Monday, January 2, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ တုုိင္းရင္းသားအေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (၂)

24 December 2016

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝး / ထက္နိုင္ေဇာ္ / ဧရာဝတီ

တပ္ေပါင္းစုသေဘာထား

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အထိ NLD ၏ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မိမိပါတီနွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလးထားခဲ့သည္။ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အေဗလးမထားခဲ့ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္အေနနွင့္ မိမိပါတီအင္အား လူထုအင္အားကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကို မဟာမိတ္ဖြဲ့၍ အင္အား ပိုမိုေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ထို့ျပင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား၌ အမ်ိုးသားတန္းတူေရး ေရွ့တန္းေရာက္ေနျပီး နွစ္ကာလ ရွည္ျကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆင့္ထိ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းျပည္တခုတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ့ေရး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရးသည္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဉ္းစားရန္ လိုအပ္ေပမည္။

သို့ေသာ္ NLD ပါတီသည္ တပ္ေပါင္းစု အားထက္ မိမိပါတီအင္အားနွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလးထားခဲ့သည္ ကို ေတြ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပုသည့္ CRPP ေခၚ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပု ေကာ္မတီ တခုသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ လက္တြဲ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္နိုင္ငံေရး မဟာမိတ္အျဖစ္ တပ္ေပါင္းစု တရပ္တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ထို့ေျကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယွဉ္ျပိုင္ရာတြင္ NLD အားသာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပႆနာ မရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကဲ့သို့ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားေကာင္းသလို ျကံ့ခိုင္ေရးပါတီကလည္း ျပည္သူစစ္မ်ားမွ တဆင့္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းနိုင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍သာ NLD အေနနွင့္ SNLDနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး နွစ္ပါတီ အမတ္ေနရာခြဲေဝကာ နွစ္ပါတီေထာက္ခံမဲမ်ားကို စုစည္း ယွဉ္ျပို င္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အသာ မရနိုင္ေပ။ အမတ္ေနရာမ်ားကို NLD နွင့္ SNLD ခြဲေဝရယူနိုင္သည္။ သို့ေသာ္ ထိုသို့ မဟာမိတ္ဖြဲ့မႈ မရွိသည့္ အတြက္ မဲကြဲျပီး ျကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။

ထို့ျပင္ ေဒသအလိုက္ အားေကာင္းေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္ TNP တအာန္းအမ်ိုးသားပါတီ၊ PNO ပအိုဝ့္ အမ်ိုးသားအဖြဲ့ခ်ုပ္၊ ANP ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီတို့ ျသဇာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ အနိုင္ရရန္ မလြယ္ကူေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စည္းရံုးေရး ဆင္းခဲ့ေသာ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုန္းစသည့္ ပအိုဝ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ေရးေဒသတြင္ PNO ကသာ အျပည့္အဝ အနိုင္ရခဲ့သည္။ ထိုအတူ TNP ကလည္း တအန္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ေရးေဒသတြင္မက နမ့္ခမ္း ကြတ္ခိုင္ျမို့နယ္မ်ားတြင္ပါ အနိုင္ရခဲ့သည္။

အလားတူပင္ NLD အေနနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ ပိုင္းတြင္သာ အင္အားေကာင္းျပီး ANP ပါတီက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လွြမ္းမိုးထားနိုင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ မထြက္မီကပင္ တြက္ခ်က္ထားနိုင္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ျမန္မာျပည္အနွံ့ စည္းရံုးေရးခရီးစဉ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထိုသို့ေသာ ေဒသအလိုက္ ျသဇာရွိေသာ အင္အားရွိေသာ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား မဟာမိတ္ဖြဲ့ထားရန္ တဆင့္တက္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ့ထားရန္မွာ ေရရွည္နိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လိုအပ္မည္ ယူဆရသည္။ သို့ေသာ္ NLD အေနနွင့္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီကို အေလးထားျခင္း မရွိေပ။ NLD အေနနွင့္ သူ၏ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို နာခံ၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ၏ ပါတီဝင္မ်ားနွင့္ သူမအား အျကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံေသာ လူထုအားကို ပို၍ နွစ္သက္လိုလားပံုရသည္၊ ပို၍ အားထားပံု ရသည္ ဟု ဆိုရမည္။

