Friday, November 17, 2017

ကုုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစားအားေလ့လာသုုံးသပ္ခ်က္ (အပုုိင္း ၂)

By ေမာင္ေမာင္စိုး 10 November 2017

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေျမဆီေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႂကြယ္ဝေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး ရပ္တန႔္ေနကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။


ကမာၻ႔ဘဏ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္း ၃၇ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ၏ ၂ ဆျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

(အစိုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏႈန္းသည္ ၄၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပပါ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ား၌ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘက္စုံမွ ေထာက္ျပထားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ား ရွိသည္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရဘဲ ေဘးဖယ္ထားခံရျခင္း၊ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား မွ်တေသာခြဲေဝမႈမျပဳျခင္း စသည့္ေဒသခံတိ့ု၏ ခံစားရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရကို မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံ လူထု ပါဝင္မႈ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ အပါအဝင္ အျခားေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ေဒသခံလူထု ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိ ခံစားႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဗဟိုႏွင့္ျပည္နယ္ၾကား ေဆြးေႏြးရမည့္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းစည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ျပခ်က္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေရးသည္ အေျခခံက်သည္ဟု ဆိုလိုပုံ ရပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ျပႆနာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႀကီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အဓိက အဟန႔္အတား ျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ေထာက္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ စိစစ္ သြားရန္ ေကာ္မရွင္က အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျပန္လည္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လိုမည္ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။

လက္ရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ရာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၄၀၀၀ နီးပါးႏွင့္ ကမန္ ၉၀၀၀ တို႔ကို ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပဳ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ မြတ္စလင္ ၁၀၀၀၀ ခန႔္သည္လည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား (National Verification Card) ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ခ်က္အျဖစ္ ေျမပုံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယာယီ ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား (Temporary Resident Card – TRC) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးေနရာတြင္ ဘဂၤါလီ ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန႔္ကြက္မႈ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအားလုံး၌ ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရီလတြင္ TRC မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ ျပား (Idenity Cards of National Verification- ICNV) ျဖင့္ အစားထိုးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပး ခဲ့သည္။

ICNV ကတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လူမ်ိဳးေနရာ၌ ဘဂၤါလီဟု ေဖာ္ျပရပါသည္။ တႏွစ္အၾကာ NLD အစိုးရ လက္ထက္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စေသာအခါ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (National Verification Card-NVC) ထုတ္ေဝေပးခဲ့ပါသည္။

NVC သည္ ICNV ကို အမည္ေျပာင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ NVC ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ျဖည့္စြက္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။

သို႔ရာတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား တစိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လက္ခံရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိၾက၍ ဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တိက်သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ အသိေပးသင့္သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပသည္မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ အေျခခံ ရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု အႀကံျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးအရ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးတိုင္းအား ႏိုင္ငံသားေပးရန္ အႀကံျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုျဖစ္ျခင္းကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ႏိုင္ငံမဲ့ မျဖစ္ေစေရး ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံ ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ကတ္ (National Registration Card- NRC) ရွိေသာ္လည္း ျပဌာန္းခ်က္အသစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာသူမ်ားအား ယင္း ကတ္မ်ားအစား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ (Citizenship Scrutiny Cards – CSC) မ်ားကို အစားထိုး ထုတ္ေပးခဲ့ သည္။

NRC ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မြတ္စလင္ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ေသာ NRC ကတ္မ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ရေသာ္လည္း အစားထိုး ထုတ္ေပးေသာ CSC ကတ္မ်ားလည္း မရရွိဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့အသြင္ ျဖစ္လာခဲ့ သည္ ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူတသန္းခန႔္၏ ျပႆနာသည္ အေရးပါသည့္ ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားပါသည္။

၃။ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မြတ္စလင္မ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ မရွိျခင္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကား သဟဇာတ ျဖစ္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတို႔အား အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ရႈျမင္သည္။

ထိုကန႔္သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး ေလ်ာ့က်လာျခင္းကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေဒသတြင္း ခံစားရၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား တဖက္ႏွင့္တဖက္ သီးျခားတည္ရွိျခင္းကို ပိုမိုခိုင္မာ ေစသည္ ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ရႈျမင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ တရားဝင္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း အလြတ္ သေဘာ က်င့္သုံးသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားပါ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္ က ဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏အလိုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ေနသူအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ရွိမႈတို႔အေပၚ အေျခမခံဘဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္သည္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ သည္ ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၄။ IDP ကိစၥရပ္မ်ား

