Saturday, November 5, 2016

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း (၂၁)။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၂၁)
###############
**************************************************
"၀" အမ်ိဳးသားအေရးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားအား
လူ ့အခြင့္အေရး နွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း
**************************************************
ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (LAN) တည္ေထာင္သူ
-------------------------------------------------------------
၀သပ နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို ့၏ အၾကား စစ္ေရးအရ တင္းမာလာခဲ့မႈမွာ
ျပည္တြင္းလူထုနွင့္ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံမ်ား အၾကား စိုးရိမ္ဘြယ္ရွိလာခဲ့သည္။
သို ့ရာတြင္ ယခင္ကလည္း အလားတူတင္းမာမႈမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ျပီး နွစ္ဘက္
ညွိနိုင္းကာ ေျပလည္မႈရသြားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယာယီနည္းျဖင့္
ေျဖရွင္းခဲ့ၾကျခင္းပင္။ ယခုလည္း ညွိနိုင္းျပီး တဘက္ဘက္က ဆုတ္ခြာျခင္း၊
နွစ္ဘက္လံုးက ဆုတ္ခြာသြားျခင္းျဖင့္ ျပီးသြားနိုင္သည္။ 


ယခုတၾကိမ္တြင္မူ ဤနည္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းနုိင္လွ်င္ပင္ ေၾကနပ္မေနသင့္ေတာ့ပါ။ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မည္သည့္အခါတြင္မွ် မရနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျပႆနာ၏ အရင္းခံကို အမိအရ ကိုင္တြယ္ကာ ေျဖရွင္းသင့္ပါျပီ။ ၀သပ၏
အေရးသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ား အားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ "ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္" ျပႆနာျဖစ္သည္။

"ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္" အေျခခံအရ ျမန္မာနိုင္ငံလက္ေတြ ႔တြင္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္ မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား တရား၀င္
ရပ္တည္ခြင့္၊ ေပးသင့္ မေပးသင့္၊ အေျခခံက်က်ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ျပႆနာျဖစ္ သည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း/သစ္မ်ားက ၄င္းတုိ ့၏အာဏာ
သက္ဆိုးရွည္ေစေရး အတြက္ ၀သပ တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား လက္ေတြ ႔အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ (Defacto Rule) အပ္နွင္းခဲ့ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ 

" ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုျခင္လို ့မဟုတ္ဘူး။ အခြင့္အေရးလိုျခင္လို ့စစ္တိုက္တာ"
ဟူ၍ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတဦးက ေျပာၾကားသြားခဲ့ဘူးသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွ်ကို ထပ္ခါတလဲလဲ ၾကားေနသူမ်ား သာနားေထာင္လိုက္မည္ဆိုပါမူ ရိုင္းသည္ဟုပင္ ထင္ေကာင္းထင္နိုင္သည္။
သို ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလား ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိမည္ဆိုပါက စစ္တိုက္စရာမလိုဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းသြားမည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို လူ ့အခြင့္အေရး၏ အေရးၾကီးေသာ အစိပ္အပိုင္း တရပ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရး အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရမည္ (i) ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာ ျမင္နုိင္ပါသည္။
[အကုုိးအကား - ေအာက္ေျခမွတ္စုု (i) ကုုိ ၾကည့္ရန္]


"စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္မစြက္ဘက္ေရး" နွင့္ "အတိတ္ေမ့ေရး"
မူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ပါမည္လား
--------------------------------------------------------------------------
"စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး" ဟူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ အစိုးရရပ္တည္လည္ပတ္နုိင္ေစေရးအတြက္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ အမႈးျပဳသည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ညွိနိုင္းရာတြင္ ေပးအပ္လိုက္ရသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အစိုးရ အမည္ခံယူထားေသာ္လည္း စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာပိုင္ ဆိုပိုင္ခြင့္မရွိေသာအခါ မည္သို ့လွ်င္
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါမည္နည္း။ စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ တနိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) သည္လည္း အၾကံဳး၀င္သြားပါေတာ့သည္။ 

သို ့ျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NCA နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျမန္မာစစ္တပ္အလိုက် လိုက္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေျခအေနသို ့ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားအားလံုး (NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္မွသာလွ်င္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို ့
တက္ေရးကိုသာ သူမက တိုက္တြန္းလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔ မိုင္းလားျမိဳ ့၌ (သူမ ေစလႊတ္လိုက္သည့္)
ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့နွင့္ ၀သပ မွ ျပင္ပဆက္ဆံေ၇းမႈး ဦးေက်ာက္ေကာ္အမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ ့တို ့
ေတြ ့ၾကရာတြင္ အလားတူတိုက္တြန္းမႈမ်ိဳး ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၀သပ
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ႔က အဘယ္ေၾကာင့္ (NCA) ကို လက္မွတ္မထိုးနိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို ့ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပကာ
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

[ဓါတ္ပုုံ(၁)]
သမိုင္း ကို ေလ့လာရန္လိုပါသည္။ သို ့မွသာ သမိုင္းမွအမွားမ်ားကို သခၤန္းစာ
ယူျပီး ေနာင္မမွားေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ပါမည္။ သို ့မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္ပါကလည္း ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ ၾကိဳးပမ္းနိုင္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္အာဏာသိမ္းပြဲျပီးသည့္ေနာက္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေလ့လာ
ေဖၚထုတ္ သံုးသပ္ရန္ မည္သည့္အခါကမွ် အားမေပးခဲ့ပါ။ အနာဂတ္ကို
ေတြးေျမွာ္ကာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္သြားရန္ကိုသာ ထပ္ခါတလဲလဲ တိုက္တြန္းေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ 

၂၀၁၆ ခုနွစ္ စက္တဘၤာလ ပထမပတ္အတြင္း အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ပထမ အၾကိမ္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ၏ ေနာက္ဆံုးေန ့က သူမ၏ မိန္ ့ခြန္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။"ဘယ္သူေတြက အတိတ္ကို ပိုျပီးလွည့္ၾကည့္တဲ့ ေနရာမွာ အားသန္သလဲ။ ဘယ္သူေတြဟာ အနာဂတ္ကို မ်က္နွာမူတဲ့ ေနရာမွာ အားသန္သလဲ။ .........
အတိတ္ရဲ ့ခ်ည္ေနွာင္မႈကို က်မတို ့ကခံေနမွာလား။ အနာဂတ္ကို သတၱိရွိရွိနဲ ့
ရင္ဆိုင္ျပီးေတာ ့တည္ေဆာက္သြားမွာလား" ......

အတိတ္ကို ဥပကၡာျပဳေသာ မိန္ ့ခြန္းမ်ားအား သူမက ထပ္ခါထပ္ခါေျပာလာေသာအခါ နိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၌ အတိတ္သမိုင္းကို ေလ့လာျပီး သခၤန္းစာယူရန္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အတိတ္က အမွားမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံ မၾကံဳေတြ ့
ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကိဳးစားေသာ လုပ္ဟန္မ်ား ဆိတ္သုဥ္းေနျပီလား ဟူ၍ပင္ စိုးရိမ္ဘြယ္ရွိသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈၾကီးမ်ားအား "အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး"
ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဖံုးကြယ္ထားလိုသျဖင့္ တျပည္လံုးအား
"အတိတ္ေမ့" ေဆး ေၾကြးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တိုင္း ျပည္၏ အရင္းခံ
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ပါ ၾကီးမားေသာ အဟန္ ့
အတားျဖစ္ေစသည္။ သာဓက ျပပါ မည္။

သူမ၏ "အတိတ္ေမ့" ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာထားပံုမရေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းသည္ ၀သပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မေ၀းလွေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အတိတ္သမိုင္းအခ်ိဳ ့ကို ေထာက္ျပ၊ ရွင္းျပေသာအခါ မည္သို ့မွ်မတုန္ ့ျပန္နိုင္ခဲ့။ ၄င္းတို ့ ေျပာသမွ် စကားမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းသားေလးတဦးသဘြယ္ ေလ့လာနားေထာင္ျပီး ျပန္လာခဲ့ရပံုရွိသည္။

