဦးေန၀င္း ရဲ႕ ေနာက္ၿမီးဆြဲ ဆက္လုပ္ေနရာက်တယ္ကြာ။ ဦးေန၀င္းရဲ႕ ေနာက္ၿမီးဆြဲေတာ့ ဆက္မလုပ္ခ်င္ၾကပါနဲ႔ေတာ့လို႔ စာေရးဆရာ အယ္ဒီတာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကို တိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

မိုး။ ။ အခုလို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေပးၾကတဲ႔အတြက္ ဆရာတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(မိုးသစ္ေ၀ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္သည္။)

႐ႈခင္းသစ္ http://newsightsmm.com/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။
 

(Dr Lun Swe Blog မွ ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ )

Wednesday, June 4, 2014

ေတာ္လွန္ေရး သတင္းသမားတဦးရဲ့ ဒုိင္ယာရီ (အပုိင္း ၁၃)

DVB နယ္သတင္းေထာက္မ်ား

အသံလႊင့္ဌာနတခု ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ရံုးခ်ဳပ္စတူဒီယုိက ၀န္ထမ္းေတြ အေရးႀကီးသလုိ နယ္သတင္း ေထာက္ေတြဟာလည္း အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းမွာရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္မွတ္မိသမွ် နယ္ သတင္းေထာက္ေတြရဲ့စာရင္းကို တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ လက္ရွိ DVB ဒုညႊန္မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေနဆဲ ကိုခင္ေမာင္၀င္းဟာ DVB ရဲ့ ပထမဆုံး နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ကေလာင္အမည္က ဘ ေမာင္ဇင္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃-၉၄ ၀န္းက်င္ DVB ေခတ္ဦးပုိင္းကေန စတင္သတင္းပုိ႔ခဲ့တာပါ။

(နယ္သတင္းေထာက္တခ်ဳိ႔အပါ၀င္ DVB ၁၀ နွစ္ျပည့္အခန္းနားမွာ ေတြ႔ရသူမ်ား)

ဒုတိယ တဦးကေတာ့ ေမာင္ဒုိး၊ ေမာင္ပုိင္ထြန္းဆုိတဲ့ ကေလာင္အမည္ေတြနဲ႔သတင္းပို႔ခဲ့သူ ကုိခင္သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ DVB အတြက္ ABSDF ရဲ့ သတင္းအယ္ဒီတာျဖစ္ျပီး ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္ကေန မဲေဆာက္ကုိအျပန္ ၁၉၉၉ ေနွာင္းပုိင္းမွာ လက္နက္ခ်သြားသလုိလုိနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါတယ္။ အခု ၂၀၁၄ မွာေပၚလာတဲ့သတင္းေတြအရေတာ့ သူ႔ကုိ DVB ရန္ကုန္ရံုးခဲြမွာ ျပန္တာ၀န္ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သူတုိ႔နွစ္ဦးလုိ ဗဟုိရဲ့တာ၀န္ေပးခ်က္မပါပဲ (ဗဟုိျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံနွင့္ ဗဟုိသုေတသနဌာနမွဴး တာ ၀န္မ်ားအရ သတင္းေလာကသုိ႔ ေရာက္လာဟုေျပာနုိင္) ရဲေဘာ္ဘ၀ကေန သတင္းေထာက္ျဖစ္လာသူ ေတြထဲမွာေတာ့ ၁၉၉၄ ၀န္းက်င္မွာ ေမာင္ေဇာ္ အမည္နဲ႔စတင္သတင္းပုိ႔ခဲ့တဲ့ ကုိေဇာ္ထြန္းကို အ မွတ္ရေနပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္ခင္ကတည္းက ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံကို ထြက္သြားၿပီး ၂၀၀၇ DVB TV နာမည္ႀကီးခ်ိန္မွာ TV သတင္းေထာက္အျဖစ္ ျပန္လည္တာ၀န္ ထမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ၂၀၀၉ ေလာက္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လုံမႈမရွိပဲ DVB အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကေန သူ႔ကုိ အ လုပ္ထုတ္လုိက္တယ္လို႔ ကိုေဇာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ရဲေဘာ္ဘ၀ကေန သတင္းေထာက္ျဖစ္လာၿပီး အခုခ်ိန္ထိ DVB မွာ တာ၀န္ထမ္းေနဆဲ သက္ ေတာ္ရွည္တဦးတည္းေသာ ABSDF မွ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ကိုေမာင္တူးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ က်ေနာ္ သ တင္း ေထာက္မလုပ္ခင္ ၁၉၉၃-၉၄ ေလာက္ကတည္းက DVB အတြက္ သတင္းပုိ႔ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္နွစ္၊ DVB ေခတ္ဦးပုိင္းကေန အခု ၂၀၁၄ အထိ အျဖဳတ္မခံရပဲ က်န္တဲ့ လူေဟာင္း ဆုိလုိ႔ ကိုေမာင္တူးတေယာက္ပဲ ထူးထူးျခားျခားရွိပါေတာ့တယ္။