ထို့ေျကာင့္လည္း ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အေရးေတာ္ပံုမွစ၍ NLD နွင့္ အတူ လက္တြဲခဲ့သည့္ျပင္ အနီးေခတ္ကာလ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ခုနွစ္မ်ားက တျပည္လံုး အနွံ့အျပား ျပုလုပ္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ျကြစြာ ပါဝင္လက္တြဲခဲ့သည့္ ၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္ အင္အားစုမ်ားကို တပ္ေပါင္းစု အျဖစ္ ေရရွည္ လက္တြဲေခၚယူရမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား အျဖစ္ သေဘာထားျပီး NLD က တင္သည့္ လွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ဤသို့ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိသည္မွာ ပါတီဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို တေသြမတိမ္း နာခံမည့္ ပါတီဝင္မ်ားကိုသာ အေလးထား အားျပုမည့္ NLD ပါတီ၏ ေပၚလစီကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာျပည္ နိုင္ငံေရး အေျခအေနေအာက္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား တည္ရွိေနေပရာ ထိုအင္အားစုမ်ားအား စုစည္း ေခါင္းေဆာင္နိုင္ရန္ အင္အား တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီတရပ္၊ မဟာမိတ္ဖြဲ့မႈ တရပ္ လိုအပ္သည္ မလိုအပ္ကို လက္ေတြ့တည္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မ်က္ေမွာက္ျပု၍ သံုးသပ္ျကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ိုးသားရင္ျကားေစ့ေရးနွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နွင့္ NLD ၏ ျကြေးေျကာ္သံမွာ အမ်ိုးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျဖစ္သည္။ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္လက္ခံ ျကသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျကြေးေျကာ္သံ ေအာက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရွြမန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္တို့နွင့္ ေတြ့ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ေတာင္းဆိုစာ ပို့ခဲ့ျပီး ထို ၃ ဦး အျပင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရွြနွင့္ပါ ေတြ့ဆံုျပီး အာဏာလွြဲေျပာင္းေရးကို ေခ်ာေမာစြာျပု လုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ားက ျကိုဆိုလက္ခံခဲ့ျကပါသည္။

သို့ေသာ္ ထိုသို့ တပ္မေတာ္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ေရာ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားနွင့္ပါ ရင္ျကားေစ့နိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခဲ့သည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျကေသာ္လည္း ထိုသို့ ျဖစ္မလာခဲ့သည္မွာ အံ့ျသစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွြတ္ေတာ္တြင္ အမတ္အမ်ားစုရရွိ ထားေသာ ANP နွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ အမတ္အမ်ားစု ရရွိထားေသာ SNLD နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္ အျပည့္အဝအနိုင္ရျပီး လွြတ္ေတာ္တြင္း၌ သင့္တင့္ေသာ အမတ္အေရအတြက္ ရရွိသည့္ TNP / PNO ပါတီတို့နွင့္ လည္းေကာင္း မည္သည့္ ေတြ့ဆံုညွိနွိုင္းမႈမွ မရွိခဲ့သည္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုသို့ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးျခင္း မရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္တခ်ို့အား လွြတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရအဖြဲ့တြင္ တိုက္ရိုက္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသား ပါတီတို့ မေျကလည္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ဤေနရာတြင္ အျပန္အလွန္ စဉ္းစားျကည့္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ NLD ပါတီဝင္တေယာက္အား NLD ပါတီ၏ တာဝန္ေပးခ်က္ မရွိဘဲ ဤသို့ ျပုမူေဆာင္ရြက္ပါက ပါတီတရပ္ အေနနွင့္ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ ရွိ/မရွိဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ့စည္းေရးနွင့္ပတ္ သက္ျပီး ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ လွြတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ဖြဲ့စည္းခြင့္ မရွိေခ် ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ လွြတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္း အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ဌာန္းခ်က္အား ျပင္ဆင္ျပီး ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္အစိုးရအား ေရြးခ်ယ္တင္ျမွောက္နိုင္ေရးအတြက္ အဆိုျပု ခဲ့ျကေသးေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရာတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။ ထိုအခါက ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖြဲ့စည္းေရး အတြက္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံရာတြင္ NLD အမတ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ NLD အစိုးရ ဖြဲ့စည္းရာတြင္ ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ အမ်ားစုအသာ မရခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို့တြင္တြင္လည္း ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္အေျခခံဥပေဒအရ NLD သမၼတမွ NLD ဝန္ျကီးခ်ုပ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ဖြဲ့စည္းခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ NLD ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေပၚလစီကို အာမခံနိုင္ရန္ NLD ျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခ်ုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားသည္ကို နားလည္၍ ရနိုင္ပါသည္။

သို့ေသာ္ ထိုျပည္နယ္မ်ား၌ အင္အားေကာင္းေသာ ANP/ SNLD စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနွင့္ ေဆြးေနြး၍ သေဘာတူညီမႈ ယူကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိခဲ့သည္က လိုအပ္ခ်က္ဟု ဆိုရပါမည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအေနနွင့္ NLD က ဖိတ္ေခၚေဆြးေနြး၍ အစိုးသစ္ ဖြဲ့စည္းေရးနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျကေသာ္လည္း ゞင္းတို့ပါတီမ်ား အေနနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ိုးမရခဲ့ျက၍ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့ျကသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို့ သူတို့လူမ်ိုး ျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည့္ သူတို့၏ နိုင္ငံေရး အခန္းကဏၰကို အသိမွတ္ျပုျခင္း မခံရသည့္ အျပင္ ゞင္းတို့ ျပည္နယ္အေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ゞင္းတို့အား NLD မွ နိုင္ငံေရး ေဆြးေနြးဖက္ အျဖစ္ သေဘာမထားခဲ့သည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္သြားျက သည္ကို သူတို့၏ ေျပာဆို ရပ္ခံခ်က္မ်ားမွာ ေတြ့ျမင္နိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနနွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ Identity ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို ထိပါးသည္ဟု ယူဆျကပံုရသည္။