[ဓါတ္ပုုံ(၂)]
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့အျပန္တြင္ ၀သပ က ထည့္ေပးလိုက္သည့္ သူမထံသို ့ေပးစာ၏ စာမ်က္နွာ ၅ နွင့္ ၆ တို ့တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပကာ ေ၀ဘန္ခဲ့သည္။

..............................................................................
“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေရွ ႔တြင္ အာဏာလက္မဲ့ပါတီျဖစ္ေသာ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအား
အလြန္မွ်တမႈမရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို သြားေရာက္မခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး အနုိင္ရျပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးျပီး တရားမွ်တေသာ စာခ်ဳပ္အသစ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာျပီး
ေနာက္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့
အစည္းမ်ားအား ၄င္းကိုယ္တိုင္ဆန္ ့က်င္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေတာင္းဆိုုျပန္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္သည္ မိမိနွင့္အစိုးရတို ့၏ နိုင္ငံေရး ကတိက၀တ္ကိစၥကို စဥ္းစား
သင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္နွင့္ အာဏာရျပီးေနာက္ ေရွ ့ေနာက္မကိုက္ညီေသာ သေဘာထားကို မည္သို ့လိုက္ေလ်ာရမွန္းမသိျဖစ္သြားလိမ့္မည္။” 

..............................................................................
NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၀သပ က ေ၀ဘန္စာပို ့ခံရသည္အထိ အေျခအေနသို ့အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုက္ေရာက္သြားသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ သူမ ဦးေဆာင္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို မထိန္းနိုင္ရံုမွ်မက ၄င္းတို ့အၾကိဳက္ကို လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးမွသာလွ်င္ အစိုးရဟူ၍ အမည္ခံမွ်သာ ရပ္တည္
နိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ 

ယင္းစာတြင္ ၀သပ က ၄င္းတုိ ့အေနျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရေဟာင္းနွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေထာက္ျပထားသည္။ ထိုစဥ္က နွစ္ဘက္သေဘာတူခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကိုသာ သံုးစြဲမည္
ျဖစ္ျပီး "အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး" စကားလံုးကိုမသံုးဟူ၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾက
ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သကဲ့သို ့ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ NCA တြင္ ၀သပက အဘယ္ေၾကာင့္ ပါ၀င္ မခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၀သပ က NCA တြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမွာ စာခ်ဳပ္၏ လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္
ေရာက္သြားပါက ၄င္းတို ့ လက္ရွိ ခံစားေနရ ေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား
ဆံုးရံႈးသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေ၀ဘန္မႈမ်ားရွိသည္။ ထိုသို ့အထူးအခြင့္
အေရးမ်ားခံစားနိုင္ေအာင္၊ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ တရား၀င္မႈ (Defacto legitimacy) ကို ၀သပ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ရရွိေအာင္ ဖန္တည္းေပးခဲ့သူမွာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေစတနာရိုးျဖင့္ေတာ့ မဟုတ္။ ၄င္းတို ၏ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အသံုးခ် ခဲ့ျခင္းသာပင္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အတိတ္ကို ေမ့ထားရန္ လူထုၾကီးတရပ္လံုးအား တိုက္တြန္းလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း သူမကိုယ္တိုင္ပင္ ေမ့ထား၍ မရနိုင္ပါ။ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ရွိ၍ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ သူမ၏ ပါတီ
ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို လက္ခံကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို ့
ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻသိျဖစ္သည္။ ယင္းဖြဲ ့စည္းပံု၏ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္
ေအာက္ပါ အတိုင္းျပဌာန္းထားသည္။ 

"ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ့နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရး
ေကာင္စီတို ့၏ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္ ့ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္
ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ႔နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္
ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီတို ့၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားနွင့္ ရပိုင္ခြင့္
မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။"

အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္အရ ထင္ရွားသည္မွာ ယခင္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ
အဆက္ဆက္က မဟုတ္တာလုပ္ခဲ့၊ မတရားျပဳခဲ့၊ တိုင္းရင္းသားတို ့၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးအား ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ကာအသံုးခ်ခဲ့၊
ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ခဲ့၊ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိမႈကို နိုင္ငံေတာ္က
ဆက္ခံေၾကာင္း အတိအလင္းေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာနည္းဟု ဆက္လက္ေလ့လာမည္ဆိုပါက ပုဒ္မ ၄၇ အရ "ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္သံုးေသာအဖြဲ ့အစည္း သို ့မဟုတ္
လူပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုသည္" ဟု ျပဌာန္းထားျပန္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ လက္ရွိ
လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို ့ေရာက္ကာ ဥပေဒျပဳအာဏာကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ သူမ၏ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ သူမကိုယ္တိုင္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ တာ၀န္ရွိမႈမွ ေရွာင္လႊဲ၍မရ။ 

"အတိတ္ရဲ ့ခ်ည္ေနွာင္မႈကို က်မတို ့က ခံေနမွာလား" ဟူသည့္ သူမ၏
ေျပာၾကားခ်က္သည္ သူမလက္ခံထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္ဆန္႔က်င္
ေနသည္။ ယင္းပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သူမ သည္လည္းေကာင္း၊
သူမ၏ ပါတီသည္လည္းေကာင္း မည္သည့္အခါကမွ် မၾကိဳးစားခဲ့။
ယင္းျပဌာန္းခ်က္၏မတရားမႈ ကိုမည္သည့္အခါကမွ် ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ျခင္း
မရွိခဲ့။ သို ့ျဖစ္၍ ယင္းကိုလက္ခံထားသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေသာ
ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ခံကာေျဖရွင္းရပါေတာ့မည္။ အတိတ္ကို
ဥပကၡာျပဳထား၍ မရပါ။


အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
------------------------------------------------------
မေ၀းလွေသးေသာ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း ေကာက္ယူ
သံုးသပ္ရန္လိုပါမည္။
၁၉၈၈ ခုနွစ္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးမျဖစ္ပြားမွီတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) သည္ ျမန္မာနို္င္ငံ အေရွ ႔ေျမာက္ ေဒသ "၀" နယ္ ကို အေျခခံ
လွ်က္ ျမန္မာစစ္တပ္က အဓမၼသိမ္းပိုက္ရယူထားေသာ နိုင္ငံေရးအာဏာကို
အျခိမ္းေျခာက္နိုင္ဆံုးအင္အားစုျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီး
ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္း ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဖြဲ ့စည္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ေစာဗိုလ္ျမ ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (Democratic Alliance of Burma - DAB)တြင္ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ဒုတိယ
အျခိမ္းေျခာက္နိုင္ဆံုး အင္အားစု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမိဳ ့ျပေဒသမ်ားတြင္လည္း
မျငိမ္သက္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ထို္စဥ္က တိုင္းျပည္အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားနိုင္ရန္ အသဲအသန္
ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

၄င္းတုိ ့အသက္ရႈေခ်ာင္သြားေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၁၇)
ရက္ေန ့တြင္ ၀ တပ္မ်ားက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဆန္႔က်င္အာဏာ
သိမ္းကာ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၀နယ္မွ ေန၍ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၀သပ ပါတီတည္ရွိခြင့္၊ တပ္တည္ရွိခြင့္နွင့္ ၄င္းတို ့အေျချပဳရာ
လြတ္ေျမာက္ေဒသတည္ရွိခြင့္တို႔အား ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက
လြယ္လင့္တကူအပ္နွင္းခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့အာဏာကိုမထိပါးသမွ်ကာလ
ပတ္လံုး (၀သပ) အား ျပည္တြင္းတြင္ေရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ပါ
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ျခင္ရာလုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ တည္ဆဲ
မည္သည့္ ဥပေဒေဘာင္နွင့္မွ်မညီခဲ့။ ခ်ုဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ထိုစဥ္က ျမန္မာစစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက (၀သပ) ကို ေမြးျပီး (ဗကပ) အျမစ္ျပဳတ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ
ကို အစီအစဥ္ရွိရွိ အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀သပ ကလည္း
ရသမွ်အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ကာ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း
၂၇ နွစ္အတြင္းတြင္ ၄င္း၏တပ္ကို လူအင္အားအရေရာ၊ လက္နက္အင္အား
အရပါ ၾကီးထြားေအာင္တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္မွာ ယေန ့တိုင္ပင္။


