Monday, October 9, 2017

ႀကီးထြားလာေနေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္းသစ္ကို ပုံေဖာ္ေနသည္

By သန႔္ျမင့္ဦး 9 October 2017

(အားလုုံး ဖတ္သင့္တယ္လုုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီမွ ကူးယူေဖၚျပထားပါသည္)

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးၾကျခင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳးျဖဳတ္သန႔္စင္ျခင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ေဒသမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း၌ အာ႐ုံစိုက္လာခဲ့ သည္။


သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္လာႏိုင္ေရး အနာဂတ္ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္သာမက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝတခုရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဟူသမွ် ပါဝင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုတည္းအတြက္သာဟုတ္ဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ သုံးသပ္သည့္ အျမင္က ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ထည့္တြက္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာခဲ့ရသူ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆုံး သန္းဝက္ခန႔္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ေက်ာ္ (အႀကီးဆုံး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕သည္ အင္အား ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္) ႏွင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ရွိေန ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျမင္ေတြ႕ရပါ။ ထို႔ျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ တည္ၿငိမ္မႈက ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ရွိေနျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈက်ဆင္းေနျခင္း၊ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလားအလာမ်ားက မေရမရာ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ အတူ စီးပြားေရးကလည္း အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက အဓိကက်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ား ကမ္းလွမ္းေနၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္သြားေစမည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တံတားျဖစ္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကို လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ အခြင့္အာဏာကို ေပးထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ အရပ္သား အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုသာ လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ ျပဳထားသည္။ ထိုသို႔ရွိေနျခင္းက စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ဖြယ္ရာ ေပါင္းစပ္မႈတခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔က အာမခံခ်က္ရွိရန္ ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ကာလတခု ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ လွ်င္ျမန္မႈတြင္ သူတို႔ မိသားစုမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရရွိဘဲ သူတို႔က်န္ခဲ့မည္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ယခုအခါ ဤသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားက အင္တာနက္ေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲႏိုင္မႈက အနည္းငယ္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွသည္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သို႔ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သန႔္ရွင္းေသာ ေရ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိႏိုင္ျခင္း ႀကီးမားစြာရွိေနေသာ လူဦးေရတခုက ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ တခုတည္းေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းဟု ယူဆရႏိုင္သည့္ facebook ေပၚသို႔ေရာက္ရွိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။


ေမွာင္မိုက္ေသာ ေရစီးေၾကာင္းသစ္မ်ား

ယခုကဲ့သို႔ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ အေျခအေန ေပးမႈက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ထိုပဋိပကၡအေပၚ ျပင္ပကမာၻအသိုင္းအဝိုင္း၏ သေဘာထား အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရန္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေနျခင္းတို႔၏ မီးထိုးေပးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ လက္သစ္ (neo-nationalism) တခု ပုံေပၚလာေစခဲ့သည္။

ျပင္ပကမာၻ၏အျမင္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေလးေပးေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ အျမင္က ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ အျမင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိ႐ုံမွ်မက လုံးလုံးလ်ားလ်ားပင္ ဆန႔္က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုကသာမက အစိုးရပါ ႀကီးမားစြာ အေလးထားခဲ့သည္မွာ ရခိုင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ မေတာ္ (ARSA)၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အစၥလမ္အစြန္းေရာက္ဝါဒအေပၚ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ARSA က စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ လူနည္းစု ဟိႏၵဴမ်ား အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေသာင္းခ်ီေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ား မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ al-Qaeda ႏွင့္ Islamic State (IS) အဖြဲ႕ ၂ ခုလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို လူထုအတြင္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ သက္ေသခံေျပာဆိုမႈမ်ားကို အတုအေယာင္ထြင္ လုံးမ်ား အျဖစ္ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ျပင္ပကမာၻက ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကံဆိုးမႈအျဖစ္ ျမင္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ဗုဒၵဘာသာဝင္မ်ားက တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္မွ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ တိုင္းတပါး က်ဴးေက်ာ္မႈတခုဟု ျမင္ၾကသည္။

ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ လက္သစ္တခုက ပုံေပၚလာေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပီပီျပင္ျပင္ ရွိမေန ေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မ်ားျပားစုံလင္သည့္ လူနည္းစုမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အျပင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရား အေပၚတြင္ ၎သေဘာထားမ်ားက မေရရာေသးပါ။


အပယ္ခံ ရခိုင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိဆုံး ေနရာမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္ဇုန္ အတြင္း က်ေရာက္သည့္ ေဒသတခု၊ ဖ်က္စြမ္းအားႀကီးေသာဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရေလ့ ရွိသည့္ေဒသတခု ၊ မုတ္သုံရာသီအတြင္းတြင္ တလလွ်င္ မိုးေရခ်ိန္ တမီတာ နီးပါး အထိ ျပင္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းတတ္သည့္ ေဒသတခု ျဖစ္ပါ သည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက အိႏၵိယ၊ ေဂၚရခါး၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေနာက္ အာဖရိကသားမ်ားက ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ Admin Box အမည္ရွိတိုက္ပြဲကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခင္းမ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ ရွိခဲ့သည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ျမန္မာရာဇဝင္မ်ားတြင္ ထိုေဒသအတြင္း၌ လူသားမ်ားႏွင့္ ဘီလူးမ်ား ရင္ဆိုင္ ဆုံေတြခဲ့ၾကသည္။ ေရွးေခတ္ အိႏၵိယမ်ားအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ Meghna ျမစ္ အလြန္တြင္ ရွိသည့္ ေျမမ်ားသည္ Pandava barjita နယ္ျဖစ္သည္။ လူ႐ိုင္းတို႔၏ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးကို မေလးစားသည့္ ဟိႏၵဴမ်ားသာ သြားၾကမည့္ ေဒသတခု ျဖစ္သည္။

ကြဲျပားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ဒုကၡသည္ ျပႆနာတခု အျပင္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီက ျမန္မာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္မွာလည္း ဤေနရာပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ ေဒသကို အေနာက္တံခါး ဟု ယခုတိုင္သိၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္သမိုင္း၏ အေစာပိုင္းကို အနည္းငယ္မွ်သာ နားလည္ၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာသည္က ၁၄၀၀ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ယေန႔ေခတ္ စစ္တေကာင္းမွ ကပၸလီ ပင္လယ္အထိ က်ယ္ဝန္းေသာ ဘုရင့္ ႏိုင္ငံငယ္တခု အျဖစ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားက ျမန္မာစကားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ရခိုင္စကား ေျပာၾကသည္။ သူတို႔သည္ တင့္တယ္လွပေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို တည္ထားခဲ့ေသာ ဗုဒၵဘာသာမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ဘုရင္မ်ားသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဘဂၤါလီ- မြတ္ဆလင္ ႏွင့္ ျမန္မာ-ပါဠိ ဘြဲ႕အမည္မ်ား ၂ လုံး ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ဒတ္ခ်္ကုန္သည္ကို လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အာဖဂန္ ေလးသမားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္လာသည့္ ဆာမူ႐ိုင္းမ်ားကို ကိုယ္ရံေတာ္မ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့ၾကသည္။ သက္ေတာ္ေစာင့္ ခန႔္ၾကသည္။ ဖမ္းမိလာသည့္ ေပၚတူဂီ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ ေက်းကြၽန္မ်ားကို ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ျဖစ္လာမည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းမွ ေရာက္လာသည့္ ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားက ၁၇၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ေဒသကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ေရာက္သည့္ အခါ ယခင္ကထက္ ပို၍ ဝင္ေငြရရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ကိုလိုနီေခတ္ အရာရွိတဦး ေျပာခဲ့သလို“အလြန္ ၿခိဳးၿခံ၍ အလုပ္ အလြန္ႀကိဳးစားေသာ စစ္တေကာင္းေဒသမွ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္မ်ား” သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာျခင္းကို အားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ အေျခခ်သူ ဗမာမ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ လူနည္းစု ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ယေန႔ေခတ္ဆိုလွ်င္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ဆန႔္က်င္ျခင္းဟု က်ေနာ္တို႔ ေခၚေကာင္းေခၚႏိုင္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒက တခ်ိန္တည္းနီးပါးတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ကုန္းလမ္းမွ ဝင္ေရာက္လာၾကသလို အိႏၵိယတိုက္ငယ္အတြင္းမွ အျခားသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ပင္လယ္ျပင္မွတဆင့္ ေရေၾကာင္းလမ္းမွ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီစီးပြားေရးလည္း ခုန္တက္သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ားမွာမူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပုံစံသစ္၏ ေအာက္ေျခနားတြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။

ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒက ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဆင္တူခဲ့သည္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၵဘာသာအရ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေခတ္ဆန္မႈႏွင့္ ျပင္ပလူတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကို စိုးရိမ္ရာတြင္လည္း တူညီသည္။ ဂ်ပန္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပ်က္ျပားသြားရသည့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔က ကင္းေထာက္ေရးႏွင့္ ေပ်ာက္ၾကားစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ V Force တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးသြားေသာအခါ ျပည္တြင္းမွ ဘဂၤါလီစကားေျပာ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည့္ စိတ္ကူးကို ေသြးတိုးစမ္းျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ နယ္ေျမရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ မူဂ်ာဟစ္အပါအဝင္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူမႈမ်ားက တိုးလာလိုက္ ေလ်ာ့သြားလိုက္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၿဖိဳခြင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာမြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အလြန္ဆင္းရဲ၍ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ သီးျခားအျဖစ္ဆုံး ေနရာမ်ားထဲမွ တခု ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။


တိုင္းရင္းသားအမွတ္သေကၤတအတြက္ ေမးခြန္း

ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက သူတို႔ေရွ႕မွ ၿဗိတိသွ် ပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူမ်ိဳးစုျဖစ္မႈကို (Essentialist view) ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ မရွိမျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ၾကသည္။ (ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ပင္ ယေန႔ေခတ္မွ ႏိုင္ငံျခားေဆာင္းပါးရွင္မ်ား အားလုံးနီးပါးကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။) တိုင္းျပည္ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား (Indegenous) ႏွင့္ အျခားမွေရာက္လာသူမ်ား (Alien) ျဖင့္ ခြဲျခားၾကသည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ဗဟိုျပဳသည့္ အယူအဆတခုမွာ တိုင္းျပည္သည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး က်န္သည့္သူမ်ားမွာ ဧည့္သည္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္တို႔သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၇ ရာစုတြင္ မန္ခ်ဴးတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ကိုးကန႔္မ်ား၊ တခ်ိန္တည္းေလာက္မွာပင္ ဘန္ေဂါလ္ဘုရင္ခံ Mughal မင္းသား Shah Shuja ႏွင့္အတူ လိုက္ပါသည့္ အာဖဂန္ႏြယ္ဖြားမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ကမန္မြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔က ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မတိုင္မီ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္လာသည့္ တမီလ္ ခရစ္ယန္မ်ား၊ နီေပါ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ယူနန္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူ အမ်ားအျပားကိုမူ ေနထိုင္ျခင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ အလားတူ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥက အမွန္တကယ္တြင္ ႏိုင္ငံသား ကိစၥမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားကို “ဧည့္ႏိုင္ငံသား” သို႔မဟုတ္ “ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ” ဟုသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားမွ တားဆီးကန႔္သတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တတိယ မ်ိဳးဆက္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ မည့္သည့္လူမ်ိဳးေနာက္ခံရွိသူ ျဖစ္ေစ (ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းက ေရာက္ရွိ လာသည့္ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ား၏ ေျမးေတာ္စပ္သူမ်ား) ကို အျပည့္အဝ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ေပးထားသည္။

