Monday, August 27, 2012

ဦးသိန္းစိန္လမ္းရွင္းေနသည္...ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီ ဦးတည္တဲ့ေျခလွမ္းဟုယူဆရ။

ေခါင္းမာဂုိဃ္သားေတြ ဒုိးျပီ။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတရံုး
( အမိန့္အမွတ္၊   ၂၃  / ၂၀၁၂ )၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း   ၁၁   ရက္(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ  ၂၈  ရက္)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ့ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခဲြ(က) တို့အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး မ်ားအား ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပုလိုက္သည္-
(၁)ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
(၂)ဦးေဇာ္မင္းအမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ျကီးဌာန


(ပံု) 
သိန္းစိန္နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတ
ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
Tuesday, August 28, 2012 - 18:00


................................................................................................
ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတရံုး(အမိန့္အမွတ္၊ ၂၂/၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၇ ရက္)


 ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း


ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ့ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို့အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္ ။


(၁)ဦးစိုးသိန္းသမ0x081မတရံုးဝန္ျကီးဌာန
(၂)ဦးေအာင္မင္းသမ0x081မတရံုးဝန္ျကီးဌာန
(၃)ဦးလွထြန္းသမ0x081မတရံုးဝန္ျကီးဌာန
(၄)ဦးတင္နိုင္သိန္းသမ0x081မတရံုးဝန္ျကီးဌာန
(၅)ဦးေအာင္ျကည္ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန
(၆)ဦးေက်ာ္ဆန္းသမဝါယမ ဝန္ျကီးဌာန
(၇)ဦးအုန္းျမင့္ေမြးျမူေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ျကီးဌာန
(၈)ဦးေအးျမင့္စက္မႈဝန္ျကီးဌာန
(၉)ဦးတင့္ဆန္းအားကစားဝန္ျကီးဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတ
ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
Monday, August 27, 2012 - 18:45
.............................................................................................................
 ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတရံုး

( အမိန့္အမွတ္၊     ၃၀ / ၂၀၁၂ )

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္    ၆   ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ    ၇   ရက္)

 
 ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား ခန့္အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ့ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို့အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂ0x081ဂိုလ္မ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ားအျဖစ္ ခန့္အပ္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္-

(၁)ဦးေအးျမင့္ျကူ....ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာန
(၂)ဗိုလ္ခု်ပ္ေဇယ်ာေအာင္.....ရထားပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန
(၃)ေဒါက္တာျမင့္ေအာင္....သတ0x081တုတြင္းဝန္ျကီးဌာန
(၄)ဦးေက်ာ္လြင္....ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန
(၅)ဦးဝင္းရိွန္....ဘဏ0x081ဍာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ျကီးဌာန
(၆)ေဒါက္တာကံေဇာ္......အမို်းသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္မႈဝန္ျကီးဌာန
(၇)ဦးေမာင္ျမင့္......အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန
(၈)ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္...........လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန
(၉)ေဒါက္တာကိုကိုဦး.....သိပ0x081ပံနွင့္နည္းပညာဝန္ျကီးဌာန
(၁၀)ဦးေဌးေအာင္.....ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ျကီး ဌာန

(ပံု) သိန္းစိန္နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
..................................................................................................................
ဒုတိယဝန္ျကီးမ်ား ခန့္အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတရံုး

(အမိန့္အမွတ္၊ ၂၁/၂၀၁၂)

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္

(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၇ ရက္)


ဒုတိယဝန္ျကီးမ်ား ခန့္အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၉) တို့အရ ေအာက္ပါပုဂ0x081ဂိုလ္မ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယဝန္ျကီးမ်ား အျဖစ္ ခန့္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္  -

        

 (၁) ရဲခု်ပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း
    ျပည္ထဲေရးဝန္ျကီးဌာန

 (၂) ဦးပိုက္ေထြး
    ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန

 (၃) ဦးသန္းေဆြ
    ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာန

 (၄) ဦးေအာင္သိမ္း
    သမ0x081မတရံုးဝန္ျကီးဌာန

(၅) ေဒါက္တာလင္းေအာင္
    ဘဏ0x081ဍာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ျကီးဌာန

 (၆) ဦးဆက္ေအာင္
    အမို်းသားစီမံကိန္းနွင့္စီးပြားေရး ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဝန္ျကီးဌာန

 (၇) ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ
    အမို်းသားစီမံကိန္းနွင့္စီးပြားေရး ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဝန္ျကီးဌာန

 (၈) ေဒၚစုစုလိွုင္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန

 (၉) ဦးေသာင္းတင္
    ဆက္သြယ္ေရး၊စာတိုက္နွင့္ေျကးနန္း ဝန္ျကီးဌာန

 (၁၀) ဦးထင္ေအာင္
    စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန

 (၁၁) ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ဝင္းျမင့္
    လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ့အင္အား ဝန္ျကီးဌာန

 (၁၂) ဦးေအးျမင့္ေမာင္
    ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ျကီးဌာန

 (၁၃) ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္
    ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ျကီးဌာန

 (၁၄) ဦးေသာင္းထိုက္
    အားကစားဝန္ျကီးဌာန

 (၁၅) ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး
    က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန

 

(ပံု)                                                                                                                                                           သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမ0x081မတ
ျပည္ေထာင္စုသမ0x081မတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More