[ဓါတ္ပုုံ - (၃)]
ထိုသို ့တည္ေဆာက္ခြင့္ရေစေရးအတြက္ အေပးအယူအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလိုက်လိုက္နာကာ မိမိတို ့ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအား ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးရသည့္ ဘ၀သို ့လည္းက်ေရာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္တြင္ ၀သပ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ ့မ်ားနွင့္ အတူတြဲ၍ ဗိုလ္မႈးၾကီး ယြက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၏ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပို္င္း) (SSA-South) ၏ တပ္မ်ားအား တိုက္ေပးခဲ့ရ ျခင္းပင္။ 

ဆုလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ ့ရခဲ့သည့္
အျပင္ ၀ လူမ်ိဳး အေျမာက္အမ်ားအား ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းသို ့ေရႊ ့ေျပာင္း
အေျခစိုက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သို ့ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ ့ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္
နယ္စပ္နွင့္ ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ၀နယ္မွေန၍ မိုင္းလားေဒသကို ျဖတ္ကာ
လာအိုနိုင္ငံနယ္ျခားမ်ဥ္းျဖစ္ေသာ မဲေခါင္ျမစ္ကို အသံုးခ်နုိင္လာသည္။
ေတာင္ပိုင္းရွိ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္သို ့လမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားခဲ့သည္။ ယင္းတို ့မွာ ၀သပ အတြက္ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္းဟု ဆိုနုိင္သည္။ 

တရုတ္နိုင္ငံတခုတည္းကို အားကိုးစရာမလိုဘဲ လာအိုနွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မွေန၍
လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းနိုင္၊ တင္ပို႔နိုင္ရံုသာမက မိမိ၏ ခုခံစစ္မ်က္နွာကိုလည္း ျဖန္႔ထား နိုင္သည္။ ေတာင္ေျမာက္ တဆက္တည္းေဒသအား "၀"
ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုေရးအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္သြား
ပါေတာ့သည္။ ၀သပ နွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ ့တို ့က ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္တြဲကာ RCSS ကိုတိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးကို ပံ့ပိုးေပးလိုက္ရာ
ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေၾကနပ္မႈရေစသည္။ 

၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုၾကီးမားစြာ တိုးခ်ဲ ့ခြင့္ရ၊ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ပိုမိုရ၊ ဥပေဒတြင္း ဥပေဒပ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရရွိသျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံနုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းျပည္
အတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာမူ ပ်က္စီးျခင္းမက ပ်က္စီးပါေတာ့သည္။ 

ယင္းအတြက္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္း/သစ္မ်ားတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္။ အားေပးကူညီခဲ့ၾကသည့္
၀သပ နွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ ့တို ့တြင္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ ယခု တက္ေနေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရတြင္လည္း ၂၀၀၈
ဖြဲ ့စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ တာ၀န္ရွိသည္။ "အတိတ္၏ ခ်ည္ေနွာင္ထားမႈမ်ား
ျဖစ္သည္" ဟု ေရရြတ္ ျမည္တမ္းကာ ေရွာင္လႊဲ၍မရနိုင္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းခံမ်ားကို
ေကာင္းမြန္စြာသိရွိအေျဖရွာနိုင္မွသာ အက်ိဳးတရားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ခံစား
နိုင္ပါမည္။

ထို ့အျပင္ ၀သပ က "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" အခြင့္အေရးကို လက္ေတြ ့
က်င့္သံုးမႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္အညီ ေျခာက္ျမိဳ ႔နယ္အားစုဖြဲ ့ကာ
"၀" ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း အျဖစ္ေဖၚေဆာင္ေသာအခါ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
ရႈေဒါင့္မွေန၍ ျပႆနာျဖစ္လာျပန္ပါေတာ့သည္။ ဥပေဒကတျခား၊ လက္ေတြ ့
က တလြဲ ျဖစ္ေန၍ပင္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထား ေသာ ပုဒ္မ ၂၇၆ မွ ၂၈၃ အထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား နွင့္ ဇယား ၃ ပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းတို ့အား နာဂ၊ ဓနဳ၊ ပအို ့၀္၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္ ့လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာေဒသမ်ားတြင္
ေဖၚေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္း "၀" ေဒသအတြက္ သက္ေရာက္မႈ စိုးစဥ္းမွ်မရွိပါ။


"၀" ေဒသ သည္ လံုး၀ပင္လြတ္ေျမာက္သည့္ ေနရာျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာၾကီး သံုးရပ္လံုးကို အျပည့္အ၀က်င့္သံုးခြင့္ရေနသည္။ "၀" ေဒသ ခံစားခြင့္ရေနေသာ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" အခြင့္အေရး
သည္ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတခုကဲ့သို ့ျဖစ္ေနသည္။ 

ဥပေဒတြင္ တန္းတူျပဌာန္းထားပါလွ်က္ မတူညီမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာအခါ
ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ပါေတာ့သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဆက္မျပတ္ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ေန
သည္ မွာ ၅ နွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း "၀" ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းနွင့္ ၀သပ အေရးသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မည္သည့္
အခါကမွ် ထုတ္ေဖၚ ေျဖရွင္းရန္မၾကိဳးစားခဲ့ပါ။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ၿငိဳျငင္မည္ စိုးသျဖင့္ မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ထားခဲ့ပံုရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္
အထိမွာပင္ ျပႆနာကို လြယ္လြယ္တြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၀သပ အပါအ၀င္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မွန္သမွ်အား NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးေနာက္
၂၁ ပင္လံုညီလာခံသို ့ေရာက္ေအာင္ေခၚနုိင္လွ်င္ တကယ္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ရေတာ့မည္လိုလို သူမက ျပည္တြင္းလူထုတရပ္လံုးကိုသာမက နိုင္ငံတကာ
ကိုပါ ထင္ေယာင္မွားေစလွ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၇ နွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၀သပ သည္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး
၀ါဒ Extreme Nationalism ကို က်င့္သံုးခြင့္ရေနျပီး ယင္းအေပၚတြင္ သာယာ
လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို ့က်င့္သံုးခြင့္ရေနျခင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အခြင့္
အလမ္းဖန္တည္းေပး၊ ခြင့္ျပဳေပး၊ အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးထားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ေဘးနံတပ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းကို ၀န္းရံထားေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ SSA/N ၊ ကိုးကန္ ့၊ TNLA နွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္တို႔အား ေထာက္ပံ့မႈ တစံုတရာရွိနိုင္သည္။ ယင္းမွလြဲ၍ ၀သပ သည္ ၄င္းအပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဧျပီလမွ စ၍ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရး အတြက္
အျခား တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္တြဲကာ နိုင္ငံေရးအရ
လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ ဦးထမ္း ပဲ့ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။ တနိုင္ငံလံုးတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တစံုလံုးျပဳတ္က်ကာ
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတခုတေလမွ် မေတြ ့ရ။ "၀" လူမ်ိဳး နွင့္ ၀သပ
အေရးသည္သာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တို ့ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္း၏ အက်ိဳး
စီးပြားကို ထိပါးမွသာ ခံတိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အစြန္းေရာက္
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ၏ အသြင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ နွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တို ့သည္
အျမီးစားဘက္ ေခါင္းစားဘက္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြက္ဆစ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္လည္း အစြန္းေရာက္
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို က်င့္သံုးေနသလားဟု စိုးရိမ္ဘြယ္ရွိသည္။
အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို က်င့္သံုးေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္
မိမိတို ့အဖြဲ ့အစည္းအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားၾကေလ့ရွိသည္။
သို ့ျဖစ္၍ အခြင့္သာလွ်င္ သာသလို စစ္အာဏာရွင္စနစ္နွင့္ေပါင္းကာ အျခား ဘ၀တူ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ရန္မူတတ္၊ နယ္ေျမလုတတ္၊ မိမိအဖြဲ ့အစည္း၏
ၾသဇာအာဏာအား မေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ ့တတ္ၾကသည္။ ၄င္းတို ့တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးကို တန္ဘိုးထားေၾကာင္း ျပေလ့မရွိ။ လူ ့အခြင့္
အေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို ့အဖြဲ ့အစည္း (သို ့မဟုတ္) အဖြဲ ့
အစည္း၀င္ တာ၀န္ရွိသူ တဦးဦးက က်ဴးလြန္ပါက အမွန္ဟု ရပ္တည္ကာကြယ္
ေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္သည့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေဖၚထုတ္အေရးယူရန္ ၀န္ေလးတတ္ၾကသည္။ 

"ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" ဟူသည္မွာ လက္နက္နွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား လုပ္ျခင္ရာ
လုပ္ခြင့္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ဤအေတြးအေခၚနွင့္ လုပ္ဟန္မ်ားရွိေနသမွ်
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နုိင္ငံမတည္ေဆာက္နုိင္ပါ။
မဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကိုသာမက အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကိုလည္း
စြန္႔လႊတ္ရန္လိုပါမည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိလာနိုင္သည္။ ဥပေဒ
စိုးမိုးေရး အေျခခံေကာင္းမွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္
နိုင္ပါမည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္လိုပါက
တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနစဥ္မွာပင္ အခြင့္အေရးနွင့္တာ၀န္မ်ားအား
မွ်ေ၀ခံစား၊ ထမ္းေဆာင္သည့္ စိတ္ဓါတ္ (Spirit of Sharing) ကို ေမြးျမဴ
က်င့္သံုးရန္လိုပါမည္။
...

