Friday, November 17, 2017

ကုုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစားအား ေလ့လာသုုံးသပ္ခ်က္ (အပုုိင္း ၃)

By ေမာင္ေမာင္စိုး 14 November 2017

၉။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေဒသမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈသည္ မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္တေလွ်ာက္ မူယစ္ေဆးဝါး မက္သာဖီတမင္း ေခၚ ရာဘေဆးျပား အေျမာက္အမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ ေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ARSA (Arakan Rohinja Salvation Army ) တို႔သည္ ၎တို႔လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးမွ ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားရွိသည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုအေျခအေန ေအာက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးထား တိုက္ဖ်က္ရန္ ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္း ထားပါသည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးစုအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေကာ္မရွင္က သုံးသပ္ပါသည္။ ေဒသ အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈ တစုံတရာ မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတို႔ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဤစိန္ေခၚမႈသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးပုံစံေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္သာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပါတီ (ANP) ပါတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္ျခင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုႏိုင္သည့္ ပါတီမွ မဟုတ္၍ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အေရးပါေသာေနရာတြင္ ရခိုင္တို႔အား ပါဝင္ခြင့္မျပဳဟူေသာ အျမင္မ်ိဳး ပိုရေစသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာန တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ယူ သည့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။

တပ္မေတာ္က ခန႔္အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သမၼတလက္ေအာက္ ဗဟိုအစိုးရ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အာဏာ အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝက်င့္သုံးမႈ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွင္းလင္းမႈ မရွိသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အလြန္ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အခက္ အခဲမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔အတူ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး က႑မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိရန္လိုသည္ဟု ေထာက္ျပ ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တခ်ိဳ႕သာ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း၊ ႐ုံးခန္း၊ လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ရည္႐ြယ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အေနထားရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ သင္တန္း အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿပီး နည္းပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးမွ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားလွယ္ ထားႏိုင္ျခင္းမရွိဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္မ်ား အစိုးရ ယႏၲရားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။ မၾကာေသးခင္က မြတ္စလင္ ႐ြာမ်ားတြင္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား မြတ္စလင္မ်ားကို စတင္ ခန႔္အပ္ထားေသာ္လည္း အေရအတြက္ နည္းေသးသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ မြတ္စလင္မ်ားအား ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑တြင္ ပါဝင္မႈ ကန႔္သတ္ခံထားရသည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကမန္လူမ်ိဳးပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္း၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ ၊ မရမာႀကီး၊ ခမီ၊ သက္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ အေလးထား ဆက္ဆံခံရျခင္းမရွိဘဲ အပယ္ခံမ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါ သည္။

အစိုးရဝန္ထမ္း အတြင္းတြင္လည္း ကိုယ္စားျပဳမႈ အလြန္နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုမညီမွ်မႈကို ေျဖရွွင္းသည့္ နည္းလမ္းတခုမွာ ျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ ဝ.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရွိပါက တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ အေျမာက္အမ်ားမွ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး တဦးသာ ခန႔္အပ္ႏိုင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈလည္း အားနည္း သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ ၃ ဦးသာ ပါဝင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ခ႐ိုင္အဆင့္ထိ အမ်ိဳးသမီးတဦးမွ မရွိပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအက်ိဳးကို အတိုင္းအတာ တခုထိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အပိုင္းတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

၁၁။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေပါင္းစည္းေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ လ်က္ရွိၿပီး အျပန္အလွန္ မယုံၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ပို၍ ထိုအေျခအေနကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ တဖန္ျပန္၍ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၆ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး ျပန္လည္ ပ်က္စီးသြားသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရကလည္း ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္အား သီးျခားစီထားမွ လုံၿခဳံမႈ ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိမည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္ အား လက္ကိုင္ထား၍ သီးျခားစီထားေရးကို အားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ကူးစက္ျခင္းမရွိပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကို တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စတင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လမ္းအစတြင္သာ ရွိေနေသးသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားသည္ တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ မ်ားၾကား တင္းမာမႈႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

