Thursday, June 2, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ ျမန္မာ့အာဏာပုုိင္၀ါဒ

သူ႕အေတြးသူ႕အျမင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့အာဏာပိုင္ဝါဒ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တခ်ိဳ႕က “ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္” ျဖစ္လာေနသည္ဟု ေဝဖန္လာေနခဲ့ၾကသည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အမ်ားက သိျမင္နားလည္မႈမ်ား ၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အမ်ားက ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းတေယာက္အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ခ်ီးမြမ္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔ကို မာနႀကီးသူ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိသူ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကလည္း တိုးလာေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ NLD ပါတီက မဲအျပတ္အသတ္ ျဖင့္ အႏိုင္ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က သူသည္ အာဏာရွင္ စနစ္တခုကို ေနာက္တခုျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္သူမ်ား အျမဲ ရွိေနသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဟု မဆိုၾကလွ်င္ပင္ သူ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္တတ္သူအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ျငင္းပယ္တတ္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ သူက ပါတီတြင္း အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား အေပၚ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရေစရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားကို အခြင့္အေရး ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သူဟု မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ သူ၏ ေနရာကို ဆက္ခံမည့္သူ ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း ဆန္႔က်င္သလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ထားသည္ဟု သူတို႔ က ေျပာၾကသည္။
ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေလာ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ားက သိထားသည့္ ပံုရိပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အျခား ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပုဂၢလိက အျပဳအမူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူတဦး အေနျဖင့္ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္ျပတ္သြားသည့္ အသြင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထက္ အာဏာကို ပိုအေရးေပးခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုရန္ သူက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက မြတ္ဆလင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ထည့္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တဆင့္ခံလမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ သုံးေနျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မူဝါဒေရး အဓိကက်ေသာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမႈကို သူသာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက သူ႔ကို သမၼတမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူသည္ သမၼတအထက္တြင္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက အစိုးရအဖြဲ႕ကို ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။
လူအမ်ားၾကားတြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို မွန္းဆျခင္းက အၿမဲတမ္း အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ ထို႔ ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျမင္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ေျပာေနျခင္းမ်ား အားလုံးအေပၚ အားကိုးအားထားျပဳ၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူ႔အေပၚ အမနာပ ေျပာဆိုသူမ်ားေျပာသည့္အတိုင္း ယခုလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္ဝါဒ လမ္းေၾကာင္းေပၚ သူ ေရာက္ေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္သမွ်ကို မွန္သည္ဟု ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမရွိဘဲ (အထူးသျဖင့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ အာဏာရယူရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ဆင္လာသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍) သန္မာေတာင့္တင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံုမ်ိဳးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံုးျပဳရျခင္းတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိ မရွိ စဥ္းစားၾကည့္ရန္မွာ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပား အေတြးမွာ ေပၚလာပါသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကမာၻက ဒီမိုကေရစီ၏ အမွတ္အသား အေနအထားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးေသာ ဆု အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဘြဲ႔မ်ား ခ်ီးျမွင့္ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္ အျဖစ္သာ သူ႔ကိုယ္သူ အၿမဲတမ္းျမင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္အတန္းကို သူက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း (အမွန္တကယ္တြင္ သူက လိမၼာပါးနပ္စြာ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္းသာ) သူ၏ အျမင္က သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ အဆံုးစြန္ သူ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔ အေပၚ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သူပါ၀င္ရမည့္ အထူးေနရာတခု ရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၿမဲတမ္း ယံုၾကည္ထားခဲ့သည္။ အကယ္၍ မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုထက္ တိုင္းျပည္ကို ဦးစားေပးရလိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ကို သူတို႔ လက္ထပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေျပာထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးတေယာက္ အေနျဖင့္ ကံတရားက ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သူက နက္နက္နဲနဲ ယံုၾကည္ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာေရး ရွည္လ်ားေသာခရီးတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ရာတြင္လည္း ထိုယံုၾကည္မႈက အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။
တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႔ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ာ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို သူက မရွိမျဖစ္ လမ္းၫႊန္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ သူ႔ကို ေလးစားၾကည္ညိဳသူမ်ား၏ ၀န္းရံျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ သူက ပဓာန အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနရသည္ဟု ယံုၾကည္သြားရန္ အလြန္လြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။
စတုတၴအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႕ခဲ့ရ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ခုိင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ မွ်ေဝထားေသာ သေဘာတရားေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ အေျခခံျပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ က်င့္သံုးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမာၻတြင္ သက္တမ္းအၾကာဆံုး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပဥၥမ အခ်က္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္းမွာ သူတို႔က သစၥာရွိမႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုံးဝ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိပ္တန္းတြင္ ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အျခား အရည္အခ်င္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ ေဘးဖယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေန၀င္း အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က “လူေတာ္ လူ ေကာင္း” ဆိုသည့္ အစဥ္အဆက္ သံုးစြဲခဲ့သည့္ စကားလံုးကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ “လူေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ ပထမ၊ လူေတာ္ တေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ ဒုတိယ” သို႔ မဟုတ္ “လူေကာင္း လူေတာ္” ဟု အစားထိုးခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ လူေကာင္းဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ေမးခြန္း မထုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စိန္ေခၚမည့္သူ မဟုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ၾကမ္းတမ္းေသာ အမွန္တရားမ်ား
ဆဌမအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မတည္ျငိမ္သည့္ ေရာေထြးမႈတခု ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစုအဖြဲ႔မ်ားက အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ အုပ္စုဖြဲ႔မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိေနသည္။ လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကလည္း ျမင့္မားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အင္အားခိုင္မာသည့္ ဗဟို အစိုးရတခုႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စည္းလံုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ဟု တပ္မေတာ္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္သည္။
သတၱမေျမာက္ အခ်က္အေနျဖင့္ သူ႕အစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ (ရွင္သန္ရပ္တည္ႏို္င္မႈပင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္) တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိပါသည္။ ယင္းအတြက္ NLD ဘက္ပိုင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပါတီကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သံသယ မရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ NLD ပါတီ၀င္ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနျခင္းအေပၚ မခံမရပ္ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက အစိုးရလုပ္ငန္းႏွင့္ တကယ့္ အာဏာကို က်င့္သံုးရမည့္ ေနရာ၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ အခန္းက႑အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စဥ္းစားရာတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့မည္ကို သံသယ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။
ထိုနည္းတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရႊတိဂံုဘုရား ေျခရင္း စင္ျမင့္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ရပ္ရင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အဆံုးသတ္ေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ (ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ပညာရွင္တဦး၏) အိမ္ေထာင္ရွင္မတဦး မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ရာစုႏွစ္၏ ၄ ပံု ၁ ပံုမွ် ကာလအတြင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ လူသိရွင္ၾကား အပုပ္ခ်မႈမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး သူ၏ တိုင္းျပည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ မာေၾကာျပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံေရး စစ္သည္ေတာ္တဦးအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တကမာၻလံုးက အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားခံရသူလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံက သူ႔ကို ေ၀ဖန္သူမ်ား ေျပာၾကသည့္အတိုင္း သူ၏ စ႐ိုက္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနျခင္းလည္း ႐ိုးရွင္းစြာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာ၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ အမွန္တရားမ်ားအျပင္ အစိုးရသစ္ ၾကဳံေနရသည့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ဗ်ဴဟာတခုလည္း အနည္းဆုံး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ထိန္းထားရန္၊ သူ၏ ပါတီမွ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာ တပံုတေခါင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း ရလဒ္မ်ား ထြက္လာႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ေကာင္းသည္။
မည္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားက သူ၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္လည္း လူထုက တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း သူက အမွန္အကန္ အေၾကာင္းျပသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုအတြက္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္္ခ်က္ႏွင့္ NLD ပါတီကို သူက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ေစခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ သူ႔ကိုယ္သူ အၿမဲမျပတ္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ အဓိကက်သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ပါတီတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားကို သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ သူ႔ အေပၚသစၥာရွိသူတဦးကို သမၼတရာထူး ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ၂၁ ေနရာတြင္ (အေစာပိုင္းက) ၄ ေနရာကို ရယူခဲ့ျခင္းမ်ား အားလံုးက သူ၏ အစီအမံတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။
ျပႆနာမ်ား နက္႐ိႈင္းစြာ ျပည့္ေနေသာ အတိတ္ႏွင့္ မေရရာလြန္းေသာ အနာဂတ္တို႕ ရွိေနသည့္အတြက္ တက္မေပၚတြင္ ခိုင္ျမဲ အားေကာင္းေသာလက္က တိုင္းျပည္၏ လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးက အႏၲရာယ္မ်ားသည္လည္း အမွန္ပင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲအခ်ိန္တြင္ သူ၏ သေဘာထားႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားက NLD ပါတီတြင္း အပါအ၀င္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးေနရမည့္အစား အစိုးရအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ခ်င္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူတခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူေရွာင္လႊဲရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ကာလမ်ားကို ျဖစ္လာေစမည့္ “ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္” ျဖစ္လာေနသည္ဟုပင္ တံဆိပ္ကပ္ေနခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ဆိုျခင္းက ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ ပါတီ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ရွိေနသည့္ ေလွကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေျမပံုမဲ့ ေရျပင္ထဲသို႔ ဦးေဆာင္ေခၚသြားသကဲ့သို႔ ျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားလည္း ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(အင္ဒ႐ူးဆက္သည္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Griffith တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ တို႔မွ တြဲဘက္ ပါေမာကၡ တဦး ျဖစ္ပါသည္။ Nikkei Asian Review ပါ Andrew Selth ၏ The Lady and authoritarianism in Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More