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ "ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္"
ကို ရုပ္သိမ္းမည့္နိုင္ငံေရး ေထာင္ေခ်ာက္
--------------------------------------------------------------------
လက္ရွိ NCA သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ထားေသာ၂၀၀၈
ဖြဲ ့စည္းပံုေဘာင္အတြင္းတြင္ သာ ၀ဲလည္ေစသျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသခ်ဳႋင္း”
ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို ့ဆိုသနည္း။ ယင္းစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၂
(ဃ) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။
“ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္
သေဘာတူညီၾကသည္။”

၄င္းအရ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအပါအ၀င္ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊
ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုလွ်င္ "လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ" သာ လုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ရည္ညႊန္းထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ အကန္ ့အသတ္ေအာက္တြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအသစ္ဆြဲရန္
ေ၀း၍ ကာခ်ဳပ္က သေဘာမတူသမွ် ဖြဲ ့စည္းပံု၏ ေက်ာရိုးက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္နုိင္ဘြယ္မရွိ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္သြားခဲ့သည္မွာ ငါးနွစ္မွ် ရွိပါျပီ။
ဖြဲ ့စည္းပံု၏ ေက်ာရိုးက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအနက္ ေ၀ါဟာရ တခုတေလ
ကိုမွ်ပင္ ျပင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ လက္ရွိ NCA ကို အေျချပဳထားသည့္ ၂၁ ပင္လံုတြင္ (အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာကဲ့သို ့) ေနာက္ထပ္ နွစ္ေပါင္း ၁၅ နွစ္မွ်ၾကာ အခ်ိန္ယူ၊
ေဆြးေႏြးၾကပါေစ၊ ေနာက္ဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္မည့္ ေနရာသည္ NCA အရ ပုဒ္မ ၄၃၆ သာ ျဖစ္ေနသည္။ 

၂၁ ပင္လံုညီလာခံသည္ ၀ဲဂယက္နွင့္ အလားတူလွွ်က္ရွိသည္။ 
ယင္းတြင္ ယခုလက္ရွိ အတိုင္းသာ လိုက္ပါစီးေမ်ာ ၀ဲလည္သြားမည္ဆိုပါက
တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မရ၊ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္နိုင္ဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေဘာင္အတြင္းတြင္
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းခံရျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကပါမည္။ သို ့ျဖစ္၍ ျမန္မာစစ္
အာဏာရွင္ေဟာင္း/သစ္မ်ားသည္ UNFC အဖြဲ ့၀င္မ်ားက NCA လက္မွတ္
ထိုးေစေရးအား ေခ်ာ့ခ်ည္တခါ၊ ေျခာက္ခ်ည္တလွည့္ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ
ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းပင္။ ကခ်င္၊ ရွမ္း နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္
ေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးျမွင့္လာေသာ စစ္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ရွိသည္။ 

NCA ကို လက္မွတ္မထိုးဘဲ ေတာင့္ခံထားေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ ့အစည္း (၇) ဖြဲ ့၏ တပ္ေပါင္းစုမွာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ျဖစ္သည္။ UNFC က ၄င္းတို ့ေတာင္းဆိုထားေသာ မူ (၈) ခ်က္ကို ရမွသာလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးမည္၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ပင္လံု) ကို တက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ UNFC ၏
အဆိုပါရပ္တည္ခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔
အတြက္ ၾကီးမားစြာစိုးရိမ္ ပူပန္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္အထိ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ
ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့၊ တအမ္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA နွင့္ ရခိုင္
တပ္မေတာ္ AA တို ့အား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း
ေၾကျငာျပီးမွသာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာစစ္တပ္က
ရွက္ရမ္းရမ္းကာ ေၾကျငာထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သံုးဖြဲ ့က လည္း ျမန္မာ
စစ္တပ္၏ သေဘာထားကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

သို ့ျဖစ္၍ ထုိသံုးဖြဲ ့သည္ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံ သို ့တက္နိုင္ဖြယ္ မရွိေတာ့။
UNFC အဖြဲ ့၀င္အဖြဲ ့အစည္း (၇) ဖြဲ ့အနက္ (၄) ဖြဲ ့သည္ နိုင္ငံေရးအရ
အစဥ္အလာၾကီးမားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ေရးအရလည္း
လႈပ္ရွားနိုင္စြမ္းရွိေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို ့မွာ ကခ်င္
အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးအဖြဲ ့(KIO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ
အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) နွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ
(SSPP) တို ့ျဖစ္သည္။ က်န္သံုးဖြဲ ့သည္လည္း နိုင္ငံေရးအရ တစံုတရာ
လႈပ္ရွားနိုင္ၾကသည္။ UNFC သည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ကိုးကန္ ့၊ TNLA, AA တို ့နွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိသည့္အျပင္ အဆိုပါ သံုးဖြဲ ့ကို
ေနာက္ပိုင္းမွေန၍ ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပး၊ ရပ္တည္ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးလွ်က္
ရွိေသာ ၀သပ (UWSP) နွင့္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ထားနိုင္သည္။ ၀သပ ကုိယ္တိုင္သည္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးဘြယ္မရွိေသး။

အကယ္၍သာ UNFC အေနျဖင့္ ၄င္းတို ့ရပ္တည္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေသာ
မူ (၈) ခ်က္ကို တိတိက်က် မရသျဖင့္ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးနိုင္ဟု
တင္းခံရပ္တည္ေကာင္းရပ္တည္ဘြယ္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ NCA ကို
လက္မွတ္ထိုးျပီးမွသာလွ်င္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံသို ့တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္
သေဘာထားကို အခိုင္အမာ ကိုင္စြဲထားေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား
အတြက္ အူနုုကြ်ဲခတ္ သလိုခံရဘြယ္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔၏ အေယာင္ျပ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ပင္လံု) သည္ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် မျငိမ္းခ်မ္း
နိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းလူထုမ်ားသာမက နိုင္ငံတကာကပါ
သေဘာေပါက္သြားၾကပါမည္။ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ (Peace Accord) ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ (၂၁ ပင္လံု တြင္ ရႈတ္ရွက္ခတ္
ေနေအာင္ ဖန္တည္းထားသည့္ အပြင့္ေပါင္းစံု မဟုတ္ဘဲ) လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ ဘက္နွစ္ဘက္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း
ပြင့္ေကာင္း ပြင့္သြားနိုင္သည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ားက နွစ္ျခိဳက္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ 