ABSDF မွ ေနာက္တဦးကေတာ့ ကိုေအာင္မ်ဳိးမင္းျဖစ္ၿပီးး ၁၉၉၇ ကေန ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္ အတြင္း DVB အတြက္ သတင္းပို႔ခဲ့တယ္လုိ႔ အမွတ္ရေနပါတယ္။

ABSDF အျပင္ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္ DPNS လူ႔ေဘာင္ သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ကုိစုိး၀င္းညိဳဟာ ထင္ရွားတဲ့ နယ္သတင္းေထာက္တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သတင္းပုိ႔တာအျပင္ ေဆာင္းပါးေရးလည္းေတာ္သူ။ န၀တ ကုိ ျပင္းထန္တဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ ေ၀ဖန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ DVB စတင္ထူေထာင္တဲ့ ၁၉၉၂ ဇူလုိင္လကတည္းက မာနယ္ ပုေလာ စတူဒီယုိမွာ စတင္တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ အေစာပုိင္းမွာ ေအာ္စလုိစတူဒီယုိဆီ ေရာက္လာပါတယ္။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ DVB TV နာမည္ၾကီးစအခ်ိန္ ဇူလုိင္လမွာ DVB အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က သူ႔ကုိအလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ထုတ္ခံရၿပီး ၆ လမျပည့္ခင္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

အေနာက္ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဖက္ေဒသမွ သတင္းေထာက္မ်ား

ဒါက အေရွ႕ဘက္ေဒသလုိ႔ေခၚၾကတဲ့ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္က DVB နယ္သတင္းေထာက္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ေဒသလုိ႔ေခၚၾကတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္နဲ႔ နယူးေဒလီအေျခစိုက္ ေဒလီစတူဒီယုိဘက္က သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကုိသက္နုိင္ဟာ အေစာဆုံးသတင္း ေထာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD-LA အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ၀န္းက်င္္ကေန ၂၀၀၈ ခုနွစ္အထိ DVB အ တြက္ သတင္းမ်ားစြာ ပုိ႔ေပးခဲ့သူပါ။ အခုေတာ့ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
(ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့ ကုိစုိး၀င္းညိဳ (ေနာက္တန္း ယာအစြန္ဖက္က မ်က္မွန္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္) အပါ၀င္ DVB သတင္းအဖြဲ႔သားမ်ားကုိ KNPP ဥကၠဌ ခူထဲဘူးဖဲ၊ NCGUB ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာစိန္၀င္းနဲ႔ KNU ဥကၠဌ ပဒုိဘသင္စိန္တုိ႔နဲ႔အတူ ေတြ႔ရစဥ္)

ဒုတိယ တဦးကေတာ့ ကုိခင္ေမာင္စုိးမင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုိင္းကတည္းက DVB အတြက္ သတင္းေတြပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး မီဇုိရမ္ေဒသကေန စတင္ သတင္း ပို႔ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တရား၀င္သတင္းေထာက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္ဆီ ၃ လ သင္တန္းတက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေဒလီအေျခစုိက္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းခဲ့ၿပီး ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္မွာ လူလုိတုိင္း သူ႔ကုိေခၚယူခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၉ မွာေတာ့ DVB ကေန ႏုတ္ ထြက္သြားပါတယ္။ အခုေတာ့ RFA ၀ါရွင္တန္ စတူဒီယုိမွာ တာ၀န္ထမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တတိယ တဦးကေတာ့ မစႏၵာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဒလီစတူဒီယုိရဲ့ ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာ ေဇာ္၀င္းေအာင္ရဲ့ နာမည္ႀကီး ပရုိဂရမ္တခုျဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ဒင္ မေရႊပြင့္ရဲ့ အသံသရုပ္ေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ အာရွေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားနဲ႔ အျခားသတင္းတခ်ဳိ႕ ပုိ႔ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄-၀၅ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ ကုိသင္းကုိကုိနဲ႔အတူ DVB TV ကုိ ဦးစီးၿပီး စတင္ထူ ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၅ ေနွာင္းပုိင္းမွာ DVB အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ မေက်မလည္ျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကဲြၿပဲခဲ့တယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နွစ္ဖက္စလုံးက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ VOA TV မွာ တာ၀န္ထမ္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