၂၀၁၂ ကတည္းက ရွိေနေသာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည့္ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ခန႔္အား မူရင္းေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရန္၊ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ ရွင္းလင္းသည့္ အခ်ိန္ဇယား လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ရႈျမင္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ၿပီးေနာက္ ကညင္ေတာရွိ ရခိုင္ IDP မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ရမ္းၿဗဲရွိ ကမန္ IDP မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ် ထားျခင္းအား အစိုးရအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မင္းသား႐ြာတြင္ ယခင္က ေနထိုင္ခဲ့ၾက သည့္ မြတ္စလင္ IDP မ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးသည္ ေဒသတြင္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကန႔္သတ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ေရးဆြဲရန္ အႀကံျပဳ ထားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရာတြင္ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔အား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာခ်ထားခံရသည့္ IDP မ်ားသည္ အေျခအေန ေပးသည့္အခါ မူလေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနခြင့္ရွိရမည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ မျဖစ္မေန IDP စခန္းမ်ားတြင္ ထားေနရသူမ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေရႏွင့္သန႔္ရွင္းေရး၊ ပညာေရးကဏၰ တိုးတက္လာမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေျခအေန တိုးတက္လာမႈတို႔အား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္း ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၅။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္မႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး အကူအညီေပးေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေမာင္ေတာေဒသ တခ်ိဳ႕ ေနရာ မ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ မတ္လ ၾကားျဖတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အကူအညီေပးႏိုင္မႈ အေျခအေန တိုးတက္မႈရွိလာသည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကူညီမႈ၊ ခရီးသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန႔္သတ္မႈ ခံေနရသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အခ်ိန္တိုင္း အျပည့္အဝေပးႏိုင္ေရး အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

အကူအညီေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သြားလာခြင့္အား သိပ္မတိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလတခု သတ္မွတ္ ေပးသင့္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း သတင္းေပးပို႔ျခင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၆။ သတင္းယူခြင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအတြင္း သတင္းရယူခြင့္ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပထားပါသည္။ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေနအထားႏွင့္ အေျခအျမစ္ မရွိသည့္ ေကာလာဟလမ်ား၊ ဘက္လိုက္မႈ ရွိသည့္ သတင္းေပးပိ့ုမႈမ်ားအား တားျမစ္လိုသည့္ အစိုးရ၏ သေဘာထားကို ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ နားလည္ ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာအား ကန႔္သတ္သည့္ မူဝါဒသည္ သတင္းစီးဆင္းမႈကို အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရေပၚ အယုံအၾကည္ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အဝ ရွိျခင္းသည္ အေျခအေနအား မွားယြင္းစြာ ပုံေဖာ္မႈကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္ ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

၇။ ပညာေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးသည္ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာထက္ နိမ့္က်ေနၿပီး တျပည္လုံး စာမတတ္သူ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မူလတန္းအဆင့္ ၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း တႏိုင္ငံလုံးတြင္ အနိမ့္ဆုံး အဆင့္တြင္ ပါဝင္ေနသည္။

၂၀၁၂ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး အစိုးရခန႔္ ဆရာ၊ ဆရာမသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ မရွိေတာ့၍ ထို ေဒသမ်ားတြင္ ဆရာ မလုံေလာက္မႈ ပို၍ တိုးလာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရး အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ NGO မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို အားကိုးေနရသည္ဟု ေထာက္ျပပါသည္။

ဤသို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးနိမ့္ပါးျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္သာမကဘဲ ပညာေရး က႑ အေထာက္အကူျပဳမႈ အားနည္းၿပီး လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။

ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအား ျမန္မာ့ လူေဘာင္ အစိတ္ အပိုင္း တခု ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားျဖင့္ မြတ္စလင္ လူငယ္မ်ားအား စာသင္ ၾကားေရးကို အာနည္းေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ မြတ္စလင္လူငယ္မ်ား တကၠသိုလ္ပညာ သင္ခြင့္ မရျခင္းသည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က် ဖြယ္အရာအျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ ပညာေရးကဏၰ တိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပ ထားပါသည္။

၈။ က်န္းမာေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ လြန္စြာနိမ့္က်လ်က္ ရွိသည္။ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) ၏ သတ္မွွတ္ခ်က္အရ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး စနစ္တရပ္ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္သား လူတေသာင္းလွ်င္ အနည္းဆုံး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ပ်မ္းမွ်အား ျဖင့္ လူတေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန႔္ ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတေသာင္း၌ ၅ ဦးသာရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလး ေသႏႈန္းသည္လည္း တျပည္လုံး ပ်မ္းမွ် ေသႏႈန္းထက္ ျမင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားႏိုင္ၾကသည္။

တျပည္လုံး ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနသည္။ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏိုင္မႈတြင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုး႐ုံျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ေရာေဂါအမ်ားအျပား ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနတခုအရ ေျဖဆိုသူ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား အာဟာရ ျပည့္ဝမႈႏႈန္းမွာ တျပည္လုံးတြင္ အနိမ့္ဆုံး အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သည္ထက္ နိမ့္က်ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးအေျခနိမ့္ပါးမႈ ထဲတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနသည္ ပို၍ ဆိုးဝါးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန တိုးတက္ေရး၊ ဘာသာ-လူမ်ိဳး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈေပၚ မူမတည္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူအားလုံး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပး ရန္လည္း ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳ ထားပါသည္။

အပိုင္း ၃ ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားေရးရာ သုေတသီတဦးျဖစ္သည္။)0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More