သို ့ျဖစ္၍ UNFC သည္ ၄င္းတို ့၏ မဟာရန္သူ နံပတ္(၁) ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။
နိုင္ငံေရးအရ အျခိမ္းေျခာက္နိုင္ဆံုး တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေနသည္။ UNFC ၏ ဦးေခါင္းသည္ အဘယ္နည္း။ KIO ျဖစ္ေၾကာင္းေကာက္ယူမည္မွာ အထင္အရွားပင္။ သို ့ျဖစ္၍ UNFC ၏ မူ (၈) ခ်က္ကို စတင္တင္သြင္းေဆြးေႏြး
သည့္ (၂၁ ပင္လံု ပထမ အၾကိမ္ညီလာခံမတိုင္ခင္) ၾသဂုတ္လ အလယ္
ေလာက္ကထဲကစ၍ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာကို ျဖိဳေရး နွင့္ KIO ဌာနခ်ဳပ္
ေျပာင္းေရႊ ့အေျခစိုက္နုိင္မည့္ ေနရာမွန္သမွ်ကို တည္ျငိမ္မႈကင္းမဲ့ေစေရးအား
စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ (သို ့မဟုတ္) EU ကဲ့သို ့ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းၾကီး တခုခုက ၀င္ေရာက္ၾကီးၾကပ္မႈ မရွိပါက ဘက္နွစ္ဘက္ လက္မွတ္ထိုးထားရံု၊ ဘက္နွစ္
ဘက္မွ ကိုယ္စားလည္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဖြဲ ့စည္းထားရံုျဖင့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး နွင့္ အျခားျပသနာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းျခင္းမျပဳနိုင္၊
တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို KIO ကလည္း ေရွ ့
ဦးကပင္ လက္ေတြ ့ၾကံဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ န၀တ၏ ၁၉၈၉
ခုနွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္
၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ နွစ္ေပါင္း ၂၁ နွစ္အတြင္း စာနွင့္ေပနွင့္ေရးသားျပီး
လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္မွာ KIO တဖြဲ ့တည္းနွင့္သာရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၄) ရက္စြဲျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဆိုပါ
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အား ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း တစံုတရာ ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရးဟူသည္မ်ား
မွာလည္း လံုး၀ပင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္၂၀၁၃ ခုနွစ္ေမလ (၃၀)
ရက္ေန ့တြင္ နွစ္ဘက္ထပ္မံေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးၾကျပီး ဦးေအာင္မင္း
ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလည္အဖြဲ ့နွင့္ KIO တို ့ရရွိထားေသာ
ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကပင္
ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖါက္ေနျပန္သည္။

“အပိုဒ္ (၂)
နွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား
ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္
သေဘာတူသည္။”

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုး
ထားခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ RCSS အား ျမန္မာ စစ္တပ္က ျပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းကပင္
တုိက္ျပန္ေသးသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္လည္း အဓိကက်ေသာ
ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္း သံုးဖြဲ ့က NCA ကို လက္မွတ္ထိုး
ထားျပီး ျဖစ္ပါလွ်က္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၄င္းေမြးျမဴ ထားသည့္ BGF ကို
ကိုင္ကာ ခြဲထြက္ DKBA အား ေထာင္းလေမာင္း ေၾကေအာင္တိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ NCA သည္ တျပည္ လံုးအပစ္ရပ္ရန္ မဆိုထားနွင့္။ ကရင္ျပည္နယ္တခုတည္း
အတြင္းမွာပင္ ရပ္ေအာင္ မတတ္နိုင္ပါ။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္
သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၄င္းတိုက္ျခင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထတိုက္ခြင့္
ရေနသမွ် ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ အဘယ္မွာရနိုင္ပါ မည္နည္း။ 

သို ့ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ (သို ့မဟုတ္) EU ကဲ့သို ့ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းၾကီး တခုခု၏ ၀င္ေရာက္ၾကီးၾကပ္မႈ ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ (Peace Accord) တြင္
ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုျပီး လက္ေတြ ့ေဖၚေဆာင္မွသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
"ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" အေျခခံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္ကိုျမင္နိုင္ပါမည္။ 

သို ့မဟုတ္ပါဘဲလွ်က္ လက္ရွိ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္ နွင့္ အစိုးရတို ့အတြက္ နံမည္ေကာင္းရရံုသာရွိပါမည္။ တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊ နိုင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာျပီး တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားနွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာက ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ၄င္းတုိ ့ထင္သလို ဆက္လက္ အသံုးခ်ခြင့္ရသြားပါမည္။ 

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားနွင့္ လူထုမ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ် အက်ိဳးမရွိနုိင္ပါ။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္၄င္းတုိ ့စိတ္အလိုမက်သည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္ေဖၚ၊
ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တည္းဦးမည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္။
...

"၀သပ" နွင့္ "မိုင္းလား" အဖြဲ ့အၾကား ျမန္မာစစ္တပ္က
အဘယ္ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္လာသနည္း
----------------------------------------------------------
အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေကအိုင္အို ဗဟိုအား
ထိုးစစ္မ်ား သိသာစြာ တိုးျမွင့္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္
မထင္မွတ္သည့္ ေနရာကေန ေျမြေျခာက္ကိုက္သည့္ ျပသနာေပၚလာသည္။
ယင္းမွာ စက္တဘၤာလ ၂၈ ရက္ေန ့တြင္ ၀ တပ္မ်ားက မိုင္းလား တပ္ဖြဲ ့
အေျခစိုက္ရာ လြယ္ဆမ္ဆံု၊ လြယ္က်ဴဆိုင္း နွင့္ ၀မ့္ေနာင္ဟုတ္ ဟူေသာ
စခန္းသံုးခုအား ၀င္ေရာက္စီးနင္း သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
[ဓါတ္ပုုံ - (၄)]
၀သပ နွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ ့တို ့သည္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ န၀တ စစ္အစိုးရနွင့္
အပစ္ရပ္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ နွစ္ေပါင္း ၂၇ နွစ္ၾကာမွ် ညီအစ္ကိုရင္း
သဖြယ္ ရင္းနွီးလက္တြဲခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို ့၏ တပ္အသီးသီးကို
ဆြဲထုတ္ကာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလိုက် RCSS ၏ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား တိုက္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ယင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ခြဲေ၀ခံစားခဲ့ၾကပံုရွိသည္။
မိုင္းလားအဖြဲ ့နွင့္ ယင္း၏ နယ္ေျမသည္ ၀သပ အတြက္ နုိင္ငံေရးအရ
သာမက စစ္ေရးနွင့္စီးပြားေရး အရပါ အေရးၾကီးပါသည္။ ၀သပသည္
၀ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုျခင္းမွ စတင္ကာ နိုင္ငံေရးေျမွာ္မွန္းခ်က္ၾကီးလာ
ၿပီျဖစ္ရာ ၄င္းနွင့္ ခိုင္ခိုင္လက္တြဲမည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရွိရန္
မုခ်မေသြ လိုအပ္ပါသည္။ မိုင္းလားအဖြဲ ့သည္၄င္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး
မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ 

သို ့စဥ္လွ်က္အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံရမည့္ အစား အဘယ္ေၾကာင့္
အၾကမ္းနည္းကို သံုးလိုက္ရသနည္း။ အေျဖမွာ NCA နွင့္ တိုက္ရိုက္
ပတ္သက္ေနေၾကာင္းေတြ ႔ရသည္။ 
တရုတ္အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးလာလွ်င္မူ ၀သပ သည္
NCA ကို လက္ခံေကာင္း လက္ခံသြားနိုင္သည္။ သို ့ရာတြင္ယေန ့အခ်ိန္
အထိ ၀သပ ကိုင္စြဲထားေသာ မူ၀ါဒမွာ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးေရး
ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့တင္းခံေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းလားအဖြဲ ့၏ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ ဦးၾကည္ျမင့္က ၂၁ ပင္လံု ၏ ပထမအၾကိမ္ညီလာခံ
ကိုတက္ရင္း "နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ NCA လက္ မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ခံပါတယ္"
ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၀သပ အတြက္ အနာေပၚတုတ္က်
ျဖစ္သြားပံုရွိသည္။ ယင္းသို ့ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အခ်ိဳ ႔အတြင္း
မိုင္းလား အဖြဲ ့၏ တပ္စခန္းသံုးခုအား ၀သပ တပ္မ်ားက တက္သိမ္းသည့္
ျဖစ္ရပ္ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၀သပ နွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ ့တို ့အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အေရးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ျပီး ၀သပ တပ္မ်ား မိုင္းလားနယ္ေျမကေန ထြက္ခြာသြားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ရာဇသံထုတ္ခဲ့သနည္း။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္
ၾကီးထြားေအာင္ က်င့္သံုးလိုေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း/သစ္မ်ားက
ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္လက္ေမြးျမဴ ထားလိုသည္မွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ 