အေနာက္ဖက္ကေန ေျမာက္ဖက္ကုိလွည့္ရမယ္ဆုိရင္ ထုိင္းနဲ႔ အိႏၵိယဘက္က နယ္သတင္းေထာက္ ေတြလုိ လူသိမမ်ားေပမယ့္ ထူးျခားသတင္းအမ်ားဆုံး ပုိ႔ေပးခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ကေတာ့ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ AKT ေခၚ ေအာင္-ခုိင္-သန္း သတင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္စက္သတင္းနဲ႔ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ ေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈသတင္းေတြကို အဓိကပုိ႔ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ မွာ န၀တ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ၁၀၅ မုိင္ နယ္စပ္ဂိတ္ လာဘ္စား မႈသတင္းဟာ သူတို႔ဆီက စလာတာလုိ႔ က်ေနာ္အမွတ္ရေနပါတယ္။ (ၾကားျဖတ္စက္သတင္းရဲ့ အေရး ပါပုံအေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ သီးျခားေခါင္းစဥ္တခုနဲ႔ တင္ျပပါဦးမည္)။

သူတုိ႔အားလုံးဟာ ABSDF နဲ႔ NDD (ဒီမုိကေရစီနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔) အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ကေန ၁၉၉၄ အထိ ကခ်င္နယ္အတြင္းအေျခစိုက္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကခ်င္နယ္ကေန ထြက္ခြာေပးရၿပီး တရုတ္နယ္စပ္မွာ ျဖစ္သလုိအေျခစိုက္ေနခဲ့ရ ပါတယ္။ အဲဒီလုိအေျခေနကေန ၾကားျဖတ္စက္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္နဲ႔ ၿငိမ္းအဖြဲ႔သတင္းရပ္ကြက္ ေတြကို ကုိးကားၿပီး သတင္းထူးမ်ားစြာ ပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ AKT အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ခုိင္ဟာ တရုတ္နယ္စပ္ကေန ၿငိမ္းနယ္ေျမေတြကိုျဖတ္ၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္ကတဆင့္ ၂၀၀၃ ၀န္းက်င္မွာ ေအာ္စလုိ စတူဒီယုိဆီ ၃ လတာ ေရာက္လာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေနာက္တုိး သတင္းေထာက္မ်ား

နုိင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔စည္းေတြနဲ႔မဆက္စပ္ပဲ တကုိယ္ေတာ္သတင္းေထာက္အျဖစ္ DVB အ တြက္ ၁၉၉၈ မွာ သတင္းစပုိ႔လာသူတဦးကေတာ့ ရေနာင္းမွ ကုိဒီျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၀၂ ခုနွစ္မွာ ေတာ့ ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္မွာ ၃ လ တာ ၀န္လာထမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ FRA သတင္း ဌာနဆီ အလုပ္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္နုိင္ငံမွာအေျခစိုက္ၿပီး သစ္ထူးလြင္ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ တရက္ လူ တသန္းခြဲေက်ာ္၀င္ၾကည့္တဲ့ နာမည္ႀကီး ဘေလာ့ဂါအျဖစ္ မီဒီယာတာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

(နယ္သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔အတူေတြ႔ရတဲ့ DVB သတင္းအဖြဲ႔)

ကုိဒီနဲ႔မေရွးမေႏွာင္းေပၚလာတဲ့ သတင္းေထာက္တဦးကေတာ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံ တုိက်ဳိျမိဳ့မွ ကိုေအာင္ဒင္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ကေန ၂၀၀၂ အထိ ဂ်ပန္နုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသတင္းေတြကို ေပးပို႔ခဲ့ဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ပုိင္းမွာေတာ့ RFA သတင္းဌာနဆီေျပာင္းသြားပါတယ္။ ကုိေအာင္ဒင္ FRA ကုိ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ ကုိထင္ေအာင္က ဂ်ပန္သတင္းေတြကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ ဆက္လက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကုိဒီထြက္သြားၿပီးေနာက္ ရေနာင္းေဒသကေနေပၚလာတဲ့ ေနာက္သတင္းေထာက္တဦးကေတာ့ ကို ေမာင္ေမာင္ဟိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထန္းမနုိင္ရြာသူ မစုစုေႏြး လုပ္အားေပးခုိင္းေစခံရတဲ့သတင္းအပါ၀င္ ရြာ သတင္း၊ နယ္သတင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ၂၀၀၃ ေနွာင္းပုိင္းကေန ၂၀၀၈ ေလာက္အထိ ေပးပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ BBC နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