၁၂။ လုံၿခဳံေရးက႑

ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံ ေရးက႑တြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနၿပီး ပထမအခ်က္မွာ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုၾကား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွိေနသည့္ သေဘာထား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခုလုံးတြင္ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဓိက အခ်က္အားလုံးျဖစ္သည့္ လူ႔ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမႈမ်ား၊ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဒါသထြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ အလုပ္ခံေနရသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း ရွိေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေနသည့္ မြတ္စလင္မ်ား အသတ္ခံရေနမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စုစည္းမႈ ၿပိဳကြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၏ ၾကားစခန္းျဖစ္ေန၍ ဥပေဒမဲ့ လုံၿခဳံမႈမဲ့ ေဒသဟု အမ်ားက ပို၍ ထင္ျမင္လာၾကသည္ဟု လည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးၾကၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လုံေလာက္ သည့္ ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

စစ္တမ္းတခုတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လုံၿခဳံေရးအေျခအေန ဆုတ္ယုတ္လာျခင္းမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္”ဟု ေျဖဆိုသူမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္ ရွိရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမင့္ လာခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္က လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ရႈပ္ေထြးေနၿပီး ျပည္သူမ်ားၾကား မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား ေပၚေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရႈပ္ေထြးေစျခင္း၏ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးတြဲ တာဝန္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ နယ္စပ္ေဒသ တြင္သာ တာဝန္ယူထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္မဟုတ္သည့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

တတိယအခ်က္မွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနရေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္အပိုမ်ား ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။

စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ အစိုးရ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ထိုရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ ရွိမရွိ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ပၪၥမႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ အျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ စနစ္တရပ္ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

၁၃။ တရားမွ်တမႈ ရွိေရး

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး တရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ တရားစီရင္ေရး ကဏၰရွိ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳရန္ အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိေန သည္။

ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ အက်င့္ပ်က္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသုံးမႈမ်ား ေဒသတခုလုံး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး အစိုးရ အရာရွိမ်ား မတရား ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ျပဳမႈမ်ား မၾကာခဏႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ယူရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍ မ်ားျပားသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ လူအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးအား ၎တို႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ျခင္း မရွိ၍ ေဒသတြင္း ဥပေဒအား နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အျပဳသေဘာျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားေကာင္း လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

၁၄။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အား ယူနက္စကို၏ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ေဒသတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး ေလွ်ာက္ ထား သည့္ ေဒသတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္ ေကာ္မရွင္က ထပ္မံတိုက္တြန္းၿပီး ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္သြားရန္ ယူနက္စကို၊ အျခား မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေကာ္မရွင္က အႀကံ ျပဳပါသည္။

ထိ့ုအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး၏ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ အားလုံးအား ထိမ္းသိမ္းရန္ ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားပါသည္။

၁၅။ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ၾကား ခိုင္မာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္မႈ၊ တရားမဝင္ နယ္စပ္ ျဖတ္ ေက်ာ္ မႈမ်ား အား စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္စာရင္းမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာ ျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုမႈမ်ား ကာကြယ္ တားဆီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္မ်ား ကာကြယ္ တားဆီးေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၾကားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္၊ လူဦးေရတိုးႏႈန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို မတူညီေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း၍ ကြဲျပားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္ က ေထာက္ျပပါသည္။

၁၆။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ျပႆနာအား ျပည္တြင္းေရးအျဖစ္ သေဘာထားေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူအမ်ားအျပားကို လက္ခံထားရ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိၾကသည္။

ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ ေဒသတြင္း အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါ သည္။

၁၇။ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ

ျမန္မာျပည္ ယခင္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီမံခ်က္တရပ္ အခ်ိန္ယူ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ NLD အစိုးရသည္ ေကာ္မတီ ၄ ရပ္ပါဝင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရေရာ ယခုအစိုးရပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ရွိ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ တာဝန္ခံတဦး လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈၾကား ကြာဟမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ တရပ္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အႀကီးဆုံး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး ျပည္သူႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမရလွ်င္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပင္းထန္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႕ ေနရလိမ့္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆို ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ နိဒါန္းတြင္ အေလးထား ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ သင့္တင့္သည့္ အေထာက္အပံ့ကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု အားလုံး၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ အတူ ပူးေပါင္း လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားရ မည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္ျဖစ္ပါသည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္ ၁၇ ခ်က္သည္ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကသုံးသပ္ အႀကံျပဳသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အပိုင္း ၄ ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားေရးရာ သုေတသီတဦးျဖစ္သည္။)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More