UNFC သာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါက ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္
မူးယစ္ေဆး၀ါးအပါအ၀င္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တခုမဟုတ္တခုရွာကာ
၀သပ ကို တိုက္မည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ပင္။ ၀သပ ကို ျဖိဳျပီးသည္နွင့္ NCA
လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ ့မ်ားအား လက္နက္ခ်ခုိင္းေတာ့မည္ဆိုသည္မွာ
ေဗဒင္ေမးရန္ပင္ မလိုပါ။ ၄င္းတို ့၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ တိုင္းရင္းသား
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမွန္သမွ် လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျပီး (ဖက္ဒရယ္
အေယာင္ျပလွ်က္) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားေသာ၂၀၀၈
ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္သို ့သိမ္းသြင္းရန္နွင့္ ေရရွည္အာဏာတည္ျမဲေရးကို
ေဖၚေဆာင္သြားၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

မိုင္းလား အဖြဲ ့အား ၀သပ နွင့္ ကြဲေစရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကပင္ စီစဥ္တက်
ခြဲထုတ္ဘို ့ၾကိဳးစားေနျခင္းဟု တြက္ဆနိုင္သည္။ သို ့ရာတြင္ ၀သပ က
စစ္ေရးအရ တကြက္ဦးသြားေသာအခါ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္သြားပံုရသည္။
၀သပ အတြက္ အေရးပါလွေသာ ဤလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ထားရန္
လိုအပ္ခ်က္အရ KIO ကို ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္ေရးရည္ မွန္းခ်က္ ျပီးေအာင္ပင္
မေစာင့္နိုင္ေတာ့ဘဲ ဒေရာေသာပါးနွင့္ ၀င္စြက္လာရျခင္းပင္။ 

ေနာက္တေၾကာင္းမွာ NCA နွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ ဥပမာ
ဆိုၾကပါစို ့။ ၀သပ ကသာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ျပီး
မိုင္းလားက ျငင္းဆိုေနပါမူ အေျခအေနမွာေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားနိုင္သည္။
သို ့ျဖစ္ပါက ၀သပ က မိုင္းလား၏ တပ္စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္မႈအေပၚ
ျမန္မာစစ္တပ္က မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ေနဘို ့မ်ားသည္။ 
သာဓက ျပပါမည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန ့တြင္
RCSS သည္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးျပီးေနာက္ ယင္း၏ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း
တပ္မေတာ္က ေျမာက္ပိုင္းကို ထိုးတက္လာခဲ့သည္။ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ TNLA ၏ အေျခခံေဒသမ်ား အတြင္းသို ့၀င္ေရာက္လာေသာအခါ RCSS နွင့္ TNLA တို ့တိုက္ပြဲ အေျမာက္အမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ TNLA ၏
အေျခခံေဒသမ်ားမွ ဆုတ္ခြာကာ ၄င္းတို ့မူလေနရာသို ့ ျပန္ၾကရန္ RCSS အား ထိုစဥ္ကျမန္မာစစ္တပ္က ရာဇသံေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 

ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတရပ္မွာအပစ္ရပ္ အဖြဲ ့တဖြဲ ့ဖြဲ ့အတြင္း ျပသနာ
တက္လာပါက ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က အက်ိဳးအျမတ္
ရခဲ့ဘူးသည္။ ယင္းမွာ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့
အတြင္းအခ်င္းခ်င္းအာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ခဲ့စဥ္က ၂၀၀၀ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အတင္း၀င္ေရာက္ကာ အာဏာသိမ္း
ေခါင္းေဆာင္ လီနီမင္ နွင့္ ၄င္း၏ လူ ၁၅၀ ခန္ ့အား ေဟမိုးလံု ေဒသတြင္
သတ္ျဖတ္ကာ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ျမွဳပ္နွံပစ္ခဲ့ဘူးသည္။ (ျငိမ္းခ်မ္းေရး
စစ္တမ္း ၃ တြင္ အညြန္းနွင့္တကြ ေဖၚျပခဲ့ျပီး) 
ဤသည္မွာ လူ ့အခြင့္အေရးအရ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ကို ရိုးရိုးခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း
မွ်သာ မကပါ။ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ စစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးကို
အေသအခ်ာက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိုပါ
ေျမျမွဳပ္သျဂိဳဟ္ လိုက္ျခင္းပင္။
...

"အခြင့္အေရးနွင့္တာ၀န္" "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" နွင့္ "ဥပေဒစိုးမိုးေရး"
------------------------------------------------------------------------
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစိုးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က
ဤမွ် အထင္ကရ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးအား ယခုအခ်ိန္တြင္
ျပန္လည္ေဖၚထုတ္အေရးယူမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္မျပဳသနည္း။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္
အတြင္း တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့အားျပန္လည္ထိုးစစ္မ်ား
ဆင္ႏႊဲရာ၌ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ ့အတြင္းရွိ အျပစ္မဲ့လူထု ေျမာက္မ်ားစြာအားလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းမွာလည္း စစ္ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူမေၾကြးေၾကာ္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ "အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး"
ဟူေသာ မူ၀ါဒမွာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိျပစ္မႈၾကီးမ်ားကိုပင္ ဖံုးကြယ္
ထားရန္ေလာ။ ဤသည္မွာ သူမနွင့္ သူမ၏ ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ျပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နွစ္ခုလံုးတြင္ တင္သြင္းကာ လူထု
ေထာက္ခံမႈ ရယူခဲ့သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံနွင့္ေရာ
ကိုက္ညီပါရဲ ့လား။ 

ဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိပါက လူ ့အခြင့္အေရး မရနိုင္ပါ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားအား လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံ
မ်ားမွ မခ်ဥ္းကပ္နိုင္သမွ် ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါမွ် စစ္မွန္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" သည္ လူ ့အခြင့္အေရး၏
အေရးၾကီးေသာက႑ တရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" အေျခခံ၌ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၊ ၄င္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ
အမ်ိဳးသားေဒသမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၊ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသမ်ား အစရွိသည္တို ့အသီးသီးတြင္ မည္မွ် အထိ အခြင့္အာဏာ
အပ္နွင္းမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရပါမည္။ 