၂၀၀၁ ၀န္းက်င္မွာ ေနာက္ထပ္ေပၚလာတဲ့ နယ္သတင္းေထာက္ေတြကေတာ့ ဘန္ေကာက္မွ ကုိ ေအာင္လြင္ဦး၊ ခ်င္းမုိင္မွ ေနာ္နႏၵာခ်မ္းနဲ႔ မဲေဆာက္မွ ခုိင္သဇင္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အားလုံးဟာလည္း ၂၀၀၂ ေနွာင္းပုိင္းမွာ ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္ဆီ ၃ လသင္တန္းေရာက္လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကုိ ေအာင္လြင္ဦးနဲ႔ နႏၵာခ်မ္းတုိ႔ဟာ VOA သတင္းဌာနဆီေရာက္သြားပါတယ္။ ခုိင္သဇင္ကေတာ့ သတင္း ေထာက္အျဖစ္ကေန ေငြစာရင္းဌာနဘက္ဆီေျပာင္းသြားၿပီး အခုခ်ိန္ထိ DVB ရန္ကုန္ရံုးနဲ႔ ခ်င္းမုိင္ရံုး ေငြ စာရင္းဌာနမွာ တာ၀န္ ထမ္းေနဆဲလုိ႔ သိရပါတယ္။

ခုိင္သဇင္ ေငြစာရင္းဌာနဆီေျပာင္းျပီးေနာက္ မဲေဆာက္ကေန ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္ တဦးကေတာ့ ကိုထက္ရာဇာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ အ ေစာပုိင္းကေန ၂၀၀၉ အေစာပုိင္းအထိ DVB အတြက္ သတင္းေတြ ပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ DVB TV ၾသဇာႀကီးခ်ိန္မွေပၚလာတဲ့ ခ်င္းမုိင္ရံုးမတုိင္ခင္၊ တနည္းအားျဖင့္ ရံုးခန္းေတြအေသခ်ာမရွိခင္မွာ ကိုယ့္ အိမ္ကုိရံုးခန္းလုိသေဘာထားျပီး၊ ထုိင္းရဲဖမ္းတာကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ေရွာင္ျပီး ခက္ခဲစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ နယ္သတင္းေထာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ (က်ေနာ္မွတ္မိသမွ်ကုိ ေရးထားျခင္းသာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်န္ေနသူမ်ား၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရွိပါက ျပန္လည္ေထာက္ျပ ျပဳျပင္ေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္)။   

နယ္သတင္းေထာက္ေဟာင္းေတြ၊ ရံုးခ်ဳပ္၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြရဲ့စာရင္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မေက် မလည္ျဖစ္လုိ႔ထြက္သြားသူ၊ သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္လို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရသူ၊ အေျခေနအရ တျခားသ တင္းဌာနေတြဆီေျပာင္းသြားသူဦးေရဟာ ၉၀ ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ၁၉၉၂ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ေန႔ DVB စတင္ကတည္းကပါလာသူေတြထဲမွာ အခု ၂၂ နွစ္ၾကာျပီးခ်ိန္ အထိက်န္ေနတဲ့လူေဟာင္းဆုိလုိ႔ ညြန္မွဴးနွစ္ဦး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတာ၀န္ခံတဦးနဲ႔ သတင္းေထာက္ ကုိ ေမာင္တူးတုိ႔ ၄ ဦးသာရွိပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိ လူေဟာင္းေတြ အစုအျပံဳလုိက္ထြက္သြားတာ၊ ထုတ္ပစ္တာ၊ ေျပာင္းသြားတာေတြဟာ DVB အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ရဲ့ ကုိင္တြယ္ပုံ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္လုိ႔ ေ၀ဖန္သူေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ DVB ညႊန္မွဴးေတြကေတာ့ ဒီေ၀ဖန္ခ်က္ကုိလက္မခံၾကပါဘူး။ DVB က လူေတာ္ေတြ ထြက္ သြားၿပီး တျခားသတင္းဌာနေတြ၊ တျခားနယ္ပယ္ေတြမွာ တာ၀န္ယူေနတာဟာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္တယ္။ DVB ကေန အဲဒီလူေတြကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေလ့ရွိတာကုိ အခုခ်ိန္ ထိ ၾကားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။    ။