ယခုျပႆနာမွာ သမိုင္း အယူအဆႏွင့္ ခြဲျခားမႈ ျပႆနာတခုႏွင့္ ပို၍တူပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံးနီးပါးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (အေရွ႕ပါကစၥတန္) သည္ ႀကီးမားေသာ တရားမဝင္ အေျခခ်မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ သူတို႔က နယ္စပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ာ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ ေဈးေပါေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေလာဘကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေနသူ အမ်ားအျပားမွာ လတ္တေလာတြင္ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သူတို႔က ေျပာသည္။ ၿဗိတိသွ် ေခတ္ တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူ အမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔က လက္ခံေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ ဆန႔္က်င္ၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ စကားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ြံမုန္းစရာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ သေဘာေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာစုက ကဗ်ာဆရာ Shah Aloal သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးဘုရင့္ႏိုင္ငံေခတ္တြင္ နန္းတြင္းေဆာင္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရသူႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ Ashraf Khan တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား ရွိခဲ့ျခင္းက အျငင္းပြားစရာ မရွိပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ေခတ္မတိုင္မီ ရွည္ၾကာေသာ ကာလကတည္းက ကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားက သိသာ ျမင္သာေသာ အေရအတြက္တခုအထိ ရွိခဲ့ျခင္းမွာလည္း ထင္ရွားပါသည္။ မရွင္းလင္းသည္မွာ မည္သူတို႔က မည္သူတို႔ထံမွ အမွန္တကယ္ ဆင္းသက္လာသနည္း ဆိုသည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ထိုေဒသအတြင္းမွ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အာရကန္ မဟာေမဒင္မ်ား၊ စစ္တေကာင္းသားမ်ား၊ ေဇရဘာဒီမ်ား၊ ကမန္မ်ား၊ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ား အစရွိသျဖင့္ နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာေထြးသုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ကမန္မြတ္ဆလင္မ်ားမွ အပ ရခိုင္ေဒသမွ မြတ္ဆလင္ အားလုံး အတြက္ လူမ်ိဳးစု အမည္အသစ္တခုအျဖစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အမည္ကို စတင္သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ မြတ္ဆလင္အားလုံးအတြက္ သေဘာက်စရာ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သလို ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


ေနာက္ဆုံး အခြင့္အလမ္း

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုံလင္ ကြဲျပားမႈ မ်ားကို အင္အားတခုအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္း၏ အေရးပါပုံ၊ တိုင္းျပည္၏ ေပၚထြန္းစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လစ္ဘရယ္က်သည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိမ့္မည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကို အားလုံးလက္တြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခု ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတိမျပဳမိဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ လူမ်ိဳးကို အေျချပဳသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္း၏ အင္အားႀကီးမားမႈ၊ အရင္းရွင္ စနစ္ႏွင့္ ျပင္ပကမာၻအေပၚ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ထားရွိခဲ့ေသာ မယုံသကၤာျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္း မရွိခဲ့ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝတို႔ ျဖစ္သည္။

ျဖည့္ဆည္းရန္ က်န္ရစ္ေနသည့္ အယူအဆ ကြက္လပ္တခု ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၵဘာသာဝင္မ်ားေရာ မြတ္ဆလင္မ်ားပါ ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့ၾကၿပီး လူ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ပဋိပကၡ၏ ပုံရိပ္မ်ားက ကမာၻတလႊားမွ အစၥလမ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေပါင္းသြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္ တြန္းအား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ARSA ႏွင့္ လက္ရွိ ကံဆိုးမႈမ်ား ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အေလးေပးျခင္းက မွန္ကန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနတရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကာင္း သတိျပဳမိရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာရွ၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတခု၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းဆုံတခု ျဖစ္လာႏိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အျခား ဇာတ္ေၾကာင္းတခုလည္း ရွိေနပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ လက္သစ္က လစ္ဘရယ္ မဟုတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မုန္းတီးေသာ အလွည့္အေျပာင္းတခုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရယူခဲ့လွ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားမွ တင္းမာမႈမ်ားက ျမင့္တက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့လွ်င္၊ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္မွ တိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္က ကစဥ့္ ကလ်ား အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့လွ်င္၊ စီးပြားေရးက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝတခု ျဖစ္လာေရး ေယာင္ေယာင္ေလးမွ် လုပ္မေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲေရး၏ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား တိုးလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ားက ေဒသသမိုင္းကို ပိုနားလည္ရန္၊ ျပည္သူတို႔၏ အယူအဆ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရးကို အေျချပဳသည့္ အျမင္တခုႏွင့္ ကင္းေဝးေစေရး ကူညီရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေနာက္ခံကားမွ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ လိုအပ္ေနပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More