ယင္းတို ့အား ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ထည့္သြင္းျပီး
ယင္းနွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြစြာ ျပည္နယ္ဖြဲ ့စည္းပံုမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္း
အတည္ျပဳက်င့္သံုးမွသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရနိုင္ပါမည္။ 
သို ့ရာတြင္ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္"ကို မည္သို ့ဖြင့္ဆိုကာလက္ေတြ ႔
က်င့္သံုးမည္ ဟူသည္မွာ ျပႆနာၾကီး ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာစစ္
အာဏာရွင္မ်ားက အပ္နွင္းခဲ့သည့္ လက္ေတြ ့အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္
(Defacto Rule) ကို ဆယ္စုနွစ္သံုးစုနီးပါးၾကာ က်င့္သံုးခြင့္ရလာေသာအခါ ၀သပ သည္ယင္းကို အသားက်လွ်က္ရွိသည္။ ကိုယ့္တပ္ကို ကိုယ္ စိတ္ၾကိဳက္
ၾကီးထြားေအာင္တည္ေဆာက္ကာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာၾကီးသံုးရပ္လံုးအား "၀" နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးခြင့္
ရေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ၀သပ လိုလားသည့္
"ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု တရပ္လံုးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေစ
မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနပါေစ၊ ၀သပ က စိတ္မ၀င္စား။
(ယခုအခ်ိန္တြင္) ဗဟိုအဆင့္၊ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတြင္)
ဖက္ဒရယ္အဆင့္က ၄င္းအား အသိအမွတ္ျပဳေနသမွ်၊ ၄င္းတို ့၏
အခြင့္အေရးကို မထိသမွ်ကာလပတ္လံုး ျငိမ္ေန ပါမည္။ ဤသည္မွာ
၀သပ က ရည္ညြန္းေသာ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ျဖစ္ေနသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္မူ ၀သပ လိုလားသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတြင္
လက္ခံက်င့္သံုးသင့္ေသာ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" ထက္ ပိုလြန္ေနျပီျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းရာတြင္ပါ၀င္သည့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားနွင့္ လက္တြဲကာ "အခြင့္အေရး" နွင့္ "တာ၀န္"ကို မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္သည့္ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္"
မဟုတ္။ ၀သပ က လိုလားသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး စစ္မီးဟုန္း
ဟုန္း ေတာက္ေနပါေစ။ ကိုယ့္ေဒသ နွင့္ ယင္း၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းကေလး
တည္ျငိမ္ ေနလွ်င္ေၾကနပ္လက္ခံေနမည့္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး"ျဖစ္သည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ကိုယ္က်ိဴးကိုသာ အဓိကထားလြန္းေသာ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" နွင့္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ျဖစ္ေနသည္။ ဤအေျခခံေပၚတြင္ လက္နက္၊ လူအင္အား အျပည့္အစံုနွင့္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လာနိုင္ေသာ အခါ "၀" အေရး သည္
အလွ်ံျငီးျငီးေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးက်ီးခဲၾကီး ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားက ၄င္းတို ့အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ၄င္းတို ့
ကိုယ္တုိင္ ေမႊးခဲ့သည့္ ဤ မီးက်ီးခဲၾကီး အား ၄င္းတို ့ကပင္ ထို ့ထက္
ပိုမိုၾကီးမားေသာ ငရဲမီးၾကီးဖန္တည္းကာ ျငိမ္းသတ္ရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။
ဆိုလိုသည္မွာ ၾကီးမားေသာ စစ္ဆင္ေရးၾကီးဆင္ႏႊဲျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ မေျဖရွင္းသင့္။ ၀သပ ကိုယ္တိုင္က အစြမ္းကုန္ခံခ်မည့္ အေနအထား ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္
အတြင္း အင္အား ၂၀၀၀ ခန္ ့သာ ရွိေသာ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့ကေလးအား
ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ရာတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
အသက္စြန္ ့ခဲ့ရရံုသာမက တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားေသာက္ေသာက္လဲ
ကုန္က်ခဲ့သည္။ အျမဲတမ္းတပ္နွင့္ ျပည္သူ ့စစ္နွစ္ခုေပါင္း အင္အား
ငါးေသာင္းခန္ ့ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ၀သပ အား တိုက္လွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္
ထို ့ထက္အဆမ်ားစြာ ပို၍သာ နာဘို ့ရွိသည္။ အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ရန္ မျဖစ္နိုင္။ 

ဤမီးက်ီးခဲၾကီးအား ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ရွင္းရပါမည္။
နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းဟူရာတြင္လည္း "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" ကို အမည္ခံ
မွ်သာေပး၊ ၀သပ ကဲ့သို ့စစ္အင္အားခိုင္မာစြာ မရပ္တည္နိုင္ေသာအဖြဲ ့
မ်ားအား စစ္ေရးအရထိုးနွက္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံနွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားအေပၚ မတူညီသည့္ မူ၀ါဒ
မ်ားက်င့္သံုး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု
ေအာက္ သို ့သာျပန္လည္ဆြဲသြင္းရန္ၾကိဳးပမ္းေနသမွ်ကာလ ပတ္လံုး
၀သပ မီးက်ီးခဲၾကီးသာမက ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ပ်ံ ့နွံ ့လွ်က္ရွိေသာ
မည္သည့္ မီးကိုမွ် ျငိမ္းနိုင္ဘြယ္မရွိ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ 

NCA ကို ဖိအားေပး လက္မွတ္ထိုးခိုင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္ ညီေအာင္ "တပ္မေတာ္တရပ္တည္း ရွိရမည္" ေၾကြးေၾကာ္၍ ၀သပ ကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း၊
ဟူသည့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သည္ ျဖစ္လာဘြယ္
မရွိပါ။ ၀သပ ကလည္း ဤအေျခအေနကို တြက္ထားျပီး ျဖစ္ပံုရသည္။ ၀သပ
က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္သို ့ေပးစာတြင္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားအနက္ TNLA ကိုးကန္ ့ နွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္တို ့အား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို
စြန္ ့လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခိုင္းသည့္ကိစၥနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း
ေရးသားကာ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေ၀ဘန္ထားေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။
"စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ဥာဏ္ထက္ျမက္ေသာ
နိုင္ငံေရးပရိယာယ္ မဟုတ္သကဲ့သို ့ ဤလုပ္နည္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္
စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖၚေဆာင္နိုင္ပါ ဟု "၀" ျပည္နယ္
က ထင္မွတ္မိပါသည္။"

ထို ့အျပင္ (၀သပ ကိုအျပတ္ရွင္းျပီးေနာက္) ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေမရိကန္
ဘက္သို ့လံုး၀ယိမ္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္နိုင္ငံကလည္း
ျမန္မာစစ္တပ္က ၀သပ အား စစ္ေရးအရ အျပတ္တိုက္ေခ်မႈန္းမည့္
နည္းလမ္းမ်ိဳးကို နွစ္ျခဳိက္ဘြယ္မရွိပါ။ ယခုပင္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ကို
တရုတ္ျပည္သို ့ေခၚယူေဆြးေႏြးေနပံုရွိသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အင္အားၾကီး နုိင္ငံၾကီး သံုးခု (တရုတ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ) တို ့၏ မဟာဗ်ဴဟာ အာရံုစူးစိုက္ရာ ဆံုခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ နိုင္ငံတခုခုကို
အျပတ္ခ်ဥ္းကပ္၊ အျခားနိုင္ငံကို ဆန္ ့က်င္ဟူေသာ မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးလွ်င္
သတ္ကြင္း အျဖစ္နိဂံုးခ်ဳပ္သြားနိုင္သည္။ ဟုိနိုင္ငံကို ေခ်ာ့ေပါင္း၊ သည္နိုင္ငံကို
မ်က္နွာခ်ိဳေသြး၊ ဟုိနုိင္ငံ၏ မ်က္နွာကိုၾကည့္ေနရ၊ သည္နိုင္ငံကိုလည္း ေၾကာက္ရ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္လည္း ေရရွည္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဟိုနုိင္ငံကို တမ်ိဳးေျပာ၊ သည္နိုင္ငံကို လွည့္စား လူလည္က်သည့္ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ေရရွည္မခံပါ။ 
ဘာမွန္းအတိ အက် မေျပာနိုင္ ေ၀၀ါးေသာ ဘက္မလိုက္ေရး၊ ၾကားေနေရး
ဟူသည္တို ့သည္လည္း ေခတ္မရွိေတာ့ပါ။ မိမိတို ့၏ ျပည္ေထာင္စုနုိင္ငံ
လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တ၊ တည္ျငိမ္၊ တိုးတက္ရန္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္
ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒ တစံုတရာကို က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္လာသည္။ ယင္းအတြက္
အဓိကမွာ ျပည္တြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" အေပၚ အေျခခံသည့္ ခုိင္မာေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈ
မူ၀ါဒကို ရွာေဖြနိုင္မွ ျဖစ္ပါမည္။ 

အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ နိုင္ငံၾကီး သံုးခုလံုးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္
ကမာၻ ့အလည္တြင္ ၀င့္ၾကြားစြာ ထိုးတက္သြားနိုင္သနည္း။ မတူကြဲျပားမႈမ်ား
ရွိၾကပါမည္။ အေျခခံတူညီေသာ အခ်က္ေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းမွာ "ဥပေဒ
စိုးမိုးေရး" ကို အေလးထားက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏
အေျခခံတရပ္မွာ "မည္သူတဦးတေယာက္၊ မည္သည့္ အဖြဲ ့အစည္း
မွ် ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မရွိရ" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (ii)
[အကုုိးအကား - ေအာက္ေျခမွတ္စုု (ii) ကုုိ ၾကည့္ရန္]
သို ့ရာတြင္ ဥပေဒ ကိုယ္တိုင္က (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတြင္
ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ) ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ယင္းတို ့ရွိလူထုမ်ား၏ဆႏၵ ကို ထင္ဟပ္ရန္လိုသည့္အျပင္ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ပကတိ
လက္ေတြ ့အေျခအေနမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ ဥပမာျပဳရလွ်င္
ဥပေဒသည္ ဖိနပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ေျ ခေထာက္ျဖစ္သည္။
ဖိနပ္အား ေျခေထာက္နွင့္ ေတာ္ေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားမွသာ အဆင္ေျပစြာ
စီးနင္း နိုင္ပါမည္။ 