Tuesday, June 3, 2014

ထား၀ယ္ လယ္သမား၂၀ ဦး ကို သက္ဆိုင္ရာက အမႈဖြင့္

Dawei Watch၊ ထား၀ယ္၊ ဇြန္ ၃

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၊ ဆန္းခ်ီရပ္ရွိ သိမ္းဆည္း လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ေျမကြက္ရုိက္ အုတ္တိုင္စုိက္သည္ကို တားဆီးသည့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမား ဦးၾကဴလြင္အပါအ၀င္ ၂၀ ဦးကို ထား၀ယ္ခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ိဳးႏိုင္က တရားလို ျပဳလုပ္ၿပီး ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕က အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ႕ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ျပည္သူ၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ဆဲဆိုမႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႕ေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ ၊ ၂၉၄ ႏွင့္ ၁၁၄ တို႕အရ အမႈဖြင့္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦးအား စစ္ေဆးေနေၾကာင္း အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

“လက္ရွိေတာ့ စစ္ေဆးေနတုန္းပဲ၊ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဘယ္ႏွေယာက္ တရားစဲြတင္ခံမယ္ဆိုတာ သိႏိုင္မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕က သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ား၌ ေျမကြက္ရုိက္ျပီး အုတ္တုိင္စိုက္ရန္ စီစဥ္စဥ္ အစိုးရက ေပးသည့္ ႏႈန္းထားကို သေဘာမတူသည့္ လယ္သမားမ်ားက တားျမစ္သျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ၅ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႕ရာမွ ထိုသို႕ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“ေျမကြက္ယူဖုိ႔ သေဘာတူထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေျမကြက္ရုိက္ၿပီး၊ အုတ္တုိင္စုိက္တာကုိ မတားျမစ္ခဲ့ဘူး၊ ညိွႏႈိင္းလုိ႔ မေျပလည္ေသးတဲ့ လယ္ေျမမွာ လုပ္တာေတာ႔ တားျမစ္ခဲ့တယ္၊ ဆဲဆုိခဲ့တာေတာ႔ မရွိဘူး၊ အမွန္တရားကုိ လုပ္ေပးဖုိ႔ ရွိခုိးေတာင္းပန္တာပဲ ရွိတယ္”ဟု လယ္သမား ဦးၾကဴလြင္က ဆုိသည္။

လယ္သမားမ်ားအား ယင္းသို႕ အမႈဖြင့္ကာ တရားစဲြတင္ရန္ စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္သည့္ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အုတ္တိုင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက စတင္ စိုက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမား ဦးၾကဴလြင္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အာမခံၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္၊ ဘယ္ႏွယ္ေယာက္ကို တရားစဲြတင္မယ္ ဘာညာ ေနာက္ပိုင္းကိစၥကိုေတာ့ မသိေသးဘူး”ဟု သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ဆိုသည္။


သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ သုံးဧကကို ေပ ၄၀၊ ေပ ၆၀ ရွိ ေျမကြက္တစ္ကြက္ေပးမည္၊ သုံးဧက အနည္းငယ္ေက်ာ္သူကုိ ေျမကြက္နွစ္ကြက္ေပးမည္ဟု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကို လယ္သမားအခ်ိဳ႕သာ သေဘာတူခဲ့သည္။

သေဘာမတူသည့္ လယ္သမားမ်ားက ၎တို႕၏ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အစဥ္တစ္စိုက္ ကန္႕ကြက္ခဲ႕ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႕သည္။

ထို႕အျပင္ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ကေျမာကင္းလမ္းမႀကီး၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား ၁၉၉၀ခုႏွစ္က သိမ္းဆည္းခဲ့ျပီး အေရွ႕ဘက္ရွိ ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀က်ပ္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လမ္းမႀကီး အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ မည္သည့္ နစ္နာေၾကးမွ မေပးခဲ႕ေပ။

Dawei Watch

တနသာၤရီ ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၅၀။

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More