လက္ေတြ့ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ိုးဆက္ကို ျကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ANP ပါတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖြဲ့စည္းရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ေတာ့ေပ။ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပင္ NLD ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ့ျဖိုးေရး အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးစီးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အျကံေပး ေကာ္မရွင္နွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ANP ပါတီ ေဆြးေနြးညွိနွိုင္းမႈ မရွိသကဲ့သို့ ANP ပါတီနွင့္ ANP ပါတီက အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္တို့ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အက်ိုးဆက္ကား ANP အား ေထာက္ခံထားျကသည့္ ရခိုင္ျပည္သူအမ်ားစု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရသည့္ျပင္ ကန့္ကြက္မႈ ေတြ့ျကံုေနရ ေပသည္။

အကယ္၍သာ အမ်ိုးသား ရင္ျကားေစ့ေရး မူဝါဒအတိုင္း ရခိုင္လူထု အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည့္ ANP ပါတီနွင့္ ေဆြးေနြးညွိနွိုင္း၍ မဟာမိတ္ဖြဲ့ထားနိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖြဲ့စည္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ့ျဖိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ANP ပါတီနွင့္ ရခိုင္လူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ့နိုင္ ပါသည္။
အလားတူပင္ ရွမ္းျပည္တြင္ ဒုတိယ လူထုေထာက္ခံမႈ ရထားေသာ SNLD နွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္ ေထာက္ ခံမႈ အျပည့္အဝရထားသည့္ TNP ပါတီ PNO ပါတီတို့နွင့္ ျဖစ္ေစ မဟာမိတ္ ဖြဲ့ထားနိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ေရး ေဒသမ်ား အတြင္း အုပ္ခ်ုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္လွြတ္ေတာ္တြင္း လွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ျကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအျမင္နွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ထိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျကည့္၍ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ တပ္ေပါင္းစု မဟာမိတ္နွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ နွင့္ မိမိပါတီဝင္မ်ားနွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ မတူပါ။ မိမိပါတီဝင္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးစနစ္အရ အမိန့္ေပး ခ်ုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ပါသည္။ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုမ်ားကို ထိုသို့ အမိန့္ေပး၍ မရပါ။ အျကိမ္ျကိမ္ ေဆြးေနြးညွိနွိုင္းရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။ စိတ္ရွည္ဖို့ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ တခ်ို့က တိုင္းရင္းသား ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ို့နွင့္ အျမင္ျကည္လင္ျခင္း မရွိရာ ထိုေခါင္းေဆာင္အား ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ရင္း ရႈပ္ေထြးေနတတ္သည္။ ဤအခ်င္းအရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ ျကည့္ျမင္ရန္ လိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသည္မွာ သူ့လူမ်ိုး သူ့ျပည္နယ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ကိုယ္စားျပုခြင့္ ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္မ အုပ္ခ်ုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္နိုင္သူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထို့ျပင္ တပ္မေတာ္နွင့္ပင္ ရင္ျကားေစ့ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားနွင့္ ရင္ျကားေစ့ရန္ မလိုအပ္ပါသေလာ။

ေဆြးေနြးဖက္အျဖစ္ သေဘာထားရန္ မသင့္ေတာ္ ပါသေလာ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေလးနက္ရန္ လိုသည္။ ထို့အတူ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေလးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိစကား နားေထာင္ေသာ မိမိစိတ္ျကိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားသူနွင့္ ကြာျခားပါသည္။

မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့၍ အလုပ္ လုပ္ရသည္မွာ မိမိပါတီဝင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ လုပ္သကဲ့သို့ အမိန့္ေပး၍ မရပါ။ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ညွိနွိုင္း ေဆြးေနြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့အတင္း ရွိနိုင္ျပီး မိမိစိတ္တိုင္းက် လုပ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ သို့ေသာ္ မိမိမဟာမိတ္ဖြဲ့ထားေသာ ပါတီအား ေထာက္ခံသည့္ လူထုအားပါ ရသျဖင့္ ပိုမို ျကီးမားေသာ လူထုေထာက္ခံမႈကို စုစည္း ရနိုင္ေပသည္။ အေလးထား စဉ္းစားသံုးသပ္ျကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖယ္ဒရယ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာသုေတသီတဦးျဖစ္သည္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More