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ "နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ
ေအာက္တြင္ရွိရမည္" ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မွာ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
နိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာ၌ ပါ၀င္ေသာ) ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵနွင့္ ပကတိ လက္ေတြ ့အေျခအေနမ်ားအား ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ နွစ္ေပါင္း ခုနွစ္ဆယ္နီးပါး ျဖတ္သန္း
လာခဲ့သည့္ ခါးသည္းေသာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္
မ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၄င္းတို ့ကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္ လက္နက္
ကိုင္တပ္ဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္းထားရွိၾကသည္။ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား ဖြဲ ့စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ တရား၀င္တည္ရွိခြင့္ျပဳေရးမွာ စစ္မွန္ေသာ
"ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ရရွိေရးအတြက္ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ အလိုအပ္ဆံုးအရာ
ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္မွာ ေျခေထာက္ျဖစ္သည္။ 

ဖိနပ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ေျခေထာက္နွင့္
မေတာ္ေတာ့ပါ။ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဖိနပ္စုတ္ၾကီးျဖစ္ေသာ
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေသကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းနွင့္
ေတာ္ေအာင္ ေျခေထာက္ကို လွီးျဖတ္ကာ အတင္းစြပ္ခိုင္းလွ်က္ရွိသည္။
ယင္းသို ့ျပဳေနသမွ် မည္သည့္အခါတြင္မွ်ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
ရနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ 

ေျခေထာက္ နွင့္ ေတာ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္တရပ္ကို ေရးရပါမည္။ ယင္းတြင္ ျပည္နယ္အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားတရား၀င္ ဖြဲ ့စည္း
ရပ္တည္ခြင့္ပါရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ UNFC သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က
ဖိအားေပးေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ဖြဲ ့စည္းေရးကို လက္မခံခဲ့။
တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္တရပ္ဖြဲ ့စည္းရန္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ၀သပ သည္လည္း
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ ့စည္းေရးကို လက္မခံခဲ့။ လက္နက္ျဖဳတ္ေရး ဆိုသည္
မွာ ေ၀းပါလိမ့္မည္။ ကိုးကန္ ့၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္နွင့္ TNLA တုိ ့ကလည္း
ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ေတာင္းဆိုသည့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ေရးအား အတိအလင္း ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီ။ ယင္းတုိ ့မွာ NCA လက္မွတ္ထိုးမထားေသာ
အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏
ပထမ အစည္းအေ၀းတြင္ (NCA လက္မွတ္ထိုးထားျပီးျဖစ္ေသာ) ကရင္
လက္နက္ကိုင္သံုးဖြဲ ့ေပါင္းလွ်က္ စာတမ္းတေစာင္တင္သြင္းခဲ့သည္။
ယင္းတြင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၌ ကရင္အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ သည္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဦးေဆာင္မႈ
ေအာက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေနျဖင့္ ရပ္တည္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ရွင္းေနသည္မွာ NCA လက္မွတ္
ထိုးထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵမွာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၌
တရား၀င္တပ္ဖြဲ ့မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္တည္သြားေရးပင္။ ယင္းမွာ ၄င္းတုိ ့
လုိလားေသာ "ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္" ၏ အေရးၾကီးေသာ အစိပ္အပိုင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွသည္။

ထိပ္ဆံုးဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
အရပ္သား လူထုမ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းေပးထားရသည္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏
လြတ္လပ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဂ်ဴရီစနစ္နွင့္ က်ည္ေဘာက္ တို ့အေပၚတြင္
မူတည္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို ့က ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ (iii)
[အကုုိးအကား - ေအာက္ေျခမွတ္စုု (iii) ကုုိ ၾကည့္ရန္]
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ စစ္မွန္ေသာ
(လူနည္းစု)တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခြင့္
ရေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 

တရားစီရင္ရာတြင္လည္း ဂ်ဴရီစနစ္ကို သံုးစြဲျခင္းမရွိ။ သို ့ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္အသီးသီး၌ ၄င္းတို ့၏သက္ဆိုင္ရာလူထုကို ကာကြယ္နိုင္ေရးအတြက္
ျပည္နယ္တပ္ဖြဲ ့မ်ား တရား၀င္ ဖြဲ ့စည္းျခင္ၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ေသာ
ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္မထားလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိနွိပ္၊
သတ္ျဖတ္၊ နွိပ္စက္၊ ရြာမီးရိႈ ့၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ လူ ့အခြင့္အေရး
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်ိဳးေဖါက္ခံရေၾကာင္း နွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး သမိုင္းက
သက္ေသျပခဲ့ျပီ။ 

ကမာၻေပၚတြင္ တပ္မေတာ္တခုတည္းသာထားရွိေလ့ရွိေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္
မင္းေအာင္လိႈင္နွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း/သစ္မ်ားက မၾကာခဏ
ေထာက္ျပၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို ့၏ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကီးကိုသာ တရား၀င္ထားရွိကာ အျခားတိုင္းရင္းသားတပ္မွန္သမွ် အကုန္ဖ်က္ၾကေစရန္
ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ျခင္းဖ်က္လွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုသာ ဖ်က္ရန္လိုပါမည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု နုိင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ မည္သည့္
စစ္တပ္နွင့္မွ် မတူ၍ပင္။ 

တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအေပၚ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနွင့္ လူသားဆန္ ့က်င္ျပစ္မႈမ်ား
က်ဴးလြန္ဘြယ္ရွိေၾကာင္းျဖင့္ နုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း
ေစရန္၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးအထူး
ကိုယ္စားလည္က ကုလသမဂၢသို ့တင္သြင္းသည့္ အဆင့္ရွိခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ ့မ်ားတြင္လည္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား
မရွိမဟုတ္ရွိၾကသည္။ သို ့ရာတြင္ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ ့
တခုတေလကမွ် လူမ်ားစု ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုၾကီးေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ
ေျမျပန္ ့ေဒသသို ့ဆင္းကာ ထိုမွ် နုိင္ငံတကာအဆင့္အထိ ျပင္းထန္
ဆိုး၀ါးေသာ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢသို ့
တင္ေလာက္သည္အထိ အေရးယူခံရျခင္း မရွိခဲ့ဘူးပါ။ 

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို မဖ်က္သိမ္းေစလိုလွ်င္ နည္းလမ္း
တခုသာရွိပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏
အစိပ္အပိုင္းအေနနွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ ့စည္းျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဘာင္တခုတည္း
ေအာက္တြင္ ထားရွိကာ အမိန္ ့ေပးစနစ္တရပ္ကို စုေပါင္းရွာေဖြက်င့္သံုး
သြားရန္ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယမွာနိုင္ငံေရး အာဏာမွ ဆုတ္ခြာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အဖြဲ ့အစည္းတရပ္အေနနွင့္ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ
အရပ္သားအစုိးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
သြားရန္ျဖစ္သည္။
တတိယမွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရားရံုးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ျဖစ္သည္။ 
စတုတၳမွာ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းအေပၚအေျခခံလွ်က္ ျပည္တြင္းစစ္ဥပေဒတခု
ျပဌာန္းကာ နုိင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေသာ ဥပေဒတို ့ကို လိုက္နာေစမႈအား လက္ခံက်င့္သံုး
သြားရန္ျဖစ္သည္။ 

သို ့မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ကို ျမင္နိုင္ပါမည္။ 
ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (LAN) တည္ေထာင္သူ 
ရက္စြဲ။ ။၂၀၁၆ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၄) ရက္
##############################

အကုုိးအကား - ေအာက္ေျခမွတ္စုုမ်ား
-----------------------------------------
i အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းၾကီး၏
ခက္မနွစ္ျဖာျဖစ္ေသာ (၁) အမ်ားျပည္သူနွင့္နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and Political Rights) နွင့္ (၂) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
နိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) တို ့၏ အပိုဒ္ (၁) တို ့အရ ျပည္သူလူထုမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို ျပဌာန္းေပးထားသည္။ 
ii Constitution of China: Article 5. No organization or individual may enjoy the privilege of being above the Constitution and the law.
iii The liberties of the American people were dependent upon the ballot-box, the jury-box, and the cartridge-box; that without these no class of people could live and flourish in this country. ~ Frederick